Hjem
Studieavdelingen
Funksjonsområder ved Studieadministrativ avdeling

Studiekvalitet

Funksjonsområdet Studiekvalitet har ansvaret for det systematiske kvalitetsarbeidet ved Universitetet i Bergen. Funksjonsområdet er en ressurs for UiBs utdanningspolitiske utvikling.  

Hovedinnhold

Oppgavene til funksjonsområdet Studiekvalitet innebærer: 

  • å videreutvikle og følge opp UiBs kvalitetssystem for utdanning 
  • å holde seg oppdatert på sentrale føringer på studiefeltet, vurdere konsekvenser for UiB, og foreslå tiltak
  • å medvirke til at tiltak i strategiske planer som gjelder utdanningene, blir fulgt opp både sentralt og ved fakultetene
  • sekretariatsfunksjon for Universitetets utdanningsutvalg
  • å medvirke til kvalitetsheving av de studentrettede tjenestene ved å løfte og følge opp strategiske saker i aktuelle fora og utvalg
  • å administrere den sentrale insentivordningen for utdanningskvalitet ved UiB 
  • å bistå fakultetene og sentralleddet med juridisk rådgivning og gjennomføre analyser på studiefeltet 
  • saksbehandling og saksutredning, inklusive høringssvar