Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
Forskingsstøtte og sommarstipend

Polyfon-midlar: tildelingar og prosjektresultat

Her finn du ei oversikt over kva prosjekt som har fått støtte frå Polyfon sidan oppstarten i 2015, og kva som per i dag står som resultatet av dei ulike prosjekta. Oversikta vil bli kontinuerleg oppdatert, i takt med at prosjektleiarane informerer Polyfon om eventuelle nye resultat.

Penger i krukke
Som ein del av arbeidet med å knyte saman akademia, utøvarar og brukarar av musikkterapi, gjev kunnskapsklynga Polyfon støtte til nye forskingsprosjekt og forskingsinitiativ.
Foto/ill.:
Micheile på unsplash.com

Hovedinnhold

  I denne oversikta finn de referansar og lenker til artiklar, rapportar, musikk og filmar som står som resultat i Polyfon-støtta forskingsprosjekt, inkludert sommarstipend for musikkterapistudentar (støtte til formidling og arrangement er ikkje med på lista).

  Under kvar hovudkategori er prosjekta sorterte alfabetisk etter etternamn til den som var prosjektleiar på rapporteringstidspunktet. For prosjektleiarar som har hatt fleire prosjekt, står nyaste prosjekt øvst.

  Dei fleste prosjekta har i tillegg blitt presenterte på ulike konferansar, men dette er ikkje med i oversikta.

  Barn og unge, aktive forskingsprosjekt

  Prosjektleiar: Christian Gold, NORCE

  Involverte klyngedeltakarar: NORCE

  Prosjekttittel: Synchrony between parent and preterm infant during music therapy

  Tildeling: 50.000,-

  Tildelingsår: 2023

   

  Prosjektleiar: Viggo Krüger, UiB

  Involverte klyngedeltakarar: UiB

  Prosjekttittel: Kartlegging av musikkopplegg som forebyggende tiltak mot skolefrafall i videregående skoler i Vestland Fylke

  Tildeling: 20.000,-

  Tildelingsår: 2023

   

  Prosjektleiar: Silje Måseide, NMH

  Involverte klyngedeltakarar: NMH

  Prosjekttittel: Utvikling av musikkterapi på en nyoppstartet barnepalliasjonsavdeling

  Tildeling: 25.000,-

  Tildelingsår: 2023

  Barn og unge, avslutta forskingsprosjekt

  Prosjektleiar: Kaja Elise Enge, Bergen kommune

  Involverte klyngedeltakarar: Bergen kommune

  Prosjekttittel: Musikkterapi i skulekontekst med barn med fluktbakgrunn. Eit kvalitativt PhD-prosjekt

  Tildeling: 25.000,-

  Tildelingsår: 2021

  Resultat: Inngår i Kaja Elise Enges ph.d-arbeid (fullført i 2023)

   

  Prosjektleiar: Gunn Karoline Fugle, Helse Førde

  Involverte klyngedeltakarar: Helse Førde

  Prosjekttittel: Barn sine erfaringar med musikkterapi som del av heilheitleg behandling for barn med traumerelaterte vanskar

  Tildeling: 50.000,-

  Tildelingsår: 2021

  Resultat:

  • Artikkel planlagt vår 2025
  • Abstract til musikkterapikonferanse 2025/2026

   

  Prosjektleiar: Clarie Ghetti, UiB

  Involverte klyngedeltakarar: UiB, Uni Research Helse

  Prosjekttittel: Evaluating the feasibility of LongSTEP, “Longitudinal study of music therapy´s effectiveness for premature infants and their caregivers”

  Tildeling: 20.000,-

  Tildelingsår: 2017

  Resultat: Funn frå studien er brukt i arbeidet med studieprotokollen som i 2019 vart publisert som artikkel i BMJ Open:

   

  Prosjektleiar: Clarie Ghetti, UiB

  Involverte klyngedeltakarar: UiB, Uni Research AS, RKBU

  Prosjekttittel: Music therapy for premature infants and their parents/caregivers: Implementation of systematic review and meta-analysis

  Tildeling: 30.240,-

  Tildelingsår: 2015

  Resultat:

   

  Prosjektleiar: Christian Gold

  Involverte klyngedeltakarar: Uni Research Helse

  Prosjekttittel: Semi-automatic video analysis of music therapy sessions with children

  Tildeling: 200.000,-

  Tildelingsår: 2016

  Resultat:

   

  Prosjektleiar: Viggo Krüger, UiB

  Involverte klyngedeltakarar: UiB

  Prosjekttittel: Musikkterapi i arbeid med unge flyktninger fra Ukraina - den første fasen av etablering i nytt mottakerland

  Tildeling: 150.000,- (men prosjektet blei nedskalert undervegs, brukte berre ca 20.000,-)

  Tildelingsår: 2022

  Resultat:

  • Artikkel planlagt sendt til Voices

   

  Prosjektleiar: Viggo Krüger, UiB

  Involverte klyngedeltakarar: UiB

  Prosjekttittel: Musikk og deltakelse i barnevernet – musikk som ressurs i formelle og uformelle beslutningsprosesser knyttet til barnevernet. Prosjektet blei omgjort til arbeidsseminar for propsjektet Music Activities to Support Pupils (MASP)

  Tildeling: 30.000,-

  Tildelingsår: 2022

  Resultat:

  • Søknad sendt til Nordforsk

   

  Prosjektleiar: Viggo Krüger, UiB

  Involverte klyngedeltakarar: UiB

  Prosjekttittel: JamLab. Den opprinnelege søknaden var knytt til prosjektet JamLab, men då dette prosjektet blei avlyst, blei det søkt om å heller bruka pengane til produksjon av den vitskaplege artikkelen Musikkverkstedet som forebyggende tiltak mot utenforskap blant barn og unge – En kvalitativ analyse av forvaltningserfaringer.

  Tildeling: 60.000,-

  Tildelingsår: 2020

  Resultat:

  • Artikkelen Musisk medborgerskap - musikkversted som tilnærming i forebyggende arbeid for unge, en kvalitativ analyse av kommunalt ansattes erfaringer er til fagfellevurdering i tidsskriftet Fontene forskning

   

  Prosjektleiar: Viggo Krüger, UiB / Stendi

  Involverte klyngedeltakarar: Stendi, UiB

  Prosjekttittel: Vitenskaplig artikkel: Musikkterapi som integrert tiltak i en nyoppstartet barnevernsinstitusjon

  Tildeling: 40.000,-

  Tildelingsår: 2019

  Resultat:

  • Krüger, V., Høiseth, T. & Torstuen, E. (2021). Muligheter og utfordringer i oppstartsfasen av et musikkterapeutisk tiltak på en nyoppstartet barnevernsinstitusjon – en kvalitativt eksplorerende studie. Musikkterapi. 8-19.

   

  Prosjektleiar: Viggo Krüger, Aleris

  Involverte klyngedeltakarar: Aleris

  Prosjekttittel: Vitenskapelig artikkel i forbindelse med planlagt temanummer utgitt av Norges Barnevern. ”Kunst og kreativitet i barnevernfeltet – hva og hvorfor?”

  Tildeling: 30.000,-

  Tildelingsår: 2017

  Resultat:

   

  Prosjektleiar: Viggo Krüger, Aleris

  Involverte klyngedeltakarar: Aleris

  Prosjekttittel: Produksjon av kunnskapsoppsummering vedrørende tema musikkterapi og barnevern

  Tildeling: 36.000,-

  Tildelingsår: 2015

  Resultat:

   

  Prosjektleiar: Merethe Wolf Lindvall, Helse Bergen

  Involverte klyngedeltakarar: Helse Bergen

  Prosjekttittel: Pasienter og pårørendes erfaringer med musikkterapitilbudet ved Barne- og ungdomsklinikken på Haukeland universitetssykehus. - En kvalitativ pilotstudie

  Tildeling: 100.000,-

  Tildelingsår: 2019

  Resultat:

  • Artikkel under arbeid

   

  Prosjektleiar: Maren Metell, UiB

  Involverte klyngedeltakarar: UiB, Bergen kommune

  Prosjekttittel: MUSIKKAFÉ: Et samfunnsmusikkterapitilbud for sped- og småbarnsfamilier

  Tildeling: 100.000,-

  Tildelingsår: 2018

  Resultat:

   

  Prosjektleiar: Karette Stensæth, NMH

  Involverte klyngedeltakarar: NMH

  Prosjekttittel: Musikkverksted for unge asylsøkere (MUA). Et pilotprosjekt

  Tildeling: 30.000,-

  Tildelingsår: 2021

  Resultat:

  • Publikasjon planlagt i 2024

   

  Prosjektleiar: Merethe Tobiassen, NMH

  Involverte klyngedeltakarar: NMH

  Prosjekttittel: DIGI-MUSIKK-A(L)SK: Tverrfaglige digitale musiske tema-opplegg for barn og unge som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  Tildeling: 70.000,-

  Tildelingsår: 2021

  Resultat: 

  • Presentasjon på NFMTs musikkterapikonferanse i Fredrikstad i 2022
  • Produksjon av materiell til bruk for elevar med behov for ASK

  Grunna endring i arbeidssituasjon vart prosjektet avslutta tidlegare enn planlagt, og delar av støtta tilbakebetalt.

  Psykisk helse og rus, aktive forskingsprosjekt

  Prosjektleiar: Bettina Flater, NMH

  Involverte klyngedeltakarar: NMH

  Prosjekttittel: Hjerterytmevariabilitet (HRV) og subjektiv opplevelse i musikkterapi i psykisk helsevern: en eksplorativ, deltagende, dobbel case studie

  Tildeling: 55.000,-

  Tildelingsår: 2023

   

  Prosjektleiar: Tora Söderström Gaden, Bergen kommune

  Involverte klyngedeltakarar: Bergen kommune, UiB

  Prosjekttittel: Samskaping av Skranglefest: Et aksjonsforskningsprosjekt om brukermedvirkning

  Tildeling: 90.000,-

  Tildelingsår: 2024

   

  Prosjektleiar: Monika Geretsegger, NORCE

  Involverte klyngedeltakarar: NORCE

  Prosjekttittel: Developing a research protocol with users and stakeholders in the field of music therapy and substance use

  Tildeling: 90.000,-

  Tildelingsår: 2023

   

  Prosjektleiar: Lars Tuastad, UiB

  Involverte klyngedeltakarar: UiB, NORCE, Helse Bergen

  Prosjekttittel: Brukarmedverknad i forskingsprosjektet FALCO

  Tildeling: 64.000,-

  Tildelingsår: 2024

   

  Prosjektleiar: Lars Tuastad, UiB

  Involverte klyngedeltakarar: UiB

  Prosjekttittel: Musikkterapeuters erfaringer fra oppsøkende virksomhet innen psykisk helse og rus

  Tildeling: 20.000,-

  Tildelingsår: 2023

  Psykisk helse og rus, avslutta forskingsprosjekt

  Prosjektleiar: Daniel Steinsbø Garcés, Bergen kommune

  Involverte klyngedeltakarar: Bergen kommune

  Prosjekttittel: Fra gate til plate. Studioinnspilling som virkemiddel for mestring og recovery for personer med rusmiddelavhengighet

  Tildeling: 25.000,-

  Tildelingsår: 2022

  Resultat:

   

  Prosjektleiar: Clarie Ghetti, UiB

  Involverte klyngedeltakarar: UiB, Uni Research Helse

  Prosjekttittel: Music therapy for substance abuse: Development of a protocol for Cochrane systematic review

  Tildeling: 20.160,-

  Tildelingsår: 2015

  Resultat:

   

  Prosjektleiar: Katharina T. E. Morken, Helse Bergen

  Involverte klyngedeltakarar: Helse Bergen, AFR (tildeling gitt til dåverande Bergensklinikkene), UiB

  Prosjekttittel: En kvalitativ studie av betydningen av musikkterapi i sosial recovery for personer med rusmiddelproblemer og ADHD

  Tildeling: 100.000,- + 100.000,-

  Tildelingsår: 2017 + 2018

  Resultat:

  • Artikkel godkjent for publikasjon januar 2024

   

  Prosjektleiar: Helga Myrseth

  Involverte klyngedeltakarar: Betanien DPS

  Prosjekttittel: En eksplorerende multi-kasus studie av pasienters bedringsprosess gjennom musikkterapi ved Avdeling Psykose/Betanien DPS

  Tildeling: 55.000,-

  Tildelingsår: 2020

  Resultat:

  • Ein fagartikkel med tittel “Et friminutt i livet” er inne til vurdering hos tidsskrift

   

  Prosjektleiar: Randi Rolvsjord, UiB

  Involverte klyngedeltakarar: UiB

  Prosjekttittel: Implementering av musikkterapi som en del av et recovery-orientert behandlingstilbud for mennesker med psykoselidelser

  Tildeling: 35.000,-

  Tildelingsår: 2015

  Resultat: 

  • Rolvsjord, Randi. (2018). Music Therapy in a Recovery-Oriented Unit: A Qualitative Study of Users' and Staff's Experiences With Music Therapy in Mental Health Care. American Journal of Psychiatric Rehabilitation (AJPR). 188-215.

   

  Prosjektleiar: Lars Tuastad, UiB

  Involverte klyngedeltakarar: UiB

  Prosjekttittel: Mobilt studio - Oppsøkende musikkterapi for personer med psykiske helseutfordringer

  Tildeling: 25.000,-

  Tildelingsår: 2021

  Resultat:

   

  Prosjektleiar: Lars Tuastad, UiB

  Involverte klyngedeltakarar: UiB

  Prosjekttittel: Brukar spør brukar: Evaluering av MT-tilbud ved Bjørgvin DPS og MOT82 + Bruker spør bruker: Evaluering av prosjektet Fra MOT82 til MOT2020

  Tildeling: 50.000,- + 50.000,-

  Tildelingsår: 2020 (vår + haust)

  Resultat:

   

  Prosjektleiar: Lars Tuastad, UiB / Helse Bergen

  Involverte klyngedeltakarar: UiB, Helse Bergen

  Prosjekttittel: Frå behandling til Indie rock

  Tildeling: 50.000,-

  Tildelingsår: 2020

  Resultat:

  • Publikasjon planlagt i 2024

   

  Prosjektleiar: Lars Tuastad, UiB / Helse Bergen

  Involverte klyngedeltakarar: UiB, Helse Bergen

  Prosjekttittel: Musikkterapi i koronaens tid – erfaringar av korleis korona og nedstenginga vart opplevd av musikkterapibrukarar og musikkterapeutar i psykisk helsefeltet

  Tildeling: 50.000,-

  Tildelingsår: 2020

  Resultat:

  • Det blei brukt mykje tid på førebuing, men ein fekk i liten grad gjennomført planane p.g.a. usikkerhet rundt faktisk koronasituasjon under forskingsperioden. Prosjektet blei derfor ikkje fullført som planlagt.

   

  Prosjektleiar: Lars Tuastad, UiB / Helse Bergen

  Involverte klyngedeltakarar: UiB, Helse Bergen

  Prosjekttittel: Fra stigmatisering til involvering? – et forskningsprosjekt om stigma i musikkterapifeltene psykisk helse og rus

  Tildeling: 75.000,- + 70.000,-

  Tildelingsår: 2018 + 2021

  Resultat:

   

   Prosjektleiar: Lars Tuastad, Helse Bergen / UiB

   Involverte klyngedeltakarar: Helse Bergen, UiB

   Prosjekttittel: Medforsking og Utforsking. Ei vidareføring av Brukar spør brukar evalueringa av prosjektet Utan Terapeut - MOT82 UT i lokalsamfunnet

   Tildeling: 50.000,-

   Tildelingsår: 2017

   Resultat:

   Eldrehelse, aktive forskingsprosjekt 

   Prosjektleiar: Kristi Stedje, NMH

   Involverte klyngedeltakarar: NMH

   Prosjekttittel: En forstudie til studien DEMUSnakk: Sang og musikk for bedring av språk hos personer med demens

   Tildeling: 65.000,-

   Tildelingsår: 2024

    

   Prosjektleiar: Karette Stensæth, NMH

   Involverte klyngedeltakarar: NMH

   Prosjekttittel: Analyse og kvalitative utdypninger av survey (en kartleggingsundersøkelse) av demenskor i Norge

   Tildeling: 75.000,-

   Tildelingsår: 2023

    

   Prosjektleiar: Geir Olve Skeie, UiB / Helse Bergen

   Involverte klyngedeltakarar: UiB

   Prosjekttittel: Trommeintervensjon / Parkinsons sjukdom

   Tildeling: 100.000,- + 100.000,-

   Tildelingsår: 2020 + 2022

   Eldrehelse, avslutta forskingsprosjekt 

   Prosjektleiar: Felicity Baker, NMH

   Involverte klyngedeltakarar: NMH

   Prosjekttittel: PROCARE. Professional carers’ experiences of music therapy with delirium and dementia patients in an acute geriatric hospital ward: exploring the environmental impacts

   Tildeling: 119.000,-

   Tildelingsår: 2022

   Resultat:

   • Fagfellevurdert artikkel under arbeid

    

   Prosjektleiar: Beatrix van Doorn, NMH

   Involverte klyngedeltakarar: NMH

   Prosjekttittel: Sangkollektivet - et digitalt, musikalsk fellesskap for å styrke sosial tilknytning og livskvalitet hos eldre

   Tildeling: 50.250,-

   Tildelingsår: 2021

   Resultat:

   • To artiklar er under planlegging/arbeid (ein med fokus på "gjennomførbarhet og brukervennlighet", og ein som vil presentera dei kvalitative resultata fra studien)

    

   Prosjektleiar: Anna Helle-Valle

   Involverte klyngedeltakarar: Bergen kommune, UiB

   Prosjekttittel: MUSIAGI

   Tildeling: 70.000,-

   Tildelingsår: 2019

   Resultat: Inngår i Frode Aass Kristiansens ph.d-arbeid (fullført i 2023)

    

   Prosjektleiar: Sunniva Ulstein Kayser

   Involverte klyngedeltakarar: NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

   Prosjekttittel: Dysfasing

   Tildeling: 100.000,-

   Tildelingsår: 2020

   Resultat: Skulle inngå i Sunniva Ulstein Kaysers ph.d-arbeid, men arbeidet blei avbrote i 2022

    

   Prosjektleiar: Sunniva Ulstein Kayser

   Involverte klyngedeltakarar: NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

   Prosjekttittel: Sound Beam som musikkterapeutisk hjelpemiddel for personer med Huntington sykdom

   Tildeling: 80.000,-

   Tildelingsår: 2017

   Resultat:

    

   Prosjektleiar: Kristine Gustavsen Madsø, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

   Involverte klyngedeltakarar: NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

   Prosjekttittel: Musikkterapi for hjemmeboende personer med demens sammen med en pårørende

   Tildeling: 100.000,-

   Tildelingsår: 2018

   Resultat: Inngår i Kristine Gustavsen Madsøs ph.d-arbeid (fullført i 2022):

    

   Prosjektleiar: Minna Hynninen, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus 

   Involverte klyngedeltakarar: NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

   Prosjekttittel: Musikkterapi for behandling av angst og depresjon hos personer med kognitiv svikt/mild demens

   Tildeling: 75.000,-

   Tildelingsår: 2015

   Resultat: Inngår i Kristine Gustavsen Madsøs ph.d-arbeid (fullført i 2022): 

    

   Prosjektleiar: Wolfgang Schmid, UiB og Jan Henrik Rosland, Haraldsplass diakonale sykehus / UiB

   Involverte klyngedeltakarar: UiB, Haraldsplass diakonale sykehus

   Prosjekttittel: Kunnskaps-oppsummering om musikkterapi i palliativ omsorg – en fokusert litteratur-gjennomgang

   Tildeling: 54.500,-

   Tildelingsår: 2015

   Resultat:

   Andre aktive forskingsprosjekt 

   Prosjektleiar: Guro von Germeten, NMH

   Involverte klyngedeltakarar: NMH

   Prosjekttittel: Gender-neutral voice training: understanding, experiencing, and performing voice and gender in contemporary vocal societies

   Tildeling: 30.000,-

   Tildelingsår: 2023

    

   Prosjektleiar: Kjetil Hjørnevik, UiB

   Involverte klyngedeltakarar: UiB

   Prosjekttittel: Terapeutisk musikkmiljø i Bergen

   Tildeling: 33.400,-

   Tildelingsår: 2023

    

   Prosjektleiar: Maren Metell, UiB

   Involverte klyngedeltakarar: UiB, Bergen kommune

   Prosjekttittel: Engasjement av en medforsker fra netverket for inkluderende forskning for IMAGINE prosjektet

   Tildeling: 26.000,-

   Tildelingsår: 2024

    

   Prosjektleiar: Anne Kristine Wallace Turøy, HVL

   Involverte klyngedeltakarar: HVL

   Prosjekttittel: Syngende vernepleiestudenter

   Tildeling: 55.000,-

   Tildelingsår: 2023

   Andre avslutta forskingsprosjekt

   Prosjektleiar: Ruth Eckhoff, NMH

   Involverte klyngedeltakarar: NMH

   Prosjekttittel: Trygg i eget uttrykk, stemme og kjønnsinkongruens

   Tildeling: 25.000,-

   Tildelingsår: 2021

   Resultat:

   • Arbeidet inngår i vidareutvikling på feltet

    

    Prosjektleiar: Viggo Krüger, UiB

    Involverte klyngedeltakarar: UiB

    Prosjekttittel: Praksis i musikkterapiutdanning. En kvalitativ studie om alumnistudenters erfaringer

    Tildeling: 40.000,-

    Tildelingsår: 2022

    Resultat:

    • Artikkelen "Practice placement as a potential door opener to the job market?” Norwegian music therapy students’ reflections on their practice placement experiences er til fagfellevurdering i tidsskriftet Approaches

     

       Prosjektleiar: Margrethe Schaufel

       Involverte klyngedeltakarar: Helse Bergen

       Prosjekttittel: Musikkterapi for pasientar med uhelbredeleg lungesjukdom - ein kvalitativ studie

       Tildeling: 100.000,-

       Tildelingsår: 2020

        

       Prosjektleiar: Wolfgang Schmid, UiB og Randi Rolvsjord, UiB

       Involverte klyngedeltakarar: UiB

       Prosjekttittel: Role-plays in music therapy education: A qualitative study of students’ experiences, and the transfer into their professional practices as music therapists

       Tildeling: 28.000,-

       Tildelingsår: 2016

       Resultat:

        

        Prosjektleiar: Randi Sviland

        Involverte klyngedeltakarar: Høgskulen på Vestlandet

        Prosjekttittel: Musikk og poesi i utvikling av klinisk skjønn

        Tildeling: 50.000,-

        Tildelingsår: 2021

        Resultat:

        Sommarstipend

        2024

        Mats Jøger, UiB

        Rettleiar: Lars Tuastad

        Prosjekt: Samskaping av skranglefest

         

        Frida Spurkeland Sannerud

        Rettleiar: Christian Gold

        Prosjekt: Music for Autism (M4A) and Memory for Music (M4M)

         

        2023

        Joachim Dalgård, NMH

        Rettleiar: Are Brean

        Prosjekt: Musikkterapi som distraksjon fra ettermåltidsangst i pasienter innlagt for behandling av anoreksi – en replikasjonsstudie

        Resultat:

        • Planar om presentasjon på nordisk musikkterapikonferanse i Aalborg 2024

         

        Julie Liisberg, UiB

        Rettleiarar: Simon Gilbertson og Ruth Eckhoff

        Prosjekt: Kartlegging av norske musikkterapeuters kompetanse, erfaringer og perspektiv rundt kjønnsmangfold

        Resultat:

        • Poster på Polyfon-konferansen 2023
        • Planar om å skriva ein forskingsartikkel, i første runde til Tidsskriftet Musikkterapi (innsending sommar/haust 2024), deretter ein engelsk versjon til Voices eller The Arts in Psychotherapy

         

        Anita Rødven, NMH

        Rettleiarar: Ruth Eckhoff og Hans Petter Solli

        Prosjekt: Hvilket forhold har en gruppe personer med kjønnsinkongruens til egen stemme, kjønnsidentitet, musikk og gruppe-deltakelse før oppstart av et pilotprosjekt med musikkterapi og logopedi?

        Resultat:

         

        Sanna Martine Sørum, UiB

        Rettleiarar: Kjetil Vikene og Wolfgang Schmid

        Prosjekt: Refleksjon rundt musikkterapeutens oppgaver og utfordringer i ‘trommeterapi’ for personer med Parkinsons sykdom

        Resultat:

         

        2022

        Synne Halle, UiB

        Rettleiar: Claire Ghetti

        Prosjekt: Stemmebruk i møte med mennesker med pustevansker – Et scoping review

        Resultat: 

        • Scoping reviewet er registrert i OSF-arkivet, planar om publisering av artikkel når den er ferdigstilt

         

        2021

        Vita Glinskyte, UiB

        Rettleiarar: Brynjulf Stige og Simon Gilbertson

        Prosjekt: Kunnskapsbeskrivelse om musikkterapi og digitalisering

        Resultat:

         

        Denise Straume H. McIvor og Irmelin H.H. Nielsen, UiB

        Rettleiar: Lars Tuastad

        Prosjekt: En litteraturgjennomgang knyttet til forskingsprosjektet Fra stigmatisering til involvering? - Et forskingsprosjekt om Stigma i musikkterapifeltene psykisk helse og rus

        Resultat inngår i artikkelen:

         

        Johannes Melhus Medlien og Stefan B. Langeland, UiB

        Rettleiar: Ole Kristian Einarsen

        Prosjekt: Forskningsassistenter og studietur i forb. med PhD-prosjektet "Music, Health and Policy"

        Resultat: 

         

        Eirik Sæle og David Solberg, UiB

        Rettleiar: Viggo Krüger

        Prosjekt: Forskning og publikasjon av fagartikkel vedrørende implementering av musikk og musikkterapeutiske tilnærminger i skolen

        Resultat inngår i artikkelen:

         

        Mathias Nielsen, UiB

        Rettleiar: Wolfgang Schmid

        Prosjekt: Kartlegging av tidligere og nåværende behandlingstilbud for autisme i Norge

        Resultat:

         

        2020

        Eirik Sæle og David Solberg, UiB

        Rettleiar: Viggo Krüger

        Prosjekt: Utvikling av evalueringsverktøy for EVU kurs, MUTP 640 Musikk i forebyggende arbeid med barn og unge

        Resultat inngår i artikkelen:

         

        2019

        Erlend Myrhaug, UiB

        Rettleiar: Lars Tuastad

        Prosjekt: Har musikkterapi effekt for å fremme velvære, sosial kontakt og behandlingsmotivasjon, som ledd i det medikamentfrie tilbudet i Helse Bergen?

        Resultat: 

         

        Karoline Widding, UiB

        Rettleiarar: Maren Metell og Karin Mössler

        Prosjekt: Kartlegging av musikkterapitjenester for barn og unge i Hordaland og Sogn og Fjordane

        Resultat:

         

        Mathias Nilssen, UiB

        Rettleiar: Xueli Tan

        Prosjekt: Music in Healthcare: Evidence from Cochrane Database of Systematic Reviews

        Resultat:

        • Prosjektresultat presentert under keynote-presentasjon ved Xueli Tan, på konferansen «Music Therapy in Singapore: Local and International Perspectives» i 2019

         

        Eirik Sæle og David Solberg, UiB

        Rettleiar: Viggo Krüger

        Prosjekt: Produksjon av kunnskapsbeskrivelse: Musikkterapi for barn og unges psykiske helse og barnevern

        Resultat:

         

        2017

        Camilla Hay, UiB

        Rettleiar: Wolfgang Schmid

        Prosjekt: Kunnskapsbeskriving om musikkterapi i demensomsorga

        Resultat:

         

        Elin Kirkhus Johansen, UiB

        Rettleiar: Claire Ghetti

        Prosjekt: Kunnskapsbeskriving om musikkterapi i rusfeltet

        Resultat:

         

        Astrid Linnea Østerholdt og Bjarte Johansen, UiB

        Rettleiar: Lars Tuastad

        Prosjekt: Brukar spør brukar. Evaluering av prosjektet Utan Terapeut - MOT82 UT i lokalsamfunnet

        Resultat:

         

        2016

        Fredrik Bertnsen Due og Elin Kirkhus Johansen, UiB

        Rettleiar: Christian Gold

        Prosjekt: 8-års oppfølging av en randomisert studie om musikkterapi for fengselsinnsatte

        Resultat:

         

        Alexander Bjotveit og Erlend Wormdahl, UiB

        Rettleiar: Lars Tuastad

        Prosjekt: MOT82 - MusikkOppfølgingsTilbod for menneske med psykisk liding

        Resultat:

         

        2015

        Jørgen Aasen Berget, UiB

        Rettleiar: Anna Helle-Valle

        Prosjekt: A systematic review of how music therapists apporach and handle children’s restlessness in pedagogical settings

        Resultat: Litteratursøket blei brukt som ein integrert del av Anna Helle-Valles ph.d-arbeid (fullført i 2016):

         

        Synne Rotvold Røli og Kjetil Andreas Nydal, UiB

        Rettleiarar: Christian Gold og Monika Geretsegger

        Prosjekt: Trial of Improvisational Music therapy's Effectiveness for children with Autism (TIME-A)

        Resultat inngår i hovudartikkelen om TIME-A: