Hjem
Organisasjonsutviklingsprosjektet
Nyhet

Styringsgruppens anbefalinger til de seks første delprosjektene

Styringsgruppen for Ou-prosjektet har behandlet de seks første delprosjektene, og gitt sine anbefalinger til universitetsdirektøren.

Illustrasjonsfoto av UiB emblem i orange nyanser

Hovedinnhold

Styringsgruppen for Organisasjonsutviklingsprosjektet har i møter 6. og 19 februar behandlet rapportene fra arbeidsgruppene:

 

Vedlagt følger til orientering referater fra styringsgruppens behandling av rapportene. Her framgår de prioriteringer og merknader styringsgruppen fremmet i sine vedtak.

Referat fra styringsgruppemøte 6.februar: Behandling av delprosjekt 4, 5 og 6

Referat fra styringsgruppemøte 19.februar: Behandling av delprosjekt 1, 2 og 3

 

Forhandlingsutvalget har fått  presentert styringsgruppens anbefalinger i møte 4. mars. Prosjektleder vil gi en nærmere redegjørelse for styringsgruppens prioriteringer og status for oppfølgingsarbeidet i møte i IDU for sentraladministrasjonen  den 16. mars. 

Veien videre

Styringsgruppens anbefalinger er nå oversendt universitetsdirektøren som grunnlag for universitetsledelsens videre arbeid med gjennomføringen av prosjektet. I det videre arbeidet skal det foretas grundige vurderinger og prioriteringer av hvilke tiltak som kan gjennomføres både på kort og på lengre sikt for å oppnå en god utvikling av de sentraladministrative tjenestene. På noen områder er det nødvendig å konkretisere og dimensjonere tiltakene for å styrke universitetsdirektørens beslutningsgrunnlag. På andre områder er det enklere tiltak som de sentrale avdelingene kan gjennomføre. 

Prosjektet vil som tidligere fortsette et tett informasjons- og kommunikasjonsarbeid rettet mot fakultetene, avdelingene, fagforeningene og verneombudene