Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Mer klimanøytral oljeutvinning

Øyvind Eide disputerer torsdag 4. desember 2014 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «CO2 Injection for Enhanced Oil Recovery – Production Mechanisms in Fractured Reservoirs».

Hovedinnhold

Verdens energiforbruk er antatt å øke i takt med økende befolkning og levestandard, og behovet for tilgjengelige energiressurser og tilgang på energi er viktig.

Selv om fordelingen av tilgjengelige energiressurser er i endring, særlig med en økning innen fornybare ressurser, vil olje- og gassproduksjon fremdeles være en av de største energikildene fremover. Samtidig er fossilt brensel hovedårsaken til menneskeskapte utslipp av karbondioksid (CO2) i atmosfæren, som er drivkraften til temperaturøkningen som er observert på jorden over de siste tiår.

Det ligger derfor et stort potensiale i å få energiproduksjon fra olje og gass mer klimanøytral gjennom å redusere CO2 utslipp. Dette vil bidra positivt i CO2-regnskapet i en omstillingsfase til et mer bærekraftig samfunn. En av disse metodene er å pumpe karbondioksid ned i reservoarene for å produsere mer olje, og dermed samtidig lagre karbondioksid trygt i oljereservoarer. Dette reduserer det totale utslippet av karbondioksid fra oljen, samtidig som karbondioksid effektivt fortrenger gjenværende olje som er vanskelig å produsere med tradisjonelle metoder.

Eide har i sitt doktorgradsarbeid utført eksperimentelt arbeid hvor målet har vært å studere hvordan karbondioksid og olje interagerer både på et mikroskopisk og makroskopisk nivå. Å forstå hvordan de forskjellige væskene oppfører seg i forhold til hverandre er viktig når en bygger en modell som skal representere større reservoarer.

Resultatene i Eides avhandling viser at det i enkelte tilfeller er nødvendig å inkludere visse mikroskopiske effekter som vanligvis blir neglisjert når prosjekter planlegges. Det kan gi store utslag i resultatet og i verste tilfelle bety at prosjekter som egentlig er levedyktige blir kansellert.

 

Personalia:

Øyvind Eide er født i Bergen i 1987. Han tok sin mastergrad i reservoarfysikk ved Institutt for Fysikk og Teknologi, Universitetet i Bergen. Eide ble ansatt som stipendiat ved samme forskningsgruppe i 2011 finansiert av Norsk Forskningsråd gjennom PETROMAX-prosjektet. I stipendiatperioden har Eide hatt forskningsopphold ved Stanford University som Fulbright-stipendiat. Hovedveileder har vært førsteamanuensis Martin A. Fernø og biveileder har vært professor Arne Graue.