Hjem
Økonomiavdelingen

Universitetets anskaffelsesstrategi

Gjeldende anskaffelsesstrategi ble vedtatt av universitetsstyret 11.2.2016

Hovedmålet for innkjøp ved Universitetet i Bergen er å bidra til de primære målene innenfor undervisning, forskning og formidling.

Det er et mål å sikre at enhetene oppnår optimale innkjøp med hensyn til kostnader, kvalitet og egnethet og at dette skjer innenfor rammene av lover og forskrifter.

Universitetet i Bergen skal legge til grunn en samordnet innkjøpsstrategi for å forbedre dagens innkjøpsvirksomhet med sikte på å oppnå besparelser ved å utnytte universitetets stordriftsfordeler.

Strategien har fire delmål:

  1. Anskaffelser skal bidra til bedre behovsdekning og sikre fremtidsrettede løsninger

  2. Oppnå bedre rammeavtaler

  3. Anskaffelser skal gjennomføres effektivt, digitalt og med klare rollefordelinger

  4. Universitetet i Bergen skal vise samfunnsansvar i anskaffelsene

Hele strategien kan leses her: Anskaffelsesstrategi UiB 2016 - 2019