Hjem
Organisasjonsutviklingsprosjektet
Nyhet

Styringsgruppens anbefalinger til de fire siste delprosjektene

Styringsgruppen for Ou-prosjektet har behandlet de fire siste delprosjektene, og gitt sine anbefalinger til universitetsdirektøren.

illustrasjon av UiB uglen i blått

Styringsgruppen for Organisasjonsutviklingsprosjektet har i møte 27.april behandlet rapportene fra følgende arbeidsgrupper:

 

7: Forskerutdanningen – tilrettelagt for faglige ambisjoner og god gjennomføring

8: Internasjonal studentutveksling - gode tilbud, god støtte, god tur!

9: Kvalitet i internasjonal rekruttering – validering av vitnemål

10: Målrettet profilering av universitetets faglige virksomhet

 

Vedlagt følger til orientering referat fra styringsgruppens behandling av rapportene. Her framgår de prioriteringer og merknader styringsgruppen fremmet i sine vedtak.

Referat fra styringsgruppemøte 27.april: Behandling av delprosjekt 7, 8, 9 og 10

 

Veien videre

Styringsgruppens anbefalinger er nå oversendt universitetsdirektøren som grunnlag for universitetsledelsens videre arbeid med gjennomføringen av prosjektet.

 

I det videre arbeidet skal det foretas grundige vurderinger og prioriteringer av hvilke tiltak som kan gjennomføres både på kort og på lengre sikt for å oppnå en god utvikling av de sentraladministrative tjenestene. På noen områder er det nødvendig å konkretisere og dimensjonere tiltakene for å styrke universitetsdirektørens beslutningsgrunnlag. På andre områder er det enklere tiltak som de sentrale avdelingene kan gjennomføre. 

 

Prosjektet vil som tidligere fortsette et tett informasjons- og kommunikasjonsarbeid rettet mot fakultetene, avdelingene, fagforeningene og verneombudene