Hjem
Opplevd risiko og etterlevelse av tiltak under koronapandemien

Hovedinnhold

Hoveddelen av PANDRISK består av syv datainnsamlinger som skjedde både tidlig i pandemien og fortsetter ut pandemiforløpet. Noen spørsmål vil være uendret for å se på endringer over tid, mens noen spørsmål vil variere for å tilpasse seg til pandemisituasjonen og endrede kunnskapsbehov. Deltakernes svar vil kunne spores mellom datainnsamlingsrundene.  Datainnsamlingen blir gjort i samarbeid med Norsk medborgerpanel. Totalt sett skal 7 datainnsamlinger gjennomføres (Se tabell) 
 

Mars 2020 Juni 2020 September 2020 November 2020 Januar 2021 Juni 2021Oktober 2021
4083 deltakere 
svarte på 
spørsmål 
2820 deltakere 
svarte på 
spørsmål 
5541 deltakere 
svarte på 
spørsmål 
2533 deltakere 
svarte på 
spørsmål 

2210 deltakere  
svarte på spørsmål  

1975 deltakere
svarte på spørsmål 
Planlagt at 1500
deltakere skal svare
på spørsmål 

 

Datainnsamlingen som ble gjort tidlig i pandemien stilte en rekke spørsmål som skulle gi en forståelse for hvordan folk opplevde pandemien. Spesifikt hvor truende de opplevde pandemien, om de hadde vært i situasjoner som satt de i fare for smitte, hvilket kilder de fikk informasjon om pandemien fra,  hvorvidt de fulgte offentlig helseråd og hvor optimistisk de var til pandemien. Studien var en pilotering av diverse faktorer. Dette skulle gi en oversikt over relevante faktorer som påvirket psykologien til folk i pandemien samt hjelpe utviklingen av senere studier.  

Senere i pandemiløpet ble en ny spørreundersøkelse sendt ut. Denne studien var mer omfattende og hadde som mål å se på en rekke faktorer. Hvordan optimisme og risiko oppfattelse påvirker adferd som er i samsvar med offisielle helseråd.  Hvordan personlighetstrekk, opplevd risiko og selvrapportert adferd påvirket senere adferd, og hvordan samspillet mellom disse påvirket mental- og generell helse. Studien skulle også hjelpe å avdekke om det finnes forskjellige utviklinger mellom ulike grupper i samfunnet. Studien benyttet seg av kunnskapen fra første spørreundersøkelse til å forbedre og tilpasse studien til kunnskapsbehovet.  

Gjennom å samle data i forskjellige stadier i pandemien vil PANDRISK kunne avdekke potensielle endringer i folks oppfattelse, adferd og helse gjennom pandemien.  

Data fra mars har blitt oppsummert i en populærvitenskapelig kronikk: De fleste nordmenn tok smittevernrådene på alvor

Endringer mellom mars og juni har blitt oppsummert i en populærvitenskapelig kronikk: Nordmenn var mindre redde, men fulgte fortsatt korona-tiltakene i sommer og høst.