Hjem
Organisasjonsutviklingsprosjektet

Service og kvalitet i sentrale tjenester

Informasjonside for Ou-delprosjekt 6.

Hovedinnhold

Status for  oppfølging  av Ou 6

Styringsgruppen for prosjektet anbefalte at informasjon om sentraladministrative tjenester blir utbedret og med felles løsninger for å kanalisere henvendelser til avdelingene.  Arbeidet med UiBs ansattsider ble intensivert og i løpet av høsten er det er oppnådd en tydeligere og mer enhetlig profil når det gjelder oversikt over avdelingenes tjenester. Informasjon om regelverk og veiledninger er gjort mer tilgjengelig for ledere og saksbehandlere på fakultetene.

Flere avdelinger anvender system som issue tracker for å kanalisere henvendelser fra fakultetene til avdelingene. Det anvendes ulike løsninger, og styringsgruppen anbefalte en gjennomgående løsning med felles krav til responstider og servicenivå.  Av kapasitetsmessige årsaker har det ikke vært mulig å prioritere dette i 2015. Studieadministrativ avdeling vil imidlertid etablere en slik løsning i forbindelse med en ny organisasjonsstruktur som skal implementeres i vår, se også omtale under Ou-8. Erfaringer fra denne løsningen vil være viktig for et videre arbeid med felles løsninger.