Hjem
Studentsider

Sørviserklæringa om bibliotektenester

Hovedinnhold

Universitetsbiblioteket (UB) er ein viktig del av det totale faglege og pedagogiske tilbodet ved UiB. Forutan å låne litteratur, bruke PC-er, utskrift- og kopitenester, kan du få tilgang til kvalitetssikra elektroniske og fysiske litteratursamlingar kombinert med informasjons- og rettleiingstenester. UB tilbyr i samarbeid med fagmiljøa kurs i informasjonskompetanse, der du bl.a. lærer å finne, vurdere og bruke informasjon, lærer å sitere og handtere referansar.  

Universitetets plikter og ansvar når det gjeld bibliotektenester er å syte for:

  • God tilgang til litteratur, tidsskrift og andre dokument til utdannings- og forskingsbruk
  • God tilgang til elektroniske litteratur- og informasjonstenester via UB sine heimesider
  • Tilbod om opplæring og rettleiing i bruk av UB
  • Tilbod om opplæring og rettleiing i informasjonskompetanse

Universitetet forventar at du som student:

  • Følgjer bibliotekets lånereglar

Universitetet tilrår at du som student:

  • Set deg godt inn i UB sine litteratur- og informasjonstenester innanfor ditt fagområde
  • Nyttar UB sine informasjonskjelder slik at du tileignar deg dei nødvendige informasjonskunnskapane for studium og yrke
  • Ber om opplæring og rettleiing i biblioteket sine tenester når du treng det