Hjem
Studentsider

Sørviserklæringa om læringsmiljø og likestilling

Hovedinnhold

UiB arbeider for å sikre studentanes fysiske og psykiske læringsmiljø, slik at studiekvardagen blir best mogleg for alle. Læringsmiljøet ved UiB skal fremje kreativitet, læring, arbeidsevne, helse og trivsel og vere slik at alle medarbeidarar og studentar blir respekterte, synt omsorg og gitt ansvar. Ulike former for maktmisbruk skal ikkje tolererast og ingen former for trakassering vil bli akseptert av universitetet eller samskipnaden.

Universitetets plikter og ansvar når det gjeld læringsmiljø:

Universitetet forventar at du som student:

Universitetet tilrår at du som student:

  • Viser ein positiv vilje til å ta vare på læringsmiljøet ditt, både materielt og sosialt
  • Deltar i aktivitetar knytt til dei mange organisasjonar, klubbar og foreiningar som studentane sjølve står bak

Universitetets plikter og ansvar når det gjeld likestilling og trakassering:

  • Syte for at likestillingsarbeidet blir tatt på alvor
  • Ha eit støtteapparat som kan handtere problem som gjeld likestilling og trakassering om dei oppstår
  • Fremje eit kontinuerleg haldningsskapande arbeid for å sikre gode og tillitsfulle samarbeidsforhold mellom studentar og tilsette

Universitetet tilrår at du som student:

  • Ikkje lar vere å Si fra dersom du opplever hendingar som personleg krenkjande
  • Oppsøkjer studentombod eller andre som du har tillit til dersom du finn at eit trakasseringsforhold ikkje stansar