Hjem
Aldring i kulturhistorisk perspektiv: Litteratur, medisin, psykologi, juss

Nettverkprosjekt september 2015 – juli 2017

Definering av rammer og verktøy for en tverrfaglig tilnærming til aldring (humaniora, medisin, psykologi og jus).

Hovedinnhold

Nettverks-prosjektet har arbeidet med å utvikle et teoretisk og metodologisk grunnlag for en tverrfaglig undersøkelse av aldring og alderdom i vestlig kultur, særlig slik disse blir fremstilt i litterære tekster fra tidlig moderne tid til idag. Hensikten har vært å bidra til en alderdommens kulturhistorie, gjennom fortolkning av litterære tekster som tar for seg aldring og alderdom, og ved å lese disse i lys av medisinske, psykologiske og juridiske diskurser om samme tema.

Gjennom nettverks-aktivitetene er det blitt etablert et internasjonalt, tverrfaglig lag av forskere fra humanistiske fag, medisin, psykologi og juss, som har bidratt til å utvikle teoretiske rammer, tilnærminger og redskaper for et mer langsiktig tverrfaglig forskningsprosjekt: "Aldring i kulturhistorisk perspektiv: litteratur, medisin, psykologi, juss", som startet i oktober 2016 innenfor SAMKUL-programmet.

Nettverks-bevilgningen ble brukt til følgende hovedarrangement.

1. Et nettverksmøte ble organisert ved Det norske universitetssenteret i Roma i oktober 2015. Her presenterte deltagerne ulike argumenter og perspektiver med tanke på å begrunne litteraturens og litteraturvitenskapens relevans for en tverrfaglig tilnærming til aldring.

2. Det radikalt tverrfaglige forskningsseminaret "Ageing Brains and Minds, Ageing Senses and Sentiments" som fant sted ved Det norske universitetssenteret i Paris i mai 2016, ga litteratur-forskere, kulturhistorikere, nevrologer og psykiatere anledning til å studere komparativt ulike tilnærminger til litterære og visuelle representasjoner av aldring og demens.

https://www.uib.no/fg/litt_vit/91609/literature-neurology-psychiatry-age...

3. I november 2016 ble det arrangert et arbeidsmøte for å konsolidere den tverrfaglige prosjektgruppen ved Universitetet i Bergen. Hensikten med dette møtet var å gi deltagerne anledning til å respondere, ut ifra deres faglige ståsted, på spørsmål om relevansen av å arbeide tverrfaglig og historiserende med aldringstematikken.

4. Det internasjonale seminaret "Defining old age: Literature, Psychology, Law" fant sted i Bergen i juni 2017. Seminaret samlet kulturhistorikere, litterater, psykologer, alderspsykiatere og jurister, og kastet lys over ulike diskursers skiftende kriterier for å skjelne mellom de sene aldersstadier. Et hovedspørsmål var hvordan aldrende individer kategoriseres og begrenses (kulturelt, terapeutisk og juridisk) fra innsiden og utsiden. Seminaret avdekket mange til dels motstridende 'definisjoner' av alderskategorier og var en påminnelse om uløste spørsmål som gjelder aldrende subjekters status, rettigheter og ansvar.

https://www.uib.no/prosjekt/aldring/103727/defining-old-age-literature-p...