Hjem
Globale samfunnsutfordringer
Lansering

Åpning av Globale samfunnsutfordringer

Cutting of ribbon Global challenges
Foto/ill.:
Thorkild Tylleskär

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen har bestemt at globale samfunnsutfordringer skal være et av tre hovedstrategiområder i perioden 2017-2022. Universitetsstyret har etablert Globale samfunnsutfordringer med migrasjon, helse og ulikhet som spesielt satsningsområde. Dette ble markert 15. mai 2017 i Universitetsaulaen. Opp mot 180 personer var samlet til et heldagsseminar. Hovedmålet med samlingen var å møtes og diskutere mulige samarbeidsarenaer mellom fakultetene ved UiB. Hvert fakultet holdt en presentasjon fra sitt arbeid, og dekaner fra de andre fakultetene kommenterte.

Det medisinsk-odontologiske fakultet, representert ved Senter for internasjonal helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, vil lede det strategiske arbeidet.

Historien er lang: Global- og utviklingsrelatert forskning og utdanning har vært et strategisk prioritert felt ved UiB siden 1988, og har vært viktig for forskning og utdanning både i Bergen og ved partner-universiteter i utviklingsland. Denne aktiviteten ved UiB ble i 2014/2015 evaluert av en internasjonal komite. Komiteen foreslo å holde på global- og utviklingsrelatert forskning og utdanning som et strategisk satsingsfelt da mye av aktiviteten har høy kvalitet. Komiteen bemerket også svakheter som at arbeidet er fragmentert. Den foreslo å fokusere på interdisiplinært samarbeid, og styrking av kontakten mellom de ulike fakultet.

Dette seminaret var en flott start på et styrket samarbeid mellom fakultetene ved UiB.