Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Forbedret kreftdiagnostikk ved bruk av digital bildeanalyse

Dordi Lea disputerer 14.1.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Use of quantitative pathology to improve grading and predict prognosis in tumours of the gastrointestinal tract".

Hovedinnhold

Lea har i doktorgraden utviklet en metode for skåring av immunrespons i tykktarmskreft ved bruk av digital bildeanalyse. I studien fant man sammenheng mellom høy immunrespons og lavere sykdomsstadium. I tillegg var det en høyere andel av mikrosatellitt-instabile svulster hos pasientene med høy immunrespons. Skåring av immunrespons i tykktarmskreft kan være med å forutsi hvem som kan ha nytte av tilleggsbehandling som cellegift etter kirurgi i fremtiden. En fant i tillegg sammenheng mellom antallet av en type hvite blodceller, T-celler, i serum og antallet T-celler i tykk- og endetarmskreft ved bruk av to ulike analysemetoder; flowcytometri av serum og digital bildeanalyse av T-celler i kreftsvulsten i en pilotstudie. Arbeidet er utført ved bruk av materiale fra forskningsbiobanken ACROBATICC.

Som et delprosjekt har Lea i sitt doktorgradsarbeid utviklet en metode for digital bildeanalyse av to ulike biomarkører for celledeling, Ki67 og fosfohiston H3 i nevroendokrine svulster i mage-tarmkanalen. Ki67 er viktig for gradering og anslå prognose i nevroendokrine svulster. I dette arbeidet fant Lea at digital bildeanalyse av Ki67 ga bra samsvar med Ki67 fra patologirapportene, men fosfohiston H3 ga mer sprikende resultat, og dens rolle som biomarkør i nevroendokrine svulster er mer usikker.

Digital bildeanalyse av biomarkører gir en mer objektiv og reproduserbar diagnostikk sammenlignet med manuell vurdering i mikroskop. Ved overgang til digital patologi i diagnostikken, vil digital bildeanalyse kunne være et viktig verktøy i vurdering av biomarkører i vev i fremtiden.

Personalia

Dordi Lea (1982) er født og oppvokst i Sandnes. Hun er utdannet cand.med med forskerlinjen fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i 2010, spesialist i patologi i 2016 og er ansatt som overlege ved avdeling for patologi ved Stavanger universitetssjukehus og tilknyttet Klinisk Institutt 1 ved det medisinske fakultetet, Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært dr. Einar G. Gudlaugsson og biveileder professor Kjetil Søreide.