Hjem
Kjell Vaages bilde

Kjell Vaage

Professor
 • E-postKjell.Vaage@uib.no
 • Telefon+47 55 58 92 06+47 908 52 830
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgate 14
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Social insurance economics

Applied labour economics

Applied econometrics

Vitenskapelig artikkel
 • 2016. A comparison of intergenerational mobility curves in Germany, Norway, Sweden, and the US. The Scandinavian Journal of Economics. 72-101.
 • 2015. Assessing the intergenerational correlation in disability pension recipiency. Oxford Economic Papers. 205-226.
 • 2014. Intergenerational Earnings Mobility and Divorce. Journal of Population Economics. 1107-1126.
 • 2013. Er sjukefråværet (for) høgt i Noreg? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 62-63.
 • 2012. Intergenerational earnings mobility revisited: estimates based on lifetime earnings. The Scandinavian Journal of Economics. 1-23.
 • 2010. Measuring heterogeneity in the returns to education using an education reform. European Economic Review. 483-500.
 • 2010. Has job stability decreased? Population data from a small open economy. The Scandinavian Journal of Economics. 163-183.
 • 2010. Has Job Stability Decreased? Population Data from a Small Open Economy. The Scandinavian Journal of Economics. 163-183.
 • 2008. Public transfers and marital dissolution. Journal of Population Economics. 419-437.
 • 2008. Job losses and child outcomes. Labour Economics. 591-603.
 • 2008. Job losses and child outcomes. Labour Economics. 591-603.
 • 2007. Trends in intergenerational mobility across offspring's earnings distribution in Norway. Industrial Relations. 112-129.
 • 2007. Trends in intergenerational mobility across offspring's earnings distribution in Norway. Industrial Relations. 112-129.
 • 2005. Intergenerational earnings mobility in Norway: level and trends. The Scandinavian Journal of Economics. 419-435.
 • 2005. Intergenerational earnings mobility in Norway: Levels and trends. The Scandinavian Journal of Economics. 419-435.
 • 2005. Educational Attainment and Family Budget Constraints. The German Economic Review. 377-394.
 • 2005. Educational Attainment and Family Background. The German Economic Review. 377-394.
 • 2003. Union Disruption in Norway. International Journal of Sociology. 40-63.
 • 2003. Gender differences in early retirement behaviour. European Sociological Review. 179-198.
 • 2001. Sosial utjevning og veksten i uføretrygden. Tidsskrift for velferdsforskning. 169-182.
 • 2001. Eit inkluderande arbeidsliv - tilstrekkeleg for å redusera talet på nye uførepensjonistar? Økonomisk forum. 6-9.
 • 2000. Work or retirement? Exit routes for Norwegian elderly. Applied Economics. 1865-1876.
 • 2000. Work or retirement? Exit routes for Norwegian elderly. Applied Economics. 1865-1876.
 • 2000. Spell durations with long unemployment insurance periods. Labour Economics. 153-180.
 • 2000. Spell durations with long unemployment insurance periods. Labour Economics. 153-180.
 • 2000. Heating technology and energy use: a discrete/continous choice approach to Norwegian household energy demand. Energy Economics. 649-666.
 • 2000. Heating technology and energy use: a discrete/continous choice approach to Norwegian household energy demand. Energy Economics. 649-666.
 • 2000. Heating technology and energy use: A discrete/continuous choice approach to Norwegian household energy demand. Energy Economics. 649-666.
 • 2000. Detection of outliers and level shifts in time series: An evaluation of two alternative procedures. Journal of Forecasting. 23-37.
 • 2000. Detection of outliers and level shifts in time series: An evaluation of two alternative procedures. Journal of Forecasting. 23-37.
 • 1998. Sammenhengen mellom pengemengdevekst og inflasjon i Norge. Norsk Økonomisk Tidsskrift. 185-211.
 • 1998. Samanlikning av eldre og nyare metodar for analysar av elektrisitetsetterspurnad: Teoretiske aspekt og empiriske resultat. Norsk Økonomisk Tidsskrift. 35-60.
 • 1994. Endringar i oljeprisnivået - permanente eller forbigåande? Sosialøkonomen. 10-12.
Rapport
 • 2008. Sources of measurement errors in earnings data: New estimates of intergenerational elasticities. .
 • 2007. Kunnskapsoversikt om insentiv- og fordelingsvirkninger av trygdeordninger for midlertidig inntektssikring ved sykdom, rehabilitering, attføring og uførhet. .
 • 2007. Job losses and child outcomes. .
 • 2006. Has job stability decreased in Norway? .
 • 2005. Intergenerational mobility: Trends across the earnings distribution. .
 • 2003. Measuring heterogeneity in the returns to education in Norway using educational reforms. 08/03. 08/03. .
 • 2003. Measuring heterogeneity in the returns to education in Norway using educational reforms. 815. 815. .
 • 2003. Measuring heterogeneity in the returns to education in Norway using educational reforms. 4088. 4088. .
 • 2003. Assessing changes in intergenerational earnings mobility. 797. 797. .
 • 2002. Measuring the heterogeneity in the returns to education using different educational reforms. 26. 26. .
 • 2002. Gender differences in early retirement behaviour. 522. 522. .
 • 2002. Gender differences in early retirement behaviour. 49. 49. .
 • 2002. Gender differences in early retirement behaviour. 02/02. 02/02. .
 • 2002. Gender differences in early retirement behaviour. 27/2002. 27/2002. .
 • 2002. Assessing changes in intergenerational earnings mobility. 54. 54. .
 • 2002. Assessing changes in intergenerational earnings mobility. 26/02. 26/02. .
 • 2001. Marital disruption in Norway. 45. 45. .
 • 1998. Work or retirement? Exit routes for Norwegian elderly. 1798. 1798. .
 • 1998. Unemployment of older Norwegian workers: A competing risk analysis. 2298. 2298. .
 • 1997. Sammenhengen mellom pengemengdevekst og inflasjon i Norge 1960-1996. 0197. 0197. .
 • 1996. ØKONOMETRISK ANALYSE AV TIDSVARIERENDE ELEKTRISITETSTARIFFER. 0296. 0296. .
 • 1996. SAMANLIKNING AV ELDRE OG NYARE METODAR FOR ANALYSAR AV ELEKTRISITETSETTERSPURNAD: TEORETISKE ASPEKT OG EMPIRISKE RESULTAT. 0596. 0596. .
 • 1995. The Effects of Time-Differentiated Electricity Prices in Norway. 14. 14. .
 • 1995. Heating Technology and Energy Use: A Discrete/Continuous Choice Approach to Norwegian Household Energy Demand. 15. 15. .
 • 1995. Detection of Outliers and Level Shifts in Time Series: An Evaluation of Two Alternative Procedures. 16. 16. .
 • 1994. World demand for salmon and environmental incidents: Dynamics and structural stability. .
 • 1994. An outlier-based time series analysis of the price of crude oil over the past 130 years. .
Faglig foredrag
 • 2020. Det norske trygdesystemet: Kostnader, fordelings- og incentivverknader med fokus på den norske sjukelønsordninga.
 • 2019. Det norske trygdesystemet:Kostnader, fordelings- og incentivverknader med fokus på den norske sjukelønsordninga.
 • 2018. Det norske trygdesystemet:Kostnader, fordelings- og incentivverknader med fokus på den norske sjukelønsordninga .
 • 2016. Trygdeforskinga ved Institutt for økonomi: Resultat, erfraingar, planar vidare.
 • 2016. Health, Welfare and Labour Market Consequences of Sickness Absence.
 • 2015. Uføretrygd -- i arv?
 • 2015. Presentasjon av utvalde forskingsprosjekt frå Gruppe for trygdeøkonomi.
 • 2015. Kva betyr normer for trygdeåtferd?
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2020. Er sjukefråværet høgt i Noreg?
 • 2018. Overføringseffektar når ektefeller pensjonerer seg: Verknaden av AFP på ektefellers uføretrygding.
 • 2016. Uføretrygd: i arv?
 • 2011. Går uførhet i arv?
 • 2011. Er 100 prosent løsningen? Erfaringer fra Norge.
 • 2010. Sjukefråvær i eit makroperspektiv.
 • 2010. Kva kan registerdata fortelja oss om sjukefråværet?
 • 2010. HELSE, ARBEID OG SAMFUNN: Sjukefråværet frå ein samfunnsøkonomisk synsstad.
 • 2009. Sjukemeldingsordninga – eit nasjonalt gode?
 • 2009. Presentasjon av Gruppe for trygdeøkonomi.
 • 2009. Ny fagleg plattform for forsking om trygderelaterte spørsmål.
 • 2009. Hvem dropper ut av videregående skole?
 • 2009. Helse, arbeid og samfunn: Årsaker til til sjukefråvær og uførhet.
 • 2007. Sosial trygghet og hjelp til sjølvhjelp – om fordelings- og insentivverknader i trygda.
 • 2007. Aukar sjukefråværet i omstillingsbedrifter?
 • 2006. Kva veit vi om sjukefråværet?
 • 2006. Kva veit vi om sjukefråværet?
 • 2005. Kor mykje er det igjen av samansetjingshypotesen? Korleis bør vi forstå disiplineringshypotesen?
 • 2005. How can we explain the fluctuations in the sickness absence in Norway?
 • 2001. Utforminga av offentlege stønadssystem og skilsmisser: Finst det ein samanheng?
 • 2000. Velferds- og trygdeforskning ved institutt for økonomi, UiB.
 • 2000. Skilsmisser: Spelar økonomiske incentiv noka rolle?
Vitenskapelig foredrag
 • 2018. Spousal Spillover in Retirement: Evidence from an early Retirement Reform.
 • 2017. Folketrygdens ytelser til etterlatte. Forslag til reform.
 • 2016. Spouses' Retirement and the Take-Up of Disability Benefits.
 • 2016. Health, welfare and labour market consequences of sickness absence.
 • 2015. Trygdesatsinga i Velferd, arbeidsliv og migrasjon – resultat og erfaringar.
 • 2015. Social insurance and the labour market, with focus on sickness absence in Norway.
 • 2014. Uføretrygd går i arv.
 • 2014. The Spousal Spillover Effects of and Early Retirement Reform.
 • 2014. The Spousal Spillover Effects of an Early Retirement Reform.
 • 2014. Korleis skal vi forstå økonomiske årsaker til sjukefråvær, og korleis skal vi måla dei?
 • 2013. The spousal spillover of early retirement.
 • 2013. The Spousal Spillover Effects of an Early Retirement Reform.
 • 2013. Har innføring av AFP bidratt til fleire uførepensjonistar? Ein studie av tidlegpensjonering blant ektepar.
 • 2013. Assessing the Intergenerational Correlation in Disability Pension Recipiency.
 • 2011. Intergenerational Earnings Mobility and Divorce.
 • 2011. Det norske trygdesystemet: Kostnader, fordelings- og incentivverknader med fokus på den norske sjukelønsordninga.
 • 2010. Social interactions at the workplace: Exploring sickness absence behaviour.
 • 2010. Social interactions at the workplace: Exploring sickness absence behaviour.
 • 2010. Det norske trygdesystemet: Kostnader, fordelings- og incentivverknader med fokus på den norske sjukelønsordninga.
 • 2009. Social Interaction and Sickness Absence among Norwegian Teachers.
 • 2009. Social Interaction and Sickness Absence among Norwegian Teachers.
 • 2009. Sjukefråværet – sett frå synsvinkelen til ein økonom.
 • 2009. Samfunnsøkonomiske betraktningar om sjukefråværet.
 • 2008. Sources of Measurement Errors in Earnings Data: New Estimates of Intergenerational Elasticities.
 • 2007. Måling av inntektsmobilitet mellom generasjonar.
 • 2007. Measuring Intergenerational Earnings Mobility.
 • 2007. Aukar sjukefråværet i omstillingsbedrifter?
 • 2006. Plant reorganisation and sickness absence.
 • 2006. Jobb Loss and Divorce.
 • 2006. Jobb Loss and Divorce.
 • 2006. Job Loss and Divorce.
 • 2006. Job Loss and Divorce.
 • 2006. Job Loss and Divorce.
 • 2006. Er jobbane mindre stabile no enn før?
 • 2005. Korleis kan vi forklara variasjonen i sjukefåværet?
 • 2005. Industry Restructuring and Sickness Absenteeism. A Micoreconomteric Analysis Using Matched Employer-Employee Data.
 • 2005. Industry Restructuring and Sickness Absenteeism. A Micoreconomteric Analysis Using Matched Employer-Employee Data.
 • 2005. Industry Restructuring and Sickness Absenteeism. A Micoreconomteric Analysis Using Matched Employer-Employee Data.
 • 2005. Establishment Reorganisation and Sickness Absence.
 • 2005. Bidrar inkludering av marginale grupper til auka sjukefråvær?
 • 2004. Regresjonsanalyse.
 • 2004. Industry Restructuring and Absenteeism. A Microeconometric Analysis Using Matched Employer-Employee Data.
 • 2004. Bedriftsheterogenitet og sjukefråver.
 • 2003. Trygdeøkonomi og velferdsstaten, effektevaluering av trygdetiltak.
 • 2003. Inntektsmobilitet over generasjonar--aukande eller avtakande?
 • 2003. Endring i konkurranseforhold i Noreg.
 • 2003. Effektevaluering av trygdetiltak.
 • 2003. Assessing changes in intergenerational earnings mobility.
 • 2002. Measuring the effect of a school reform on educational attainment and earnings.
 • 2002. Measuring the effect of a school reform on educational attainment and earnings.
 • 2002. Measuring the effect of a school reform on educational attainment and earnings.
 • 2002. Assessing Changes in Intergenerational Earnings Mobility.
 • 2001. Skilsmisse og private og offentlege overføringar.
 • 2001. Measuring the effect of a school reform on educational attatinment and earnings.
 • 2001. Measuring the effect of a school reform on educational attainment and earnings.
 • 2001. Measuring the effect of a school reform on educational attainment and earnings.
 • 2001. Korleis påverkar overføringssystemet familiedanning og familieoppløysing?
 • 2000. Velferds- og trygdeforskning ved institutt for økonomi, UiB.
 • 2000. Tidlegpensjonering.
 • 2000. Skilsmisser: Spelar økonomiske incentiv noka rolle?
 • 2000. Gender differences in the early retirement behaviour.
 • 2000. Gender differences in the early retirement behaviour.
 • 2000. Financial transfers and marital dissolution.
 • 2000. Financial transfers and marital dissolution.
 • 2000. Eldre og arbeidsmarknaden.
 • 1999. Work or retirement? Exit routes for Norwegian elderly.
 • 1999. Work or retirement: Exit routes for Norwegian elderly.
 • 1999. Unemployment of older Norwegian workers: A competing risk analysis.
 • 1999. Financial transfers and marital dissolution.
 • 1999. Arbeid eller pensjon? Vegen ut av arbeidsmarknaden for eldre arbeidstakarar.
 • 1998. An Empirical Investigation on the Effect of Social Insurance Policy on Marital Dissolution in Norway.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2004. Hvem går av med tidligpensjon? Søkelys på arbeidsmarkedet. 13-20.
 • 2004. Hvem går av med tidligpensjon? Søkelys på arbeidsmarkedet. 13-20.
Kronikk
 • 2015. Norge er fortsatt på trygdetoppen. Aftenposten Viten.
 • 2015. Forskere svarer om ungdom og trygd: Medisinske fremskritt forklarer ikke alt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • 2013. Kan verdas mest sjenerøse sjukelønsordning vara? Bergens Tidende.
 • 2009. Sjå dei svake sidene. Dagens næringsliv. 3-3.
Doktorgradsavhandling
 • 2017. Causes and Consequences of Labor Market Mismatch and the Rise in Disability Insurance Receipt .
 • 2013. Essays on aspects of the welfare state: Sickness absence and intergenerational earnings mobility. PhD Dissertation.
 • 1995. Econometric analyses of energy markets.
Intervju
 • 2009. - Sjukeløna er for raus.
 • 2009. - En av to forlater yrkeslivet som ufør.
 • 2009. - Dette er litt av en floke. 595.000 årsverk forsvant i 2008, de aller fleste på grunn av sykdom.
 • 2008. - Stadig flere unge menn blir uføre.
 • 2008. - Fleire unge droppar ut av skulen.
 • 2007. - Mer urolig arbeidsliv.
 • 2006. Arbeidsmarknaden for dei eldre.
 • 2006. -Inkluderende arbeidsliv halter videre.
 • 2006. - Vrient å få fast jobb.
 • 2006. - Sporer bedrifter til å gjøre noe.
 • 2005. Vil neppe stå lenger i arbeidslivet. Stortingets pensjonskompromiss stimulerer ikke folk til å stå lenger i arbeidslivet.
 • 2005. Trusler senker sykefraværet.
 • 2005. Oljepengene rett til trygd.
 • 2005. Lettere å klatre sosialt. Fedrenes status betyr mindre enn før.
 • 2005. Glasveggen i arbeidslivet.
 • 2004. – Et skritt i riktig retning.
 • 2004. Vil skremme sykemeldte tilbake på jobb.
 • 2003. Urealistiske pensjonsdrømmer.
 • 2003. Norge på uføretoppen.
 • 2003. Like mange uføre som industriarbeidere.
 • 2003. Du og jeg driver sykefraværet til himmels.
 • 2001. LO/NHO starter kampanje mot sykefravær.
Programdeltagelse
 • 2003. Norge på uføretoppen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2006. Late careers and career exits in Norway. 20 sider.
 • 2006. Kva er kostnadene ved omstilling? 16 sider.
 • 2006. Kva er kostnadene ved omstilling? 21 sider.
 • 2006. Kva er kostnadene ved omstilling? 1 sider.
 • 2006. Avtakande jobbstabilitet i Noreg? 16 sider.
 • 2006. Avtakande jobbstabilitet i Noreg? 16 sider.
Fagartikkel
 • 2013. Er sjukefråværet (for) høgt i Noreg? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 62-63.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

SELECTED INTERNATIONAL PUBLICATIONS

 • A Comparison of Intergenerational Mobility Curves in Germany, Norway, Sweden and the U.S. Scandinavian Journal of Economics 119(1), 72–101, 2017. (With Espen Bratberg, Jonathan Davis, Bhash Mazumder, Martin Nybom, and Daniel Schnitzlein)  
 • Assessing the Intergenerational Correlation in Disability Pension Recipiency. Oxford Economic Papers, 67(2), 205-226, 2015. (With Espen Bratberg and Øivind A Nilsen.)
 • Intergenerational Earnings Mobility and Divorce. Journal of Population Economics, 27(4), 1107-1126, 2014. (With Espen Bratberg and Karsten M. E. Rieck.)
 • Intergenerational Earnings Mobility Revisited: Estimates Based on Lifetime Earnings. Scandinavian Journal of Economics, 114(1), 1-23, 2012.(With Øivind A. Nilsen, Arild Aakvik, and Karl Å. Jacobsen.)
 • Measuring heterogeneity in the returns to education using an education reform. European Economic Review, 54 (4), 483-500, 2010. (With Arild Aakvik and Kjell G. Salvanes.)
 • Has job stability decreased? Population data from a small open economy. Scandinavian Journal of Economics, 112 (1), 163-183, 2010. (With Espen Bratberg and Kjell G. Salvanes.)
 • Job losses and child outcomes. Labour Economics, 15, 591-603, 2008. (With Espen Bratberg and Øivind A Nilsen.)
 • Public transfers and marital dissolution. Journal of Population Economics 21(2), 419-437, 2008. (With Sigve Tjøtta.)
 • Trends in intergenerational mobility across offspring's earnings distribution in Norway. Industrial Relations 46(1), 112-129, 2007. (With Espen Bratberg and Øivind Anti Nilsen.)
 • Late careers and career exits in Norway. In H.-P. Blossfeld, S. Buchholz and D. Hofäcker (Eds) Globalization, Uncertainty and Late Careers in Society. London: Routledge 2006, 235-254. (With Arild Aakvik and Svenn-Åge Dahl.)
 • Educational attainment and family budget constraints. German Economic Review, 6 (3), 377-394, 2005. (With Arild Aakvik and Kjell Gunnar Salvanes.)
 • Intergenerational earnings mobility in Norway: Levels and trends. Scandinavian Journal of Economics, 107 (3), 419-435, 2005. (With Espen Bratberg and Øivind Anti Nilsen.)
 • Union disruption in Norway. International Journal of Sociology. 33, 40-63, 2003.(With Sigve Tjøtta.)
 • Gender differences in early retirement behaviour. European Sociological Review, 19 (2), 2003, 179-198. (With Svenn-Åge Dahl and Oivind Anti Nilsen.)
 • Work or retirement? Exit routes for Norwegian elderly. Applied Economics, 32 (14), 2000, 1865-1876. (With Svenn-Åge Dahl and Øivind Anti Nilsen).
 • Spell durations with long unemployment insurance periods. Labour Economics, 7 (2), 2000, 153-180. (With Espen Bratberg.)
 • Heating technology and energy use: A discrete/continuous approach to Norwegian household energy demand. Energy Economics, 22 (6), 2000, 649-661.
 • Detection of outliers and level shifts in time series: An evaluation of two alternative procedures. Journal of Forecasting, 19 (1), 2000, 23-37.

WORK IN PROGRESS

 • Skipping the Doctor: Evidence From a Case with Extended Self-Certification of Paid Sick Leave, resubmission invited by Journal of Population Economics (with G. Torsvik) 
 • Interactions in Public Policies: Spousal Responses and Program Spillovers of Welfare Reforms, resubmitted to Economic Journal (with J. Johnsen and A. Willén)

SELECTED PUBLICATIONS IN NORWEGIAN

 • Er sjukefråværet (for) høgt i Noreg? (Is the Level of Sickness Absence (too) High in Norway?) Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50(1), 2013, 62-63.
 • Er 100 prosent løsningen? Erfaringer fra Norge. (Is 100 Per Cent the Solution? Experiences from Norway) In Mellan arbete och sjukdom, Socialförsäkringsrapport 2011:3, Försäkringskassan, Sverige. 
 • Avtakande jobbstabilitet i Noreg? (Decreasing Job Stability in Norway?) In Heum, Nesheim, Nordhaug and Salvanes (eds) Arbeidsliv i omstilling. Bergen: Fagbokforlaget 2006, 19-34. (With Espen Bratberg and Kjell G. Salvanes.)
 • Kva er kostnadane ved omstilling? (What are the Costs of Restructuring?) In Heum, Nesheim, Nordhaug and Salvanes (eds) Arbeidsliv i omstilling. Bergen: Fagbokforlaget 2006, 125-145. (With Jarle Møen and Kjell G. Salvanes.)
 • Hvem går av med tidligpensjon? (Who are the early retirees?) Søkelys på arbeidsmarkedet, 21(1), 2004, 1-8. (With Arild Aakvik and Svenn-Åge Dahl.)
 • Sosial utjevning og veksten i uføretrygden. (Social equalisation and the growth of the disability pension.) Tidsskrift for Velferdsforskning, 4, 2001, 169-182. (With Espen Bratberg and Alf Erling Risa.)
 • Eit inkluderande arbeidsliv - tilstrekkeleg for å redusera talet på nye uførepensjonistar? Økonomisk Forum, 55 (1), 2001, 6-9.
 • Sammenhengen mellom pengemengdevekts og inflasjon i Norge 1960-1996. (The relationship between money supply growth and inflation in Norway 1960-1996.") Norsk Økonomisk Tidsskrift, 112 (2), 1998, 185-211. (With Espen Kvilekval and Erling Vårdal).
 • Samanlikning av eldre og nyare metodar for analysar av elektrisitetsetterspurnad: Teoretiske aspekt og empiriske resultat. (Comparing older and newer methods of analysing the electricity demand: Theoretical aspects and empirical results.) Norsk Økonomisk Tidsskrift 112 (1), 1998, 35-60.
 • Endringar i oljeprisnivået - permanente eller forbigåande? (Changes in the oil price level - permanent or trancient?) Sosialøkonomen 48(3), 1994, 10-12. (With Knut Anton Mork.)

 

Dr. polit. 1995 (University of Bergen)
Professor in Economics since 2006 (University of Bergen)