Hjem
Politi- og påtalerett
Prosjektets publikasjoner

Publikasjoner

Prosjektets publikasjoner presenteres fortløpende og kronologisk på denne siden.

Hovedinnhold

2022

Inger Marie Sunde, "AI-based Law Enforcement Online: The Impact of the European Artificial Intelligence Act (AIA)" Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice vol. 10 No. 2 (2022) s. 29-50.

John Reidar Nilsen, "Norwegian police law, crime prevention and its (need for more) democratic legitimacy", Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice vol. 10 No. 2 (2022) s. 3-28.

Gert Johan Kjelby, "Research on Police and Prosecution Law in Bergen", Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice vol. 10 No. 2 (2022) s. 51-59.

Knut Einar Skodvin, «Oppgavefordeling mellom politi og forsvar - konstitusjonelle tillegg og praktiske konsekvenser» Tidsskrift for strafferett nr. 4/2022 s. 331-354.

Malin S. Aaen, «Påtalemyndighetens objektivitetsplikt», Tidsskrift for strafferett nr. 3/2022 s. 188-213.

Gert Johan Kjelby og John Reidar Nilsen, «Politiets visitasjoner – når, hvor, av hvem og på hvilket grunnlag?» Lov og Rett nr. 2/2022 s. 129-138.

Johan Boucht og Inger A.E. Coll, Del II «Finansiell etterforskning – en skattkiste» Politiforum nr. 1/2022 s. 60-61

John Reidar Nilsen, Politirett og rettsstat. Sentrale menneskerettslige skranker for den polisiære myndighetsutøvelsen. Gyldendal 2022 ISBN: 9788205563445

2021

Johan Boucht og Inger A. E. Coll, Del I "Effektiv inndragning av utbytte krever en helhetlig tilnærming". Politiforum nr. 12/2021 s. 62-63.

Asbjørn Strandbakken, «DNA-registrering og retten til privatliv etter EMK artikkel 8» i: Per Erik Bergsjø m.fl. (red.), Med ære og samvittighet. Festskrift til Magnus Matningsdal. Gyldendal 2021, s. 316-340.

Gert Johan Kjelby, «Bevisførsel om innholdet i uttalelser fra vitner og mistenkte avgitt «på stedet»» i: Per Erik Bergsjø m.fl. (red.), Med ære og samvittighet. Festskrift til Magnus Matningsdal. Gyldendal 2021, s. 226–252.
 

John Reidar Nilsen og Anneken Sperr, «Straffeloven § 18 – nødverge som polisiær kompetanse-norm» i: Per Erik Bergsjø m.fl. (red.), Med ære og samvittighet. Festskrift til Magnus Matningsdal. Gyldendal 2021, s. 292-315.
 

Johan Boucht, «Utviklingslinjer ved inndragning av utbytte fra straffbar handling» i: Per Erik Bergsjø m.fl. (red.), Med ære og samvittighet. Festskrift til Magnus Matningsdal. Gyldendal 2021, s. 56-72.

Ingvild Greve, «Noen rettslige utfordringer ved det tverretatlige arbeidet i a-krimsentrene – med særlig vekt på påtalemyndighetens rolle og ansvar» Tidsskrift for Strafferett nr. 2/2021 s. 119-139.*
*Artikkelen er et resultat av Greves forskingsopphold på prosjektet, januar-mars 2020.

Johan Boucht, «Väktar- och ordningsvaktsverksamhet i finsk och norsk rätt – en översikt», s. 331–356, SOU 2021: 38 En ny lag om ordningsvakter m.m. Betänkande av Ordningsvaktsutredningen. Bilag 2.

Johan Boucht, «Nødetatenes bistandsplikt overfor politiet» Kritisk juss nr. 3/2021 s. 109-140.

2020

John Reidar Nilsen, «Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid – gode intensjoner, men svakt rettslig fundert» i: Spesialenheten for politisaker. Årsrapport 2020 s. 9-12.

Johan Boucht. «HD 2020:13 och gränserna för polisens användning av makt», Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (JFT) nr. 5-6/2020 s. 585–606.

John Reidar Nilsen, Konstitusjonelle skranker for politiets polisiære virksomhetsutøvelse. Med særlig vekt på menneskerettighetene og legalitetsprinsippet. Avhandling for Ph.d. graden. Universitet i Bergen 31. oktober 2020 (651 s.). 

Anne Grøstad, Internasjonalt strafferettslig samarbeid. Cappelen Damm Akademisk. 2020*
*Boken er et resultat av Grøstad tid som gjesteforsker i prosjektet, høsten 2019.
Den er anmeldt av prof. em. Jørn Vestergaard (Københavns Universitet) i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab nr. 2/202

Asbjørn Strandbakken, «Narkotikaforbrytelser» i: Jørn Jacobsen (m.fl.), Forbrytelser i utvalg. Fagbokforlaget 2020.

Gert Johan Kjelby og Ørnulf Øyen, «Straffansvar for medvirkning ved utilstrekkelig motvirkning – hva er rettstilstanden ved brudd på omsorgsplikter overfor barn?» Tidsskrift for Strafferett nr. 4/2020 s. 384–401.

2019

Gert Johan Kjelby, Påtalerett. 2. Utgave Cappelen Damm Akademisk 2019 (464 s.).

I Magnus Matningsdal og Asbjørn Strandbakken (red.), Integritet og ære. Festskrift til Henry John Mæland på 70-årsdagen 3. september Gyldendal 2019, har prosjektet bidratt med følgende artikler:

 1. Asbjørn Strandbakken, «Påtalemyndighetens meddelelser til offentligheten» (s. 311–329).
 2. John Reidar Nilsen, «Forholdet mellom domstolen som rettergangspoliti og politiets ansvar for orden- og sikkerhetstiltak i anledning  avvikling av rettsmøter» (s. 510–543).
 3. Ragnar L. Auglend, «Politiets adgang til å kreve dekket utgifter for særlig politioppsyn ved allment tilgjengelige arrangementer. Refusjonsbestemmelsen i politiloven § 25 og ordningens historiske bakgrunn» (s. 448–472).
 4. Gert Johan Kjelby, «Beviskravet for påtalemyndighetens beslutning om tiltale. Relativisering av beviskravet i lys av EMK og Armani Da Silva mot Storbritannia fra 2016? (s. 244–265).

I Knut Erik Sæther m.fl. (red.), Straff og frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch. Gyldendal 2019, har prosjektdeltakerne bidratt med:

 1. Gert Johan Kjelby, «Påtalemyndighetens skrivebord er strafferettspleiens sentrum» (s. 415-426).
 2. Henry John Mæland, «Arbeidet som setteriksadvokat under tiden til Tor-Aksel Busch» (s. 467-475).
 3. Asbjørn Strandbakken, «Retten til bistand av forsvarer ved politiavhør. En kritisk vurdering av Rt. 2015 s. 844 og forslaget til ny straffeprosesslov» (s. 559-577).

Gert Johan Kjelby, «Politi- og påtalerett som akademiske fag ved Det juridiske fakultet i Bergen» i: Johan Giertsen m.fl. (red.), Rett i vest. Festskrift til 50-årsjubileet for juristutdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget 2019, s. 379- 393.

Johan Boucht, Polisens användning av våld. En juridisk lärobok. iUSTUS Uppsala 2019 (239 s).

2018
Ragnar Auglend, Politiet i krig og ved okkupasjon, Gyldendal 2018. Boken er anmeldt av tidligere generaladvokat Arne Willy Dahl i Juristen, januar 2019.

Arild Aaserød, Kystvaktens politi- og påtalemyndighet Gyldendal 2018* Boken er anmeldt av tidligere generaladvokat Arne Willy Dahl, i Juristen. Boken er også anmeldt av førsteamanuensis Anett Beatrix Osnes Fause i Tidsskrift for Rettsvitenskap nr. 2 /2019 s. 189-195 

Arild Aaserød, Rettslige problemstillinger i redningstjenesten Gyldendal 2018*
*Seniorrådgiver Arild Aaserøds bøker er resultater fra hans gjesteforsker opphold på prosjektet i 2017.

I festtidsskrift til Ragnar L. Auglend på 70-års dagen -Tidsskrift for Strafferett nr. 4/2018 - har prosjektet bidratt med:

 1. Gert Johan Kjelby, «Politiets advarsler – OPS, don‘t do it again!» (s. 285–300).
 2. Henry John Mæland, «Menneskerettighetsdomstolens sensur av politiets håndtering av demonstrasjoner» (s. 301–315).
 3. John Reidar Nilsen, «Politiets bekjempelse av arbeidslivskriminalitet – en praksis uten rettslig forankring?» (s. 348–361).
 4. Johan Boucht, «Politirettslig fare – særlig ved ordensforstyrrelser» (s. 327–347).

2017
Gert Johan Kjelby, Påtalerett 1. utgave. Cappelen Damm Akademisk 2017 (410 s.).
Boken er anmeldt av professor Tor-Geir Myhrer i Tidsskrift for Strafferett nr. 3/2018 s. 246-251.

Ragnar L. Auglend og Jakhelln, Henning, "Varslingsrett, rapporteringsplikt og taushetsplikt i arbeidsforhold – med særlig henblikk på politi- og lensmannsetaten" i: Arbeidsrett nr. 2/2017 s. 183-219. Universitetsforlaget 2017  

Gert Johan Kjelby, «Doms- og foreleggskompetansen i politisakene. Særlig om politimestrenes «dømmende Myndighed i ringe Bødemaalsager» og foreleggsinstituttets fremvekst» i: Geir Heivoll og Sverre Flaatten (red.), «Rettslige overgangsformer: politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling». Oslo Studies in Legal History nr. 15/2017 s. 243-283.

2016
Ragnar L. Auglend og Henry John Mæland, Politirett. 3 utgave. Gyldendal Juridisk 2016 (1519 s.).
Det redegjøres for rettsreglene som organiserer den norske politietaten, de mål og oppgaver politiet har, polititjenestepersonens rettigheter, plikter og vern, reglene om når og hvordan politiet skal gripe inn, politiets bistandsplikt til andre offentlige myndigheter, politiets oppgaver i vegtrafikksaker og ved fremmedkontroll, politiets "rene» forvaltningsoppgaver slik som å opptre som passmyndighet, gi våpentillatelser mv., de regler som gjelder kontroll med politiet, samt avtaler og regler om det internasjonale politisamarbeid.

Boken er anmeldt av Stein Husby i Juristkontakt nr. 4 2017 s. 51-53.