Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Verdighet ved livets slutt for eldre kvinner med kreft

Katrine Staats disputerer 8.12.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Dying with dignity – Dignity-preserving care for older women living with incurable cancer at home".

Main content

Kvinners kjønnsspesifikke behov når livet går mot slutten og det å leve med uhelbredelig kreftsykdom er gjenstand for store kunnskapsmangler. Kvinner og menn er forskjellige og kvinner lever lengre enn menn, derfor må vi noen ganger ta i bruk andre virkemidler ovenfor kvinnelige pasienter.

Målet med ph.d.-prosjektet er å undersøke og dokumentere hvilke faktorer som fremmer og hemmer en verdig avslutning på livet for hjemmeboende kreftsyke kvinner over 65 år. Dette er utforsket fra tre sentrale kilder; eldre kvinner med uhelbredelig kreft, pårørende og helsepersonell. Datainnsamlingsmetoder som er brukt er; dybdeintervjuer, fokusgruppeintervjuer og deltagende observasjon.

I møte med eldre uhelbredelig kreftsyke kvinner, pårørende og helsepersonell, finner ph.d.-studien at verdighet avhenger av pasientens muligheter til å bestemme over sitt eget liv, bevare egenverd og bli sett som et individ. Muligheten til å opprettholde sin livsrolle i sitt eget hjem, samt betydningen av håp i livet, blir sett på som viktige kilder til verdighet. Studien viser at tilgang og kvalitet på pleie og omsorg vurderes som enda viktigere enn muligheten til å bo i sitt eget hjem. Flere av kvinnene svarer at de opplever krenkelser i relasjonelle forhold, uavhengig av hvor de oppholdt seg. Dette som følge av situasjoner preget av helsepersonells manglende kjennskap til deres situasjon, manglende varhet, og opplevelser av å bli behandlet som ledd i et større system.

Ph.d.-studien anbefaler en forankring av kjønn og kvinnehelse og verdighetsbevarende omsorg i nasjonale føringer og helseprofesjonsutdanninger, samt økt oppmerksomhet knyttet til verdighet og etisk refleksjon ved livets slutt i kommunehelsetjenesten.

Personalia

Katrine Staats (f. 1982), utdannet sykepleier i 2006, kreftsykepleier i 2014, og har mastergrad i sykepleievitenskap fra 2017. Doktorgradsarbeidet er finansiert av stiftelsen DAM, med Norske Kvinners Sanitetsforening som søkerorganisasjon. Arbeidet er gjennomført ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder; Oscar Tranvåg (HVL og OUS), biveiledere; Ellen Karine Grov (OsloMet) og Bettina Husebø (UiB)