Hjem
Om UiB
Eierinteresser

Universitetets eierinteresser

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen har eierinteresser i flere selskaper. Selskapenes formål er av ulik karakter og vedtektenes ordlyd for det enkelte selskap fremgår av nedenfor oversikt; Selskapenes virksomhet/formål.

Universitetet har fokus på å utøve god eierstyring, og rapporterer årlig til både Universitetsstyret og til Kunnskapsdepartementet om gjeldende strategi og vesentlige forhold. Styret har vedtatt interne retningslinjer som fastsetter at eierskap skal utøves gjennom; Deltakelse i selskapenes generalforsamlinger, Mål og resultatstyring og Oppnevning og oppfølging av styremedlemmer.

Selskapenes formål og oversikt over styremedlemmer

Norce Norwegian Research Centre AS

§ 3 – Virksomhet

Selskapets virksomhet er å fremme eksternt finansiert forskning av høy kvalitet og relevans til anvendelse i næringsliv, forvaltning og i samfunnet for øvrig. Selskapet skal fremme innovasjon og nyskapning i samarbeid med samfunn og næringsliv.

Det skal ikke utbetales utbytte til aksjonærene. Selskapets overskudd og tilgjengelige kapital skal i henhold til aksjeloven § 2-2 (2) kun disponeres i samsvar med selskapets formål, og skal sikre selskapets langsiktige kunnskaps- og kompetanseoppbygging og stimulere til vedlikehold og videreutvikling av dets vitenskapelig relevans og kvalitet.

EiereStyremedlemmer
Universitetet i Bergen 51,852%
Stavanger Research Holding AS 31,481%
Agder Research Holding AS 9,259%
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet 3,241%
Equinor Techonology Ventures AS 1,204%
Sparebanken Vest 1,204%
SIVA - Selskapet for industrivekst SF 1,111%
Troms Fylkeskommune 0,278%
Troms Kraft 0,185%
Norland Fylkeskommune 0,185%

Tore Ulstein (styreleder )
Robert Bjerknes (nestleder )
Anne Jacobsen, (styremedlem)
Aslaug Mikkelsen (styremedlem)
Anita Stenhaug (styremedlem)
Eva Dugstad (styremedlem)
Harald Furre (styremedlem)
Erlend Randeberg (styremedlem)
Roger Normann (styremedlem)
Heidi Ytterstad Hindberg (styremedlem)
Gisle Andersen(styremedlem)

Berte-Elen Konow (varamedlem)
Geir-Henning Wintervoll (varamedlem)
Lisbeth Nærø (varameldem)
Toril Nag (varamedlem)
Mads Arild Eidem (varamedlem)
Helene Falch Fladmark (varamedlem)
Ying Guo (varamedlem)
Øistein Johnsen (varamedlem)
Hege Indresand (varamedlem)
Anders Nermoen (varamedlem)
Yngvar Larsen (varamedlem)
May-Britt Ellingsen (varamedlem)
Cato Kolseth (varamedlem)
Jan Einar Gravdal (varamedlem)

Unifond AS

§ 3 Virksomhet

Selskapets formål er å bistå, koordinere og administrere stiftelser eller andre organisasjonsformer som etter sine vedtekter skal forvaltes av Universitetet i Bergen når det er inngått særskilt avtale om dette.

Selskapet skal i den forbindelse kunne inngå avtaler med eksterne kapitalforvaltere relatert til forvaltningen av kapitalen for stiftelsene.

Selskapet kan etter styrets samtykke yte tilsvarende tjenester ovenfor andre enheter enn det som har et tilknytningsforhold til Universitetet i Bergen dersom de har et ideelt, utdannings- eller forskningsbasert formål.

Selskapet skal ikke drive virksomhet som er omfattet av lov av 29. juni 2007, nr 75 om verdipapirhandel.

EiereStyremedlemmer
Universitetet i Bergen 100 %Tore Tungodden (styreleder)
Elisabeth Lysebo (styremedlem)

UiB Eiendom Universitetet i Bergen Eiendom AS

§ 3 - Virksomhet

Selskapets virksomhet er på ikke ervervsmessig grunnlag å eie og stille til disposisjon for Universitetet i Bergen fast eiendom til bruk for forskning og undervisning og dertil knyttede funksjoner.

EiereStyremedlemmer
Universitetet i Bergen 100 %

Astrid Louise Grasdal (styreleder)
Kjartan Nesset (styremedlem)
Kjell Bernstrøm (styremedlem)

VIS Vestlandets Innovasjonsselskap AS (tidligere Bergen Teknologioverføring AS)

§3 – Virksomhet

Selskapets virksomhet er å forestå forvaltningen og kommersialiseringen av selskapseiernes og andre offentlige innretningers immaterielle rettigheter og ideer knyttet til forskningsresultater og forskningsprosesser. Virksomheten skal ha som formål å sikre kommersialisering, anvendelse og overføring av offentlige forskningsresultater og oppfinnelser til bredest mulig bruk og nytte i samfunnet.

Selskapet skal utføre utredning, rådgivning, forvaltning og administrativ oppfølging i forbindelse med kommersialisering av forskningsresultater, samt andre aktiviteter i sammenheng med dette. Selskapet kan også forestå aktiviteter knyttet til innovasjon og prosesstøtte i forbindelse med forskningsaktivitet som ikke har nådd fasen for kommersialisering.

Selskapet kan opprette og delta i andre selskaper, stiftelser eller andre samarbeidstiltak for å ivareta sitt formål. Selskapet kan etablere og helt eller delvis eie aksjer i aksjeselskaper hvor kommersialisering av forskningsresultater og innovasjon skjer. Etablering eller erverv av aksjer i selskaper med virksomhet som ikke er knyttet til kommersialisering av forskningsresultater krever forutgående godkjennelse av generalforsamlingen.

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler og selge kommersialiseringstjenester og andre administrative tjenester til andre offentlige innretning enn selskapseierne, samt selge slike tjenester til private aksjeselskaper.

EiereStyremedlemmer
Universitetet i Bergen 33,43%
Helse Bergen Hf 33,43%
Havforskningsinstituttet 14,51%
Siva - Selskapet for Industrivekst Sf 13,56%
Høgskolen i Bergen 3,82%
Norges Handelshøyskole 1,23%
Andre 0,02%

Bjørn Østbø, Ekstern representant (Styreleder)
Clara Gram Gjesdahl, HB (Styremedlem)
Kjell Bernstrøm, UiB (Styremedlem)
Anne Marit Blokhus, UiB (Styremedlem)
Helge Thorbjørnsen, NHH (Styremedlem)
Christina Santos, SIVA (Styremedlem)
Gro Anita Fonnes Flaten, HVL (Styremedlem)
Karin Kroon Boxaspen, IMR (Styremedlem)
Tor Ole Rognaldsen, Ansattrepresentant (Styremedlem)
Elisabeth Silden, Vara ansattrep. (Vara styremedlem)

Vil Vite Bergen Vitensenter AS

3. Selskapets virksomhet

Selskapets formål er å utvikle og drive et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter for teknologi, naturvitenskap, matematikk og humanoria spesielt rettet mot barn og unge, samt annen virksomhet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i samarbeid med andre selskaper og foretak med lignende virksomhet.

Selskapet har ikke som formål å gi økonomisk utbytte til aksjonærene.

EiereStyremedlemmer
Bergen Kommune 29,56%
Universitetet i Bergen 19,00%
Hordaland Fylkeskommune 19,00%
Høgskulen på Vestlandet 19,00%
Bergen Børsfond 8,45%
Jacobs Douwe Egberts Norge AS 4,22%
Bergen Næringsråd 0,76%
Andre 0,01%
Roald Onarheim (styreleder)
Synnøve Solbakken (styremedlem)
Helga (Kikki) Flesche Kleiven (styremedlem)
Atle Kvamme (styremedlem)
Kjellrun Hiis Hauge, (styremedlem)
Silje Skjelsvik (styremedlem)
Torbjørn Torsvik (styremedlem)
Anna T. Sandven (styremedlem)
Jon Andre Kongsvik (varamedlem)
Oded Ben-Horing (varamedlem)

SKIBAS Studentkulturhuset Bergen AS

3.

Selskapets formal er å forvalte Olav Kyrresgate 49 til bruk som studentkulturhus i Bergen. Hovedformålet er å arbeide for å tilrettelegge og styrke et bredt og omfattende, selvorganisert sosialt og kulturelt tilbud til studenter i Bergen.

EiereStyremedlemmer
Studentkulturhuset i Bergen AS 33,33%
Universitetet i Bergen 33,33%
Studentsamskipnaden på Vestlandet 33,33%
Andre 0,01%

Ane Sandvik Arnestad (styreleder)
Magnus Wethal (styremeldem)
Julie Strand Klausen (styremedlem)
Ørjan Vågstøl (styremedlem)
Torunn Valen (styremedlem)
Michel Kwiatkowsky Torshaug (varamedlem)
Kjartan Gjerde (varamedlem)
Marita Monsen (varamedlem)
Sven-Egil Bøe (varamedlem)

Simula UiB AS

§ 3 Virksomhet/formål

Selskapet er et ideelt og allmennyttig foretak. Selskapet skal ha som hovedformål å drive grunnleggende langsiktig forskning og utvikle og gi utdanningstilbud på utvalgte områder innen informasjons- og kommunikasjonssikkerhet, og gjennom dette også bidra til nyskapning og innovasjon i arbeidslivet.

Selskapet har ikke erverv til formål, og skal ikke dele ut utbytte til sine eiere.

EiereStyremedlemmer
Simula Research Laboratory AS 51,00%
Universitetet i Bergen 49,00%

Olav Lysne (styreleder)
Petter Bjørstad (styremedlem)
Marianne Aasen (styremedlem)
Tone Gamlemshaug (styremedlem)
Fredrik Manne (styremedlem)
Sondre Rønjom (styremedlem)

Maiara Bollauf (ansatterepresentant)
Håvard Raddum (ansatterepresentant)
Åsfrid Persson (1.vara, ansatterepresentant)
Eirik Rosnes (2.vara, ansatterepresentant)
Yauhen Yakimenka (3.vara, ansatterepresentant)
Hsuan-Yin Lin (4.vara, ansatterepresentant)

Marineholmen Raslab AS

§ 3 Virksomhet

Selskapets virksomhet er å bygge opp, eie, drive og videreutvikle flere resirkuleringsanlegg (RAS-anlegg) for fiskeforsøk på Marineholmen i Bergen, og å leie dette ut til utdannings-, forsknings- og utviklingsvirksomhet. Selskapet kan også eie aksjer/andeler i andre selskaper relatert til havnæringene.

EiereStyremedlemmer
GC Rieber Eiendom 52,9%
Universitetet i Bergen 23,5%
Norce 11,8%
Stiftelsen Industrilaboratoriet 11,8%
Øyvind Ramberg (styreleder)
Øyvind Frette (nestleder)
Hans Torstein Kleivdal (styremedlem)
Carl Erik Arnesen (styremedlem)

NCE Seafood Innovation Cluster AS

§ 3 – Virksomhet

Selskapets virksomhet er å involvere seg i bransjefremmende aktiviteter innenfor sjømatnæringen, herunder koordinere og bistå ved organisering og gjennomføring av bransjefremmende aktiviteter i samarbeid mellom næringsaktører, utdannings- og forskningsmiljøer og andre aktører tilknyttet sjømatnæringen.

EiereStyremedlemmer
Cargill AS 12,5%
DNB Bank ASA 12,5%
Grieg Seafood ASA 12,5%
Lerøy Seafood Group ASA 12,5%
MOWI ASA 12,5%
Patogen AS 12,5%
Benchmark Genetics Norway AS 12,5%
Universitetet i Bergen 12,5%
Einar Wathne (styreleder)
Henning Beltestad (styremedlem)
Andreas Kvame (styremedlem)
Fredrik Witte (styremedlem)
Jørn Ulheim (styremedlem)
Jan-Emil Johannessen (styremedlem)
Siri Vike (styremedlem)