Hjem
Forskargruppe for rettstat

Publikasjonar

Hovedinnhold

Vitskaplege artiklar

Bokkapittel 

Bøker

 

 

Ragna Aarli & Anne Sanders. (Eds): Courts in Evolving Societies

Courts in Evolving Societies. Leiden, The Netherlands: Brill | Nijhoff. 2020.

The challenges courts face today all over the world can only be solved inclose cooperation between judges and academics which crosses national borders. The anthology brings judges and academics together for a dialogue on judicial reforms. The book presents contributions by the judges on their judicial systems (China, Germany, Slovenia, England and Wales and Norway). The contributions by the academics take up different themes which have emerged in the country reports: The topics include comparative, normative and organisational perspectives on national court systems as well as international perspectives on courts as guarantors of individual rights in an increasingly globalised rule-of-law framework.

Ragna Aarli & Arne Krokan: Den digitale dommer

Den digitale dommer: Om endring av arbeidsprosesser i domstolene, i Lov og Rett 03/2020 Volum 59.

Artikkelen utforsker status, muligheter og utfordringer knyttet til digital transformasjon av arbeidsprosesser i domstolene. Det blir pekt på at digitalisering først og fremst dreier seg om å finne løsninger for samspill mellom mennesker og teknologi, og at teknologi kan utnyttes på fire prinsipielt forskjellige måter i et slikt samspill: Teknologi kan støtte eksisterende arbeidsprosesser, bidra til nye arbeidsprosesser, overta dommerens oppgaver og kvalitetssikre dommerens beslutninger.

Synne Sæther Mæhle & Ragna Aarli: Fra lov til rett

Fra lov til rett. 2. utgave, 2017. 

Boken forklarer grunntrekk ved rettsregler, hvorfor vi trenger slike regler og hvordan lov og rett blir til. Fremstillingen gir en grunnleggende innføring i juridisk metode, og begreper som rettskilder, rettskildeprinsipper og rettsanvendelse blir forklart og satt i sammenheng. Forfatterne viser at metoden er et svar på rettens grunnleggende utfordringer i samfunnet. En av disse utfordringene er internasjonalisering av retten. Forfatterne løfter frem samspillet mellom nasjonal og internasjonal rett og forklarer blant annet hvilken betydning avgjørelser i EU-domstolen og Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har for norsk rett.

Boken gir en innføring i juridisk tenkemåte for jusstudenter, men bidrar også med nye perspektiver til diskusjonen om rettens rolle i samfunnet, som kan være av interesse for andre.