Hjem
Økonomiavdelingen

Våre forventninger

UiB er avhengig av et dynamisk leverandør- og produktmarked, som via våre anskaffelseskonkurranser er i stand til å tilby de beste innkjøpsbetingelser i vid betydning.

Hovedinnhold


Det er også avgjørende for oss at leverandørene kan yte særdeles god service til våre institutter og avdelinger ved UiB.

Leverandører som ønsker å levere til UiB må være oppmerksom følgende forhold:

Samarbeidsevner
Tett og målrettet samarbeid med leverandører er en viktig parameter for utvikling. Vår utvikling er bl.a. avhengig av den kunnskap og erfaring som leverandøren kan stille til disposisjon.

Konkurransedyktige leverandører
UiB ønsker å samarbeide med de mest konkurransedyktige leverandører. Derfor bør enhver leverandør forberede seg optimalt, og ha en klart definert strategi for å samarbeide med oss.

Miljø og etikk
UiB ønsker å fokusere på at det leveres best mulige kvalitet. Kvalitet gjenspeiles i mange underliggende forhold, men det er avgjørende at det utover etterspurte kvalitet også tas høyde for en miljøvennlig produksjon og gode etiske forhold.

Som offentlig samfunnsaktør har UiB et selvstendig ansvar for å fremme etisk handel og å sikre at det tas miljøhensyn i produksjon og levering til oss.

UiB stiller etiske krav til leverandørkjeden, se mer på http://etiskhandel.no/Offentlig_sektor/Leverand_rutvikling/index.html

E-handel
UiB har valgt en proaktiv holdning med implementering av e-handel.  Vi stiller krav til leverandørene om evne til i praksis å gjennomføre e-handel, http://www.anskaffelser.no/elektronisk-handel. Unit4 er valgt som sluttbrukerapplikasjon.

Ved inngåelse av kontrakter skal derfor leverandøren kunne levere varekataloger eller tilsvarende til den offentlige markedsplassen.

Ambisjoner og visjoner
Vi ønsker leverandører som har sterke ambisjoner på instituttenes og avdelingenes vegne. Det vil være viktig å kunne skape nye visjonære tiltak i forbindelse med den samlede verdikjede. UiB vil derfor samarbeide med leverandører som kan bidra med ny kunnskap og innspill til forbedringer og gi inspirasjon for å kunne skape bedre resultater og innovasjon.

Målsetningen er i felleskap å oppnå den lavest mulig kostnad pr. levert enhet.

Dersom din virksomhet kan bidra til disse krav – er det vår oppfatning at det er skapt grunnlag for et gjensidig, langvarig og forpliktende samarbeid – til glede for deres virksomhet og UiB.

Kommunikasjon
For å sikre en best mulig informasjon til alle våre institutter og avdelinger samt sørge for ivaretakelse av likebehandling av alle leverandører, ber vi om all kommunikasjon mellom leverandør og UiB som kunde koordineres via Kontor for innkjøp. Vi ønsker ingen form for direkte salg til våre institutter og avdelinger.

UiB er åpne for gjennomføring av f.eks. produktseminarer og lignende som kan bidra til inspirasjon og ny viten til bestillere ved UiB. Alle slike aktiviteter skal koordineres av UiBs innkjøpsgrupper og Kontor for innkjøp.

Evaluering
Seksjon for innkjøp evaluerer kontinuerlig det konkrete samarbeid med våre leverandører. Målet er å sikre at alle parter forstår og følger de prinsipper og betingelser som er avtalt. Videre skal det sikres at instituttene og avdelingene oppnår den service som er avtalt. Dersom ikke intensjonene i det konkrete samarbeid følges, vil det bli fulgt opp for å få eventuelle problemer løst.

Lover og forskrifter
UiB er en offentlig virksomhet og er underlagt lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Tiltaksplan for innkjøp ->