Hjem
Studieavdelingen

UU-møte 5. september 2016

Hovedinnhold

Møte i Utdanningsutvalget – Møte 5 2016
Tidspunkt: 5. september 2016, Kl. 09.00–12.00        
Møtested: Museplass 1, kollegierommet

Forslag til dagsorden:
I Godkjenning av innkalling og dagsorden
II Godkjente protokoller fra tidligere møter
III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder

Vedtakssaker
Sak 37/16 Vurderingsformer – Særlig om mappevurdering. Utkast til endringer i UiBs grads- og studieforskrift 
Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling


Sak 38/16 Forskriftsendringer – teknisk revidering av UiBs grads- og studieforskrift 
Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

Orienteringssaker
Sak 39/16 Endringer i 1) Universitets- og høyskoleloven og 2) Studiekvalitetsforskriften
Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

Sak 40/16 Stortingsmelding om studiekvalitet- innspill fra UiB
Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

Sak 41/16 Kandidatundersøkelsen 2016- lansering    
Presentasjon av Asle Høgestøl, Ideas2evidence

Sak 42/16 Revisjon av studieprogrammer 2016/2017- prosedyrer og frister

Saksnotat fra studieadministrativ avdeling 

Sak 43/16 Studiestart        
Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling 

Sak 44/16 Studiepoengproduksjon, kandidatproduksjon og frafall– oppfølging av styresak 124/15 
Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

Sak 45/16  Studiekvalitetsprosjektet ved HF: «HF 2018 –prosjekt
Studieprogramportefølje»    

Presentasjon av Claus Huitfeldt

Sak 46/16 Rapport – organisering av lektorutdanningen    
Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling