Hjem
Organisasjonsutviklingsprosjektet

Målrettet profilering av universitetets faglige virksomhet

Informasjonsside for Ou-delprosjekt 10.

Hovedinnhold

Status for oppfølging av Ou 10

Styringsgruppen anbefalte et tettere samarbeid mellom Kommunikasjonsavdelingen (KA) og fakultetene, for å styrke den målrettede profileringen av universitetets faglige virksomhet.  Universitetsdirektøren etablerte en arbeidsgruppe med representanter fra MN, HF og SV-fakultetet. Hensikten var å konkretisere anbefalingen om hospitering ved fakultetene, forslag til hvordan kommunikasjonstjenestene i enda større grad kan tilpasses fakultetenes behov, og hvordan samarbeid i nettverk kan bidra til fakultetenes arbeid med profilering.

Universitetsdirektøren har bedt Kommunikasjonsavdelingen følge opp arbeidsgruppens forslag og foreta en gjennomgang av KAs funksjoner, arbeidsoppgaver og kompetanse, for å gi avdelingen en mål- og organisasjonsstruktur i tråd med UiBs nye strategi og OU-prosjektets konkrete anbefalinger. Anbefalinger til mål- og organisasjonsstruktur for KA vil foreligge i mai 2016.

KA har som oppfølging av OU-prosjektet tydeliggjort rutiner og prinsipper for å dele innhold som er produsert av kommunikasjonsmedarbeidere og lokale webredaktører ved UiB. All tekst produseres nå i hovedsak gjennom digitale kanaler; til gjenbruk på fakultetenes og instituttenes sider, og i aktuelle brosjyrer og trykksaker. Hvert fakultet har én kontaktperson som mottar oversikt over innhold som er under produksjon. Dette gir også fakultetene bedre muligheter for å komme med innspill til arbeidet som gjøres ved KA.

Etablering av kommunikasjonsnettverk på tvers av fakultetene, innføring av arbeidsstasjoner (hospitering) for KA-medarbeidere ved fakultetene og førstelinje/front desk ved KA, kommer som en del av utviklingsarbeidet ved KA i 2016.

 

Kommunikasjonskanaler

KA arbeider kontinuerlig med at innholdsproduksjon blir mer skreddersydd slik at UiB framstår tydeligere overfor målgrupper. I forbindelse med lanseringen av ny institusjonsstrategi ble UiBs grafiske profil justert, og UiBs portefølje for trykksaker skal gjennomgås. Ny webdesign ble lansert i desember 2015 med måling av brukeradferd og målgruppekommunikasjon som viktige prinsipper. UiBs web har over 6 millioner besøkende og ca. 2 millioner unike brukere hvert år. Et eget alumni-årshjul inngår også i plan for implementering av UiBs strategi, og det arbeides for at dagens alumni-portal blir integrert i uib.no. 

Facebook er i dag, med 35 000 følgere, den viktigste kanalen innen sosiale medier for UiB. I tillegg har UiB sentrale kontoer på bl.a. Twitter, Instagram, LinkedIn, etc. Som en del av gjennomgangen av organisasjonen på KA, vil det også bli vurdert særskilte tiltak for å styrke arbeidet med digitalisering og delekultur. Etablering av nettverk for sosiale medier vil være en del av kommunikasjonsnettverkene som er under utvikling.

Det pågår også arbeid for bedre synliggjøring av UiBs internasjonale virksomhet på UiBs nettsider. En arbeidsgruppe vil levere sine anbefalinger til universitetsdirektøren i april.