Hjem
Studieavdelingen

Regler for Læringsmiljøutvalget

Hovedinnhold

Regler for Læringsmiljøutvalget (LMU) ble fastsatt av universitetsstyret i møte 24.9.2009, og har senere blitt endret flere ganger, senest 24.08.2017.

§ 1 Mandat

1. Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Bergen sorterer direkte under Universitetsstyret og skal bidra til at læringsmiljøet for studentene blir tilrettelagt på best mulig måte, jf. bestemmelsene om læringsmiljø i lov om universiteter og høyskoler § 4-3.

2. Med læringsmiljø forstås

- Fysisk læringsmiljø: Bygninger og omgivelser - universell utforming

- Psykososialt læringsmiljø: De mellommenneskelige forhold - trivsel og samhandling

- Organisatorisk læringsmiljø: System for tilbakemelding og medvirkning - kvalitetssystem

- Pedagogisk læringsmiljø: Form, innhold og rammer for den pedagogiske aktiviteten som påvirker studentenes læring.

 - Digitalt læringsmiljø: Grensegangen mellom læringsprosesser, pedagogikk og teknologi, herunder universell utforming.

I tillegg omfattes alle andre forhold som angår studentenes sikkerhet, samt de samlede fysiske, psykiske, sosiale og velferdsmessige forhold som ligger innenfor institusjonens kontrollsfære. Læringsimiljøutvalget skal se til at den enkeltes studiesituasjon blir tilrettelagt på best mulig måte. LMU skal holdes orientert om og selv kunne ta initiativ til innsamling av relevante data som angår studentenes sikkerhet, samt de samlede fysiske, psykiske, sosiale og velferdsmessige forhold som ligger innenfor institusjonens kontrollsfære, for på denne måten å se til at den enkeltes studiesituasjon blir tilrettelagt på best mulig måte. Det skal legges vekt på at LMU blir informert tidlig i pågående prosesser, og avdelingene og fakultetene skal aktivt søke LMUs syn og medvirkning. LMU kan også selv ta initiativ til innsamling av relevante data som angår læringsmiljøet, i tillegg til at de enkelte deler av virksomheten, enkeltstudenter, ansatte og Studentsamskipnaden i Bergen kan be om å få tatt slike saker opp i LMU.

3. LMU skal i henhold til lovens § 4-3 holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet, og LMU kan gi uttalelser om slike forhold til styret. Fagmiljøene har plikt til å innrapportere eventuelle klager på læringsmiljøet til fakultetet, og fakultetene skal hvert semester sende en kortfattet rapport til LMU om slike klager. LMU skal likeså gjøres kjent med eventuelle pålegg og enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer med hensyn til institusjonens læringsmiljø.

4. For å oppfylle målsetningene i punkt 2 og 3, skal LMU utarbeide et formålstjenlig rapporteringssystem som sikrer jevnlig rapportering fra alle instanser og aktører ved institusjonen som utfører arbeid som er av betydning for det helhetlige læringsmiljøet. Rapporteringen skal danne grunnlag for en systematisering av LMUs arbeid som kan inngå i UiBs kvalitetssikringssystem.

5. LMU skal ha et spesielt ansvar for studenter med funksjonsnedsettelse og universell utforming ved UiB.

6. LMU skal årlig rapportere om sitt arbeid til Universitetsstyret. I rapporten kan det inngå en handlingsplan som viser utvalgets forslag til tiltak for bedring av læringsmiljøet ved institusjonen. LMU kan, ut i fra den myndighet og ressurser som Universitetsstyret delegerer til utvalget, selv iverksette tiltak i handlingsplanen.

7. LMU skal være høringsinstans i saker som angår det helhetlige læringsmiljøet ved institusjonen. De aktuelle avdelinger skal legge til rette for at slike høringer kan finne sted.

8. For å sikre et fullt forsvarlig læringsmiljø ved Universitetet i Bergen, skal LMU ha en løpende dialog med Universitetets utdanningsutvalg, og eventuelle spørsmål om overlappende ansvar for enkeltsaker avgjøres av de to utvalgene i fellesskap.

§ 2. Utvalgets oppnevning og sammensetning

Læringsmiljøutvalget oppnevnes for fire år av gangen, likevel slik at studentrepresentantene oppnevnes for ett år (studieår). Utvalget har følgende sammensetning:

Prorektor med ansvar for utdanning

Avdelingsdirektør, Studieavdelingen

Avdelingsdirektør, Eiendomsavdelingen

Avdelingsdirektør, IT-avdelingen

Avdelingsdirektør, Kommunikasjonsavdelingen

1 dekan

1 ansatt med kompetanse på studenter med funksjonsnedsettelse sine rettigheter og behov for tilrettelegging ved UiB

7 studenter

Utvalget oppnevnes av rektor. Det skal oppnevnes personlige varamedlemmer for de ansattes representanter. For studentrepresentanter oppnevnes like mange varamedlemmer som faste medlemmer. Studentrepresentantene og deres varamedlemmer oppnevnes etter innstilling fra Studentparlamentet.

Utvalget velger etter lovens § 4-3 hvert år leder vekselvis blant de tilsattes og studentenes representanter. Sammen (Studentsamskipnaden i Bergen), Universitetsbiblioteket og HR- avdelingen har fast observatørstatus i utvalget. Utvalget kan selv oppnevne andre faste observatører til utvalget, og kan kalle inn observatører til enkeltsaker.

§ 3. Administrasjon

Studieavdelingen er sekretariat for utvalget, og skal, etter samråd med utvalgets leder, forberede og gi tilråding i de saker som legges fram for utvalget.