Hjem
Om UiB

Studentombudet

Studentombudet er en uavhengig bistandsperson som har som oppgave å gi studenter ved Universitetet i Bergen råd og hjelp i saker knyttet til studiesituasjonen.

Studentombudet skal påse at sakene får en korrekt og forsvarlig behandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt. Ombudet har taushetsplikt, og det er uforpliktende å ta kontakt.

Dette kan jeg hjelpe deg med

 • Informasjon og opplæring i studenters rettigheter og plikter
 • Gi råd om hva du kan og bør foreta deg for å ivareta dine rettigheter
 • Gi en vurdering av om dine rettigheter er ivaretatt og om behandlingen av saken din har vært forsvarlig og korrekt, i etterkant av at en sak er behandlet
 • Bidra til å løse en sak på laveste mulige nivå
 • Foreta rimelighetsvurderinger i enkelte saker der det mangler rutiner eller regler som løser problemstillingen, eller det er en motsetning mellom lokale og sentrale regler

Varsling

Studentombudet kan hjelpe deg dersom du ønsker å melde fra om kritikkverdige forhold ved UiB. Eksempler på dette kan være:

 • Forhold som er i strid med lover og regler (herunder korrupsjon og andre økonomiske misligheter)
 • Forhold som strider mot hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt
 • Forhold der det er svikt i sikkerhetsrutiner, eller ved feil og mangler som kan medføre fare for liv og helse
 • Uforsvarlig saksbehandling
 • Diskriminering, trakassering eller mobbing

Alle varsler blir behandlet konfidensielt, og Studentombudet ivaretar din anonymitet der du ønsker å varsle anonymt.

Ta kontakt!

Studentombudet er et gratis lavterskel tilbud, og så lenge henvendelsen gjelder studiesituasjonen din - er ingen sak for stor eller for liten.

Dine rettigheter

Du har som student ved UiB både rettigheter og plikter. Disse er regulert flere steder, bl.a. her:

 • Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)
 • Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
 • Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Studentombudets rapporter

Studentombudet skal i henhold til sitt mandat rapportere om sin virksomhet til rektor. Rapportene er offentlige og gir en beskrivelse av ombudets arbeid i den aktuelle perioden.

Rapporter tilgjengelig under overskriften "VEDLEGG" under:

 • Årsrapport for 2015
 • Halvårsrapport for 2016
 • Årsrapport for 2016
 • Årsrapport for 2017
 • Årsrapport for 2018