Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Epilepsi og epileptiform EEG hos barn med ADHD

Dobrinko Socanski disputerer 15.06.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Attention deficit/hyperactivity disorder and occurrence of epilepsy, interictal epileptiform discharges and two years follow-up in children”.

Hovedinnhold

Tidligere studier viser at barn med epilepsi har større risiko for utvikling av symptomer som kjennetegner Attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) (oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet, impulsivitet). Fremdeles vet man lite om omfanget av epilepsi og epileptiforme EEG abnormiteter (EA) ved ADHD. Det er usikkert hvorvidt det er trygt å bruke metylfenidat (MF) hos barn med ADHD og epilepsi og/eller EA.

I Socanskis avhandling ble forekomsten av epilepsi og EA hos barn med ADHD i sør Rogaland undersøkt over en 6-årsperiode, fra 2000 tom 2005. Det ble gjennomført en 2 års oppfølging med fokus på bruk av MF, atiepileptika og om MF gir en økt risiko for epilepsi.

Av de 607 barna med ADHD hadde 2,3% epilepsi, hvilket er en betydelig høyere forekomst enn i den generelle pediatriske populasjonen (0,5%). Alle epilepsi-diagnosene ble stilt før ADHD-diagnosene. EEG ble utført hos 517 barn ved ADHD diagnostisering og EA ble funnet hos 39 (7,5%) av disse. Når man kontrollerte for tidligere epilepsi var forekomsten av EA 5,4%. Barn med EA hadde oftere ADHD-uoppmerksom type. I 2 års oppfølging ble det registrert epileptiske anfall bare hos barn med farmakoresistent epilepsi, men uten endring i anfallsfrekvens. Barn med og uten EA brukte MF i like høy grad. Noen barn med EA brukte midlertidig antiepileptika på grunn av diagnostisk usikkerhet. I studien fant Socanski at forekomst av EA uten komorbid epilepsi i utgangspunktet ikke er forbundet med økt risiko for epilepsi, dette til tross for bruk av MF.

Dobrinko Socanski (f. 1963) er utdannet lege ved det medisinske fakultet i Beograd, Serbia (1991) hvor han har tatt mastergrad i nevrologi (1999) og jobbet som lege og spesialist i barnenevrologi. Siden 2001 har han bodd og jobbet som lege i Stavanger. Han er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og ansatt som overlege ved Nevropsykiatrisk enhet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Psykiatrisk divisjon, Stavanger Universitetssykehus.