Home
The functionality of the criminal justice system

Publications

Publications by members of The functionality of the criminal justice system

Photo:
colourbox.com

Main content

Ragnar Auglend

 • Handleplikt, kommandomyndighet og lydighetsplikt i operativt politiarbeid, Gyldendal 2015, 928 p.
   
 • Politirett, 3. utgave – co-author with Henry John Mæland, Gyldendal 2016, 1519 p.

Johan Boucht

Articles:

 • «Principles of Legal Interpretation in Finnish and Swedish Law», i Ingvill Helland og Sören Koch (ed.), Differences in legal method as an expression of differences in legal culture – possibilities and challenges (Mohr Siebeck Verlag 2014; forthcoming), 20 pp
 • «Civil Asset Forfeiture and the Presumption of Innocence - Particularly in the Light of Art. 6(2) ECHR», under consideration for publication in Human Rights Law Review, 35 pp
 • «De yttre gränserna för finska polisens bruk av maktmedel - diskussion om en doktorsavhandling», Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (2014) pp. 288-302
 • Limits of Asset Confiscation. On assessing the legitimacy of Extended Appropriation of Criminal Proceeds. forthcoming, 200 pp.
 • «Extended Confiscation and the Proposed Directive on Freezing and Confiscation of Criminal Proceeds in the EU - on Striking a Balance Between Efficiency, Fairness and Legal Certainty», European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Procedure (2013), pp. 127-162
 • «Om straffrättslig oaktsamhetsbedömning vid frivillig verksamhet förknippad med förhöjd risk», Svensk Juristtidning (9/2013; forthcoming), 33 pp.
 • «Utvidgat förverkande enligt strl. § 34a - ny modell för ökad funktionalitet eller obefogat avsteg från hävdvunna rättssäkerhetskrav?», Tidsskrift for Strafferett (4/2012), pp. 382-423
 • «Om strafferettslig utilregnelighet i norsk rett - med noen synspunkter fra et nordisk perspektiv», Lov og Rett, 2012, pp. 515-532
 • «Cross-border Use of Police Powers within the EU - A Finnish, Norwegian and Swedish perspective», European Criminal Law Review (3/2012), pp. 203-235

Literature review: 

 • Elisabeth Myhre Lie: I forkant. Kriminalitetsforebyggende politiarbeid (Gyldendal akademisk 2011), 350 ss., i Tidsskrift for Rettsvitenskap (2012), s. 218-228

Anne Marie Frøseth

 • Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis, co-editor with Linda Gröning and Rasmus H. Wandall, Gyldendal Juridisk 2016 (ISBN: 978-82-0548-952-3), 320 p.
   
 • «Voldsoffererstatning som kriminalpolitikk forankret i den alminnelige rettsfølelse», in Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis, Anne Marie Frøseth, Linda Gröning, Rasmus H. Wandall, eds. Gyldendal 2016 (ISBN: 978-82-0548-952-3), pp. 231-261.

 

Linda Gröning

 • Frihet, forbrytelse og straff – en systematisk fremstilling av norsk strafferett, 1 utg. co-author with Jørn Jacobsen and Erling Johannes Husabø, Fagbokforlaget, 2016, 820 p.
   
 • «Rehabilitation in Principle and Practice: Perspectives of Inmates and Officers», co-author with Yanique A. Andersen, Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, 2/2016.
   
 • «Psykopati i retten: strafansvar, straf og tvangsbehandling», co-author with Liselotte Pedersen & Knut Rypdahl, i Mette K. F. Kreis et. als. eds., Psykopati, Kobenhavn: Hans Reitzels Forlag 2016.
   
 • This book has also been published as an e-book at Hans Reitzels Forlag and translated versions has been published in Norway (Fagbokforlaget) and Sweden (Studentlitteratur) in 2016.
   
 • «Er de norske utilregnelighetsreglene i strid med rettsfølelsen?» in Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis, Anne Marie Frøseth, Linda Gröning, Rasmus H. Wandall, eds. Gyldendal 2016 (ISBN: 978-82-0548-952-3), pp. 147-165.
   
 • «Review, Dennis Martinsson, Om straffrättsvillfarelse (ak.avh.), Wolters Kluwer 2016, 449 s.», Juridisk Tidsskrift 2/2016, pp. 504-512.
   
 • Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis, co-editor with Anne Marie Frøseth and Rasmus H. Wandall, Gyldendal Juridisk 2016 (ISBN: 978-82-0548-952-3), 320 p. (also reported above under Frøseth)
   
 • The Criminal Justice System: Concepts, Meaning, Function, forthcoming, 400 pp.
 • «Tilregnelighet og utilregnelighet: Begreper og regler», appendix to NOU 2014:10, Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern/NTfK nr. 1/2015
 • «Education for foreign inmates in Norwegian prisons: A legal and humanitarian perspective», Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, Volume 2, No. 2 (2014)
 • I samarbeid med Tina Søreide og Rasmus Wandall, «An Efficient Anticorruption Sanctions Regime? The Case of the World Bank», forthcoming
 • «Straffrättssystemets funktion vid familjevåldsbrott mot barn: problem, utgångspunkter, perspektiv och svar» i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2013;Volum 100.(2) pp. 369-383
 • Det europeiska projektet. Liber 2013 (book written in collaboration with Rikard Bengtsson, Ola Zetterquist, Ian Manners and Hans-Åke Persson.)
 • «Sjuk, frisk och farlig: straffrättens reaktionssystem i gränssnittet mellan straff, vård och samhällsskydd», in Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt. Fagbokforlaget 2013 pp. 153-165
 • «Familjevåld i gränssnittet mellan straffrätten och barnevernsrätten: Om offentliga myndigheters rätt och plikt att anmäla av brott», Tidsskrift for Strafferett 1/2013, pp. 37-63
 • «Straffgenomföring som en del av straffrättssystemet: Principförklaring av fängelsestraffets innehåll», Tidsskrift for Rettsvitenskap 1/2013
 • «Towards a Theory of the Criminal Justice System», Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskap, nr. 1/2012, pp. 27-46.
 • Konferanserapport: «Familievold og strafferettssystemets funksjonalitet», Tidsskrift for Strafferett 1/2013, pp. 147-156

Katrine Holter

 • "Villfarelse om prejudisielle rettsforhold og uberettiget vinnings forsett" Av Thomas Frøberg og Katrine Holter, Lov og Rett 02/2017 (Volum 56) s. 69-85. 
   
 • Foredrag for Riksadvokaten 22.06.17. Tema "Hensiktens betydning for strafferettslig ansvar"

Gert Johan Kjelby

 • «Påtalemyndigheten og rettsfølelsen», co-author with Knut Erik Sæther, in: in Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis, Anne Marie Frøseth, Linda Gröning, Rasmus H. Wandall, eds. Gyldendal 2016 (ISBN: 978-82-0548-952-3), pp. 166-186.
   
 • En vurdering av enkelte premisser for en ny straffeprosesslov, co-author with Lisbeth F. Skyberg, Rapport til Straffeprosessutvalget, avgitt 8. februar 2016. Vedlegg 2 (s. 716-763) til NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov. Utredning fra Straffeprosessutvalget. Delivered to Justis- og beredskapsdepartementet 3. november 2016.
   
 • «Grunnprinsipp og hovedregler i bevisretten i straffesaker», in Ragna Aarli, Sverre E. Jebens og Mary-Ann Hedlund (eds.), Bevis i straffesaker, Gyldendal Akademisk 2015, forthcoming
 • «Some aspects and perspectives on the public prosecutors' objectivity according to the ECtHR case-law», forthcoming Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, Volume 3, No. 1 (2015)
 • «En rettspolitisk vurdering av straffansvaret for alvorlig sinnslidende i norsk rett», Tidsskrift for Strafferett nr. 3/2014, pp. 262-282
 • «Straffeloven 1902 og den offentlige påtaleretten», i Geir Heivoll og Sverre Flaatten (red.) Straff, lov historie: historiske perspektiver på straffeloven av 1902. Oslo Studies in Legal History; 10. Akademisk publisering 2014, pp. 271-292
 • Mellom rett og plikt til straffeforfølgning. Den relative etterforsknings- og påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess. Cappelen Damm Akademisk 2013.
 • «Every reasonable effort? - om domstolenes og påtalemyndighetens plikt til å sikre tiltaltes rett til krysseksaminasjon», in Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt. Fagbokforlaget 2013, pp. 293-307
 • Mellom rett og plikt til straffeforfølgning. Den relative etterforsknings- og påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess. Universitetet i Bergen 2012.

Marte Habberstad Mo

 • «Rettsfølelsen og straffegjennomføring med elektronisk kontroll», in Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis, Anne Marie Frøseth, Linda Gröning, Rasmus H. Wandall, eds. Gyldendal 2016 (ISBN: 978-82-0548-952-3), pp. 262-287.
   
 • Ny litteratur og forskning. Fast spalte I: Tidsskrift for strafferett, 2016, hefte nr. 1, 2, 3.

Annika Suominen

 • «Limits of mutual recognition in cooperation in criminal matters within the EU - especially in the light of recent judgments of both European Courts», European Criminal Law Review (EuCLR) 3/2014
 • «Effectiveness amd functionality of substantive EU criminal law», i spesialutgaven av NJECL om effektiviteten av EU-strafferett (red. Melander og Suominen) 3/2014 pp. 388-415 
 • A brief note on the principle of coherence in A Manifesto on European Criminal Procedure Law (Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet nr. 28) pp. 239-245
 • Together with ECPI (European Criminal Policy Initiative): A Manifesto on European Criminal Procedure Law (Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet nr. 28), 249 pp. (especially pp. 239-245 about coherence)
 • «What role for legal certainty in criminal law within the area of freedom, security and justice in the EU?», Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, Volume 2, No. 1 (2014)
 • «Grundläggande rättigheter och straffrättslig samarbete», JFT 1-2/2014, pp. 22-54 
 • «The Nordic Arrest Warrant finally in force», European Criminal Law Review (EuCLR) 1/2014 pp. 41-45 
 • «Forholdet mellom utlendingslovens og straffeprosesslovens regler om fengsling» i Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmende (eds. Aas, Ugelvik and Johansen) 2013 pp. 121-134.
 • «EU criminal law cooperation before and after the Lisbon Treaty - aspects and comments especially in relation to the Norwegian position», i JFT 6/2012 pp. 573-604.
 • The report «Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler», in collaboration with Erling Johannes Husabø, delivered to the Norwegian Ministry of Justice and Public Security in february 2012
 • Conference report: «Familievold og strafferettssystemets funksjonalitet», Tidsskrift for Strafferett 1/2013, pp. 147-156 (in collaboration with Linda Gröning and Stine Borge).

 Rasmus Wandall

(these results was generated during 2015 when Wandall was still in the project) 

 • «Det «almene» i den almene retfølelse – og legitimitet under tiltagende kulturel diversitet», », in Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis, Anne Marie Frøseth, Linda Gröning, Rasmus H. Wandall, eds. Gyldendal 2016 (ISBN: 978-82-0548-952-3), pp. 74-98.
   
 • Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis, co-editor with Anne Marie Frøseth and Linda Gröning, Gyldendal Juridisk 2016 (ISBN: 978-82-0548-952-3), 320 p. (also reported above under Frøseth and Gröning)
   
 • «Comparative Courts and Sentencing», in Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, David Weisburd and Gerben Bruinsma (eds.), Springer Publications 2014, pp. 442-451
 • «Empirical Descriptions of Criminal Sentencing Decision-Making», Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, Volume 2, No. 1 (2014)
 • «Punishment & Society» (2014), in Rowan Cruft, Matthew H. Kramer and Mark R. Reiff (eds.), Crime, Punishment, and Responsibility: The Jurisprudence of Antony Duff, Oxford University Press: Oxford, 2011; 394 pp.
 • «Rule of Law, retsændringer og retskultur», Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2014, pp. 277-282 
Documents