Hjem
Strafferettssystemets funksjonalitet

Publikasjoner

Publikasjoner fra medlemmer tilknyttet Strafferettssystemets funksjonalitet.

Foto/ill.:
colourbox.com

Hovedinnhold

Ragnar Auglend

 • "Handleplikt, kommandomyndighet og lydighetsplikt i operativt politiarbeid". Gyldendal 2015, 928 p 
   
 • "Politirett", 3. utgave – co-author with Henry John Mæland. Gyldendal 2016, 1519 p.

Johan Boucht

Artikler:

 • «Principles of Legal Interpretation in Finnish and Swedish Law», i Ingvill Helland og Sören Koch (ed.), Differences in legal method as an expression of differences in legal culture – possibilities and challenges (Mohr Siebeck Verlag 2014; under utgivelse), 20 ss
 • «Civil Asset Forfeiture and the Presumption of Innocence - Particularly in the Light of Art. 6(2) ECHR», under consideration for publication in Human Rights Law Review, 35 ss
 • «De yttre gränserna för finska polisens bruk av maktmedel - diskussion om en doktorsavhandling», Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (2014) s. 288-302
 • Limits of Asset Confiscation. On assessing the legitimacy of Extended Appropriation of Criminal Proceeds. Under utgivelse, 200 s.
 • «Extended Confiscation and the Proposed Directive on Freezing and Confiscation of Criminal Proceeds in the EU - on Striking a Balance Between Efficiency, Fairness and Legal Certainty», European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Procedure (2013), s. 127-162
 • «Om straffrättslig oaktsamhetsbedömning vid frivillig verksamhet förknippad med förhöjd risk», Svensk Juristtidning (9/2013; under utgivelse), 33 ss.
 • «Utvidgat förverkande enligt strl. § 34a - ny modell för ökad funktionalitet eller obefogat avsteg från hävdvunna rättssäkerhetskrav?», Tidsskrift for Strafferett (4/2012), s. 382-423
 • «Om strafferettslig utilregnelighet i norsk rett - med noen synspunkter fra et nordisk perspektiv», Lov og Rett, 2012, s. 515-532
 • «Cross-border Use of Police Powers within the EU - A Finnish, Norwegian and Swedish perspective», European Criminal Law Review (3/2012), s. 203-235

Litteraturanmeldelse: 

 • Elisabeth Myhre Lie: I forkant. Kriminalitetsforebyggende politiarbeid (Gyldendal akademisk 2011), 350 ss., i Tidsskrift for Rettsvitenskap (2012), s. 218-228

Anne Marie Frøseth

 • Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis, co-editor with Linda Gröning and Rasmus H. Wandall, Gyldendal Juridisk 2016 (ISBN: 978-82-0548-952-3), 320 p.

 • «Voldsoffererstatning som kriminalpolitikk forankret i den alminnelige rettsfølelse», in Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis, Anne Marie Frøseth, Linda Gröning, Rasmus H. Wandall, eds. Gyldendal 2016 (ISBN: 978-82-0548-952-3), pp. 231-261.

Linda Gröning

 • Frihet, forbrytelse og straff – en systematisk fremstilling av norsk strafferett, 1 utg. co-author with Jørn Jacobsen and Erling Johannes Husabø, Fagbokforlaget, 2016, 820 p.
   
 • «Rehabilitation in Principle and Practice: Perspectives of Inmates and Officers», co-author with Yanique A. Andersen, Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, 2/2016.
   
 • «Psykopati i retten: strafansvar, straf og tvangsbehandling», co-author with Liselotte Pedersen & Knut Rypdahl, i Mette K. F. Kreis et. als. eds., Psykopati, Kobenhavn: Hans Reitzels Forlag 2016.

This book has also been published as an e-book at Hans Reitzels Forlag and translated versions has been published in Norway (Fagbokforlaget) and Sweden (Studentlitteratur) in 2016.

 • «Er de norske utilregnelighetsreglene i strid med rettsfølelsen?» in Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis, Anne Marie Frøseth, Linda Gröning, Rasmus H. Wandall, eds. Gyldendal 2016 (ISBN: 978-82-0548-952-3), pp. 147-165.
   
 • «Review, Dennis Martinsson, Om straffrättsvillfarelse (ak.avh.), Wolters Kluwer 2016, 449 s.», Juridisk Tidsskrift 2/2016, pp. 504-512.
   
 • Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis, co-editor with Anne Marie Frøseth and Rasmus H. Wandall, Gyldendal Juridisk 2016 (ISBN: 978-82-0548-952-3), 320 p. (also reported above under Frøseth)
   
 • The Criminal Justice System: Concepts, Meaning, Function, bok under utgivelse, 400 s.
   
 • «Tilregnelighet og utilregnelighet: Begreper og regler», vedlegg til NOU 2014:10, Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern/NTfK nr. 1/2015
   
 • «Education for foreign inmates in Norwegian prisons: A legal and humanitarian perspective», Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, Volume 2, No. 2 (2014)
 • I samarbeid med Tina Søreide og Rasmus Wandall, «An Efficient Anticorruption Sanctions Regime? The Case of the World Bank», under utgivelse
 • «Straffrättssystemets funktion vid familjevåldsbrott mot barn: problem, utgångspunkter, perspektiv och svar» i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2013;Volum 100.(2) s. 369-383
 • Det europeiska projektet. Liber 2013 (bok skrevet sammen med Rikard Bengtsson, Ola Zetterquist, Ian Manners og Hans-Åke Persson.)
 • «Sjuk, frisk och farlig: straffrättens reaktionssystem i gränssnittet mellan straff, vård och samhällsskydd», i Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt. Fagbokforlaget 2013 s. 153-165
 • «Familjevåld i gränssnittet mellan straffrätten och barnevernsrätten: Om offentliga myndigheters rätt och plikt att anmäla av brott», Tidsskrift for Strafferett 1/2013, s. 37-63
 • «Straffgenomföring som en del av straffrättssystemet: Principförklaring av fängelsestraffets innehåll», Tidsskrift for Rettsvitenskap 1/2013
 • «Towards a Theory of the Criminal Justice System», Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskap, nr. 1/2012, s. 27-46.
 • Konferanserapport: «Familievold og strafferettssystemets funksjonalitet», i Tidsskrift for Strafferett 1/2013, s. 147-156

Katrine Holter

 • "Villfarelse om prejudisielle rettsforhold og uberettiget vinnings forsett" Av Thomas Frøberg og Katrine Holter, Lov og Rett 02/2017 (Volum 56) s. 69-85.
   
 • Foredrag for Riksadvokaten 22.06.17. Tema "Hensiktens betydning for strafferettslig ansvar"

Gert Johan Kjelby

 • «Påtalemyndigheten og rettsfølelsen», co-author with Knut Erik Sæther, in: in Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis, Anne Marie Frøseth, Linda Gröning, Rasmus H. Wandall, eds. Gyldendal 2016 (ISBN: 978-82-0548-952-3), pp. 166-186.
   
 • En vurdering av enkelte premisser for en ny straffeprosesslov, co-author with Lisbeth F. Skyberg, Rapport til Straffeprosessutvalget, avgitt 8. februar 2016. Vedlegg 2 (s. 716-763) til NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov. Utredning fra Straffeprosessutvalget. Delivered to Justis- og beredskapsdepartementet 3. november 2016.
   
 • «Grunnprinsipp og hovedregler i bevisretten i straffesaker», i Ragna Aarli, Sverre E. Jebens og Mary-Ann Hedlund (red.), Bevis i straffesaker, Gyldendal Akademisk 2015, under utgivelse
   
 • «Some aspects and perspectives on the public prosecutors' objectivity according to the ECtHR case-law», kommende Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, Volume 3, No. 1 (2015)
 • «En rettspolitisk vurdering av straffansvaret for alvorlig sinnslidende i norsk rett», Tidsskrift for Strafferett nr. 3/2014, s. 262-282
 • «Straffeloven 1902 og den offentlige påtaleretten», i Geir Heivoll og Sverre Flaatten (red.) Straff, lov historie: historiske perspektiver på straffeloven av 1902. Oslo Studies in Legal History; 10. Akademisk publisering 2014, s. 271-292
 • Mellom rett og plikt til straffeforfølgning. Den relative etterforsknings- og påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess. Cappelen Damm Akademisk 2013.
 • «Every reasonable effort? - om domstolenes og påtalemyndighetens plikt til å sikre tiltaltes rett til krysseksaminasjon», i Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt. Fagbokforlaget 2013, s. 293-307
 • Mellom rett og plikt til straffeforfølgning. Den relative etterforsknings- og påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess. Universitetet i Bergen 2012.

Marte Habberstad Mo

 • «Rettsfølelsen og straffegjennomføring med elektronisk kontroll», in Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis, Anne Marie Frøseth, Linda Gröning, Rasmus H. Wandall, eds. Gyldendal 2016 (ISBN: 978-82-0548-952-3), pp. 262-287.
   
 • Ny litteratur og forskning. Fast spalte I: Tidsskrift for strafferett, 2016, hefte nr. 1, 2, 3.

Annika Souminen

 • «Limits of mutual recognition in cooperation in criminal matters within the EU - especially in the light of recent judgments of both European Courts», European Criminal Law Review (EuCLR) 3/2014
 • «Effectiveness amd functionality of substantive EU criminal law», i spesialutgaven av NJECL om effektiviteten av EU-strafferett (red. Melander og Suominen) 3/2014 s. 388-415 
 • Et kort notat om koherensprinsippet i A Manifesto on European Criminal Procedure Law (Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet nr. 28) s. 239-245
 • I samarbeid med ECPI (European Criminal Policy Initiative): A Manifesto on European Criminal Procedure Law (Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet nr. 28), 249 s. (spesielt s. 239-245 om koherens)
 • «What role for legal certainty in criminal law within the area of freedom, security and justice in the EU?», Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, Volume 2, No. 1 (2014)
 • «Grundläggande rättigheter och straffrättslig samarbete», JFT 1-2/2014, s. 22-54 
 • «The Nordic Arrest Warrant finally in force», European Criminal Law Review (EuCLR) 1/2014 s. 41-45 
 • «Forholdet mellom utlendingslovens og straffeprosesslovens regler om fengsling» i Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmende (eds. Aas, Ugelvik and Johansen) 2013 s. 121-134.
 • «EU criminal law cooperation before and after the Lisbon Treaty - aspects and comments especially in relation to the Norwegian position», i JFT 6/2012 s. 573-604.
 • Rapporten «Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler», sammen med Erling Johannes Husabø, levert til Justis- og beredskapsdepartementet i februar 2012.
 • Konferanserapport: «Familievold og strafferettssystemets funksjonalitet», Tidsskrift for Strafferett 1/2013, s. 147-156 (sammen med Linda Gröning og Stine Borge).

 Rasmus Wandall

(these results was generated during 2015 when Wandall was still in the project),

 • «Det «almene» i den almene retfølelse – og legitimitet under tiltagende kulturel diversitet», », in Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis, Anne Marie Frøseth, Linda Gröning, Rasmus H. Wandall, eds. Gyldendal 2016 (ISBN: 978-82-0548-952-3), pp. 74-98.
   
 • Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis, co-editor with Anne Marie Frøseth and Linda Gröning, Gyldendal Juridisk 2016 (ISBN: 978-82-0548-952-3), 320 p. (also reported above under Frøseth and Gröning)
   
 • «Comparative Courts and Sentencing», i Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, David Weisburd og Gerben Bruinsma (red.), Springer Publications 2014, s. 442-451
 • «Empirical Descriptions of Criminal Sentencing Decision-Making», Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, Volume 2, No. 1 (2014)
 • «Punishment & Society» (2014), i Rowan Cruft, Matthew H. Kramer og Mark R. Reiff (red.), Crime, Punishment, and Responsibility: The Jurisprudence of Antony Duff, Oxford University Press: Oxford, 2011; 394 pp.
 • «Rule of Law, retsændringer og retskultur», Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2014, s. 277-282 
Dokumenter