Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvordan maksimere markedsverdien?

Aima Khan disputerer 11.2.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Essays in Corporate Finance".

Hovedinnhold

Det å maksimere sin markedsverdi er et hovedmål for enhver bedrift og ett av de mest omdiskuterte tema innen bedriftsfinansieringsfaget. I et bedriftsfinansieringsperspektiv søker en å oppnå en slik maksimering gjennom utvikling av strategier og retningslinjer for beslutningstaking innen virksomheten. Det viser seg imidlertid stadig at langsiktige planleggingsverktøy ikke er egnet for å oppnå en slik verdimaksimering.

Aima Khan anvender systemdynamisk metode (dvs, dynamisk analyse basert på modellering og simulering) når hun tar opp fem forskningstema som hver utgjør kjernen i en vitenskapelig artikkel. Anvendelse av systemdynamikk gjør det mulig for Khan å representere akkumuleringsprosessene og de tilhørende ulineære tilbakekoplingsmekanismene (feedback) som preger en økonomisk virksomhet, i en modell som hun legger til grunn for sin analyse. Avhandlingen gir et bidrag til diskusjonen om maksimering av slike virksomheters markedsverdi og konsekvensene av en slik maksimeringsstrategi. For å kunne gjøre dette, har Khan utformet en modell som kan legges til grunn for bedriftsfinansiell planlegging med det formål å oppnå en slik verdimaksimering gjennom utforming av effektive beslutningsregler basert på en scenario-analyse.

Avhandlingens forskningstema belyses gjennom en stegvis utforming av en systemdynamisk modell av en internasjonal bedrift innen energisektoren, og gjennom det å vurdere effekten av ulike beslutningsregler under et mangfold av scenarier. Simuleringsresultatene viser at en kombinasjon av en konservativ investerings-politikk, en radikal gjeldspolitikk og en konservativ utbyttepolitikk bidrar til å øke markedsverdien av bedriften. Dette sammenlignet med den politikk som i dag bli ført på disse tre områdene. En valuta-analyse viser videre at en relativ verdistigning i den nasjonale valuta ytterligere bidrar til en økning av bedriftens verdi i aksjemarkedet.

Personalia

Aima Khan foreleser ved “The women university”, Multan, Pakistan. Hun har en bachelorgrad i bedriftsledelse og en mastergrad med spesialisering i finansiell analyse. Hennes doktorgradsavhandling er skrevet ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen. Professor Pål I. Davidsen (UiB) har vært hennes hovedveileder og førsteamanuensis. M.A. Qureshi (Oslo Metropolitan University, Oslo) har vært hennes biveileder.