Hjem
Organisasjonsutviklingsprosjektet

Strategisk arbeid for et anerkjent forskningsuniversitet

Hovedinnhold

Bakgrunn

Universitetets eksternt finansierte forskningsvirksomhet er avgjørende for universitetets posisjon som et anerkjent forskningsuniversitet. Følgelig har UiB en klar ambisjon om å hevde seg i den krevende nasjonale og internasjonale konkurransen om forskningsmidler. De siste årene har imidlertid UiB hatt en svakere vekst i denne virksomheten enn de andre store norske universitetene og det er en prioritert målsetting å snu denne utviklingen. Det krever et målrettet strategisk arbeid som omfatter analyse av mulige årsaker til den svekkede nasjonale posisjonen og som angir effektive tiltak for å styrke UiBs evne til å hente inn konkurranseutsatte forskningsmidler.

I arbeidet med å fremme UiBs interesser i forskningsprogrammer nasjonalt og internasjonalt har fakultetene etterspurt forskningsstrategiske tjenester. Fakultetene har blant annet utrykt et behov for en operativ funksjon med tung forsknings strategisk kompetanse som kan samarbeide med fakultetene, instituttene og forskergruppene for å øke universitetets samlede forskningsinnsats.

 

Mål for delprosjektet

Universitetet i Bergen skal styrke omfang og kvalitet i forskningen gjennom å øke omfanget av den eksternt finansierte forskningsvirksomheten. 

 

Mandat

Med utgangspunkt i universitetets og fakultetenes ambisjoner for den eksternt finansierte virksomheten skal arbeidsgruppen:

  • Foreslå tiltak som er egnet til å øke konkurranseevnen og omfanget av den eksternt finansierte forskningsvirksomheten ved UiB.
  • Være i nær dialog med universitetsledelsen og gi innspill og anbefalinger til hvordan samarbeidet med randsonen kan utvikles for å styrke den eksternt finansierte aktiviteten ved UiB
  • Vurdere fakultetenes og universitetsledelsens uttalte behov for forskningsstrategiske tjenester. Og vurdere organisering av en slik funksjon med beskrivelse av oppgaver, kompetanse og dimensjonering.
  • Innhente erfaringer og resultater fra andre universiteter.

 Arbeidsgruppen skal legge til grunn:

  • Framstilling og analyse av utviklingen i den eksternt finansierte virksomheten ved UiB og datterselskapene (Uni Research og CMR).
  • Fakultetenes ulike posisjon og omfang når det gjelder eksternt finansiert forskningsvirksomhet.
  • Regjeringens forventning om en betydelig økning av evnen til å hente forskningsmidler tilbake fra EU.

Arbeidet skal også ses i sammenheng med delprosjektet som utreder «søknader med konkurransekraft» og delprosjektet «profesjonell prosjektstøtte».

 

Medlemmer i arbeidsgruppen

Leder: Professor Dag L. Aksnes, sekretær er underdirektør Kristin Bakken

Arbeidsgruppe: Professor Lise Rakner, fakultetsdirektør Ragna Valen, professor Jill Walker, professor Robert  Bjerknes, fungerende avdelingsdirektør  Heidi Annette Espedal