Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Ungdommers mestringstro, stress, ensomhet og psykiske plager

Sara Madeleine Kristensen disputerer 20.10.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The intraindividual relations between social and academic self-efficacy, loneliness, academic stress and psychological distress in adolescence".

Hovedinnhold

I dag er det et økende press på at ungdommer skal fremstå som perfekte. Det forventes at de skal gjøre det godt på skolen og ha mange, helst populære, venner. Dette presset og de urimelige forventningene fra mennesker rundt ungdommen, og de selv, kan starte en negativ spiral av svak mestringstro, skolerelatert stress, ensomhet og symptomer på angst og depresjon. Det mangler imidlertid forskning på hvordan disse faktorene henger sammen over tid innad i ungdommer. Denne avhandlingen hadde som mål å fylle dette kunnskapshullet ved å undersøke data samlet inn fra videregåendeelever fra begynnelsen til slutten av deres skolegang.

De to første artiklene i avhandlingen fant at symptomer på angst og depresjon hadde konsekvente innvirkninger på senere opplevelser av ensomhet og sosial mestringstro, men ikke omvendt. I tillegg ble det avdekket at sammenhengen mellom ensomhet og symptomer på angst og depresjon var mer markant for jenter enn gutter. Den siste artikkelen fant at skolerelatert stress og symptomer på angst og depresjon hadde en gjensidig innflytelse på hverandre. Akademisk mestringstro forklarte også deler av hvorfor skolerelatert stress påvirket symptomer på angst og depresjon. Sammenhengen mellom skolerelatert stress og symptomer på angst og depresjon var sterkere for jenter enn gutter.

Alt i alt viser resultatene fra avhandlingen at symptomer på angst og depresjon har en betydelig innvirkning på flere viktige aspekter i ungdommers liv og utvikling, inkludert deres tro på egen sosial mestring, følelse av ensomhet og skolerelatert stress. Avhandlingen understreker behovet for effektive intervensjonsstrategier for å forhindre og redusere symptomer på angst og depresjon og skolerelatert stress, samt styrke ungdommers mestringstro.

Personalia

Sara Madeleine Kristensen (f. 1990) har en bachelorgrad i pedagogikk fra Universitetet i Tromsø og en mastergrad i pedagogikk fra Universitetet i Bergen. Doktorgraden er gjennomført ved Institutt for Helse, Miljø og Likeverd (HEMIL), Det psykologiske fakultet, ved Universitetet i Bergen. Veiledere for avhandlingen har vært førsteamanuensis Helga Bjørnøy Urke, professor Torill Marie Bogsnes Larsen og professor Anne Grete Danielsen.