Hjem
Realfag – et smart sted å begynne
#realutfordring

Læringsutbytte av #realutfordring

Vi ønsker å bidra til å styrke elevene sine evner til å løse oppgaver sammen med sine medelever. Å finne løsninger på praktiske og hverdagsnære utfordringer, gjennom utforskende og elevaktivt arbeid, håper vi kan bidra til at elevene ser nye sammenhenger mellom tenking, forsking og teknologi.

Vipps + realfag gir en real utfordring
Foto/ill.:
Jens Helleland Ådnanes

Hovedinnhold

Læringsutbytte av oppgaven "Kan vi vippse oss til en mer bærekraftig klode?"

Med denne oppgaven håper vi at elevene vil bruke sine kreative evner og få et innblikk i naturvitenskapelig arbeidsmetode gjennom aktiv deltakelse i undervisningen.

Samtidig håper vi at oppgaven kan bidra til økt miljøbevissthet, og at elevene ser sammenhenger mellom menneske, miljø og interessekonflikter.

Bærekraftig utvikling får stadig større plass i norsk skole, både som tverrfaglig tema og som mer spesifikke kompetansemål i de ulike fagene. Mange elever kan oppleve bærekraftig utvikling som et stort og uoversiktlig begrep. Vi håper denne oppgaven vil fungere som et hverdagsnært og praktisk eksempel på hva bærekraftig utvikling egentlig er.

Oppgaven vil trene elevene i å søke opp og innhente relevant kunnskap, diskutere, vurdere og konkludere. Dette omfatter både kreativitet, samarbeid og kildekritikk.

Oppgaven passer inn under de fleste realfagene, men passer spesielt godt for:

 • Naturfag studieforberedende utdanningsprogram, VG1
  Kjerneelementer i læreplanen fremhever at elevene skal oppleve naturfag som et praktisk og utforskende fag. I denne oppgaven må elevene kombinere erfaringer og bakgrunnskunnskap med undring og utforsking. Vi håper oppgaven vil bidra til å utvikle elevenes skaperglede, evne til nytenking og forståelse for naturvitenskaplig teori.
   
 • Biologi 1 og 2
  Hovedområdene «Den unge biologen» for biologi 1 og 2 legger til grunn at elevene skal arbeide med miljøutfordringer, vurdere informasjon i media og drøfte etiske problemstillinger. Vi håper denne oppgaven vil føles hverdagsnær og relevant, og fremme elevenes evner til problemløsing med et bærekraftig perspektiv.
   
 • Teknologi og forskningslære
  Et mål for opplæringen er at elevene skal kunne drøfte etiske, miljømessige og politiske sider ved teknologisk utvikling. Vi håper denne oppgaven kan være et hverdagsnært og praktisk eksempel på et teknologisk produkt (VIPPS), og at elevene kan vurdere produktets brukervennlighet, utviklingsmuligheter og miljøpåvirkning.