Hjem

Pedagogisk akademi

Tribute to the Scholarship of Teaching and Learning

Pedagogisk merittering ved UiB

Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet etablerte i 2016 en meritteringsordning for undervisning som gir den pedagogiske kompetansegraden Fremragende underviser (Excellent Teaching Practitioner). Meritterte undervisere danner fakultetets Pedagogiske akademi.

I juni 2017 ble Øyvind Fiksen, Henriette Linge, Stein Dankert Kolstø, Bjørn Tore Hjertaker og Fredrik Manne tildelt status som Fremragende undervisere ved UiB. I videoen over forteller Øyvind Fiksen om sine erfaringer.

Utlysning 2020

Ordningen skal gi et tydelig signal om at fakultetet har fokus på studentene og studentenes læring i alt arbeid med utdanningskvalitet. Tiltaket omfatter den totale utdanningsaktiviteten, inkludert undervisning, veiledning, planlegging, ledelse og evaluering, og er forankret i fakultetets strategiplan og UiBs Handlingsplan for kvalitet i utdanning. Fakultetet ønsker videre å synliggjøre, og gi status til, systematisk og dokumentert arbeid med undervisningsutvikling, og bidra til å utvikle en kollegial og profesjonell undervisnings- og lærerkultur.

Undervisere ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet kan søke om å få sin undervisningskompetanse vurdert og bli tatt opp i fakultetets Pedagogiske Akademi. Status som Fremragende underviser tildeles personer som systematisk og over tid videreutvikler sin undervisnings-kompetanse til et nivå som er vesentlig høyere enn den forventede basiskompetansen. Søknaden vurderes mot fire kriterieområder forankret i prinsippene bak Scholarship of Teaching and Learning (SoTL).

Fakultetets meritterte undervisere danner Pedagogiske Akademi, som har som formål å heve utdanningskvaliteten på fakultetet gjennom en kollegial og samarbeidsorientert undervisningskultur; for eksempel gjennom å ta ansvar for og delta i, faglig, pedagogisk og didaktisk utviklingsarbeid, kollegiale fora og tiltak for undervisningsutvikling, samt veiledning (mentorskap) av kolleger. Fakultetets Pedagogiske Akademi forvalter, i samarbeid med fakultetet, midler til pedagogisk/didaktisk utviklingsaktivitet.

Ordningen er i første omgang en prøveordning for 5 år, og fra og med utlysningen i 2018 vil fakultetet samarbeide med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) om meritteringsordningen.

FRAMRAGENDE UNDERVISER
Ingunn Lunde

Ingunn Lunde får status som Fremragende underviser

En av Ingunn Lundes fremtidsplaner er å etablere en egen formidlingsfestival for studenter. Nå blir hun merittert for arbeidet hun gjør med undervisningskvaliteten ved fakultetet.

Nyhet
Christian Jørgensen og Pernille Bronken Eidesen får status som "Framifrå undervisarar" og vert med i Pedagogisk Akademi.

Her er våre nye framifrå undervisarar

Christian Jørgensen (UiB) og Pernille Bronken Eidesen (UNIS) får status som framifrå undervisarar.

Undervisningsløft
Henriette Linge, førsteamanuensis, Institutt for geovitenskap

Fem fremragende undervisere

Henriette Linge og fire andre undervisere får statusen Fremragende underviser. Som første utdanningsinstitusjon i Norge innfører Universitetet i Bergen meritteringsordningen.