Hjem
Thomas Ringen Eides bilde
Foto:
Eivind Senneset, UiB

Forskingsfelt

Pågåande doktorgradsstudie: Utdanningsetnografisk felstudie i tradisjonen etter Pierre Bourdieu

  • Utdanningssosiologi og sosial reproduksjon av klasseskilje i skulen sine samfunnsfagemne
  • Samfunnsfagdidaktikk og ulikskap i ferdigheitsforståingar

Tidligare interesser:

Masteroppgåve: Klasse og (sosiopolitiske) haldningar til ulikskap i Noreg. Ein kvantitativ komprativ survey-analyse i dataprogrammet SPSS. Internasjonale data frå ISSP Social Inequality-serien. (Faktor- og regresjonsanalyser m.m.)

Bacheloroppgåve: Betydinga av sosio-økonomisk ulikskap og klasseomgrepet i norsk valforsking (litteraturanalyse)

 

Eide har fullført Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL), kull 7, for perioden 2016-2019. https://www.ntnu.no/nafol

Formidling på internasjonale og nasjonale konferansar og fagseminar, primært innan samfunnsfagdidaktikk. Sjå cristin.

Har undervist på Det Samfunnsvitenskapelige fakultet si lærarutdanning. Primært knytt til Praktisk pedagogisk utdanning tilbydd kandidatar med fullført mastergrad. Sekundært har eg også hatt erfaring med emneansvar og undervising i fagdidaktikk på "Lektor i samfunnsfag (sosiologi), master, 5 år. Eg har også erfaring som sensor på didaktikkurs samt på bachelor- og masteroppgåver.

Didasak1 - Samfunnskunnskapsdidaktikk 1

Didasak2 - Samfunnkunnskapsdidaktikk 2

SAKDI111 - Samfunnskunnskapsdidaktikk 2 (integrert lektorutdanning)

PPUPRA 101 / Praksis 1. semester

PPUPRA 102 / Praksis 2. semester

Vitenskapelig foredrag
  • Vis forfatter(e) (2017). Ferdigheiter i samfunnsfag VG1/VG2 – kva rolle spelar elevføresetnader?
  • Vis forfatter(e) (2016). Sosial ulikskap i samfunnsfaget?

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Eide, T. N. (2021). Kritikk i samfunnskunnskap: rettkomne og bandlagde elevar. Norsk Sosiologisk Tidsskrift = Norwegian Journal of Sociology, 5(5), 4–18. https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2021-05-01

Eide, T. N. (2023). Elevar sine opplevingar og bruk av ferdigheiter i samfunnskunnskap: Ein kvalitativ studie av sosiale klasseskilje i norsk vidaregåande skule. Acta Didactica Norden, 17(2), 24 sider. https://doi.org/10.5617/adno.9226

Eide, T. N. (i fagfellevurdering andre runde, Nordidactica).

Ph.d.-prosjekt planlagt fullført i 2023:

Tentativ tittel: Ferdigheiter i samfunnskunnskap - Ein kvalitativ studie av sosiale klasseskilje i vidaregåande skule og ulike ferdigheitsforståingar.

Tentativ overordna problemstilling: Kva kan ein forstå med «ferdigheiter» i skulen sitt samfunnsfag, og spelar sosial klasse ei rolle for norske elevar sine ferdigheiter i faget?

Twitter