Hjem
WAIT-prosjektet
SKOK-seminar

Med livet på vent

Interessen var stor da forskerne i WAIT-prosjektet inviterte til åpent seminar på Litteraturhuset onsdag 13. september 2018.

Hovedinnhold

En fullsatt sal fikk høre innlegg både fra forskerne i WAIT samt fra Helsesenter for irregulære migranter og organisasjonen ‘Mennesker i limbo’. Forfatter Pedro Carmona-Alvarez leste opp utdrag fra boken sin Buktalerens Rike (2017), som inneholder dikt fra de siste tjue årene, om eksil, savn og frykt.

Venting og irregulære migranter
Marry-Anne Karlsen innledet seminaret med å kontekstualisere venting – noe alle er kjent med: å vente på noen, å vente på bussen, å vente på et legekontor. Alle opplever en form for venting. Likevel, er det noen som venter på helt andre, mer altomfattende måter. Migrasjon ansees som en vår tids største samfunnsutfordringer, og WAIT-prosjektet forsøker blant annet å forstå hvordan tid og venting kan bidra til ny kunnskap om migrasjon og om dem som migrerer. Mer spesifikt, irregulære migranter. Irregulære migranter er en kategori migranter som er både juridisk og politisk definert. Det vil si at det er lover som bestemmer når migranter blir irregulære. Irregulære migranter er personer som har migrert til et land, hvor deres status er enten ulovlig eller uavklart/satt på vent. Videre, fortalte Karlsen om noen utfordringer knyttet til forskning på migrasjonsprosessen, deriblant samfunnsmessige utfordringer knytt til nye migrasjonsmønstre, vitenskapelige utfordringer hvor migrasjon ikke lenger bare ansees som en romslig prosess men også en temporal prosess, og etiske utfordringer som har med menneskers verdighet og rettigheter å gjøre.

Usikkerhet og ulikhet
I konteksten som forskerne i WAIT-prosjektet jobber med, er det ikke snakk om å vente på noe i umiddelbar fremtid. Christine M. Jacobsens erfaringer fra feltarbeid i Marseille tyder på at det heller er snakk om en forventing, eller lovnad om en fremtid, og om venting som strukturerer forholdet mellom nåtid og fremtid. For irregulære migranter fører venting til at fremtiden blir sett på som usikker. Videre, har ventingen som irregulære migranter opplever andre konsekvenser ved at venteperioder skaper ulikhet og kontrollerer migranters liv, ved å sette livet deres på vent. I sin forskning har Jacobsen sett at denne formen for venting kan sette livsforløpene deres på vent, hvor ekteskap og muligheten for arbeid blir forskjøvet. Lengre venteperioder preget av usikkerhet, påvirker også migranters helse, både fysisk og psykisk. Kulturelle normer og forventinger knyttet til kjønn og seksualitet kan bli forstyrret når venting og usikkerhet påvirker evnen til å forsørge familien sin, eller muligheten til å utvikle morskap/farskap.

Kari Anne Drangsland delte sine erfaringer fra Hamburg, og hvordan det tyske Duldung-regelverket skaper muligheter for irregulære migranter, men samtidig skaper mer usikkerhet knytt til fremtiden. Duldung-regelverket åpner for at deportasjon blir midlertidig utsatt, dersom migrantene har for dårlig helse, eller inngår i en fag- eller yrkesutdanning. Om de stryker på yrkeseksamen, er sjansen for å bli deportert, stor. Uansett, så er denne midlertidigheten og usikkerheten med på å skape en spesifikk opplevelse av venting, spesielt til evnen om å kunne planlegge fremtiden sin.

Frivillig arbeid
To representanter fra Mennesker i Limbo fortalte om egne erfaringer knytt til det norske systemet, om tilstanden på enkelte asylmottak og et tiår med midlertidige arbeidstillatelse, som til slutt ikke ble fornyet.

Teresa Svebak fra helsesenteret for papirløse migranter fortalte om arbeidet som gjøres i Bergen for å tilby migranter helsehjelp. Helsesenter for papirløse migranter i Bergen, har kun to sykepleiere som til sammen har en 70% stilling. Heldigvis har helsesenteret mange frivillige som arbeider på klinikken, både leger og psykologer, samt tolker, fysioterapeuter og andre. De siste årene har de også opplevd en økning i antall besøkende, hvor mesteparten er unge voksne mellom 20 og 40 år.

Arrangementet formidlet et viktig tema fra en av Universitetet i Bergens satsingsområder. Livet til irregulære migranter kan settes på vent gjennom ulike politiske og juridiske strukturer. Et liv på vent, kan ha mange konsekvenser, både helsemessig, etisk og politisk. Menneskers fremtid, livskvalitet og verdighet kan bli preget av usikkerheten en slik venting skaper.