Hjem
Bachelor

Arabisk, bachelor, 3 år

  • Lengde3 år
  • PoenggrenseAlle / Alle
  • Studieplassar10
  • SpråkNorsk/engelsk
  • StudiestartHaust
  • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Ofte blir forholdet mellom vesten og den arabiske kulturen framstilt som ein konfrontasjon med uløyselege problem, men samtidig opnar møtet mellom dei to kulturane opp for både kulturelt og kommersielt samarbeid. Kunnskap om arabisk språk og kultur gir deg ein ettertrakta kompetanse som det vil bli stadig meir bruk for i framtida.

Det arabiske språket er inngangsporten til ei ny og spennande verd, som i stor grad er fundert på ein annan religion og tenkemåte.

Studiet startar med eit innføringskurs i arabisk språk og kultur, som særleg har fokus på å gi deg grunnopplæring i moderne standardarabisk og ei viss lese- og skriveferdigheit i arabisk. Du får også eit oversyn over kultur og samfunn i den arabiske verda som det vidare studieløpet bygger opp under og utviklar.

Velg Språk!

Produsent:
Flimmer Film

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Kunnskap om arabisk språk og Midtausten er etterspurt i offentleg administrasjon, integreringsarbeid, prosjektarbeid og kommunikasjonsarbeid. I mediebransjen vil det være behov kunnskap om det arabiske språket, arabisktalande land og kultur.

Mange internasjonale organisasjonar har bruk for konsulentar, ekspertar, prosjektleiarar og hjelpearbeidarar med denne kompetansen. Det gjeld for eksempel ambassadestillingar i ulike land, som tilsett i Utlendingsnemnda eller i Norad. Nokre av våre tidlegare studentar har for eksempel fått jobbar som valobservatør for OSSE (Organisasjon for sikkerheit og samarbeid).

Vidare studium

Masterprogram
Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram som vidareutviklar kunnskapane dine i arabisk, og samtidig fordjupe deg i eit tema du er spesielt interessert i.

Forsking

Innanfor arabiskfeltet blir det mellom anna forska på fraseologi og leksikologi, og på korleis forkynnarar kommuniserar ideologien sin gjennom media. Det er også blitt laga ei norsk innføringsbok i arabisk, som har blitt svært godt tatt imot.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

Kunnskapar:
Kandidaten

- Har god kompetanse i lesing og skriftleg omsetjing

- Kan identifisere og beskrive forskjellige typar arabiske tekstar

- Er kjend med eit breitt utval av fagprosa og skjønlitteraturtekstar

- Har grunnleggjande ferdigheiter i lesing og forståing av arabisk pressespråk, til dømes i nettaviser

- Har grunnleggjande ferdigheiter i bruk av nokre arabiske ordbøker

- Har god kompetanse i moderne arabisk grammatikk


Ferdigheiter:

Kandidaten

- Har moderate skrive- og taleferdigheiter i lesing og forståing av arabisk pressespråk

- Har leseferdigheiter i klassisk arabisk

- Har moderat skrive- og taleferdigheiter i moderne standardarabisk

Generell kompetanse:

Kandidaten

- Kan bruke sine kunnskapar om språket på ein kritisk og sjølvstendig måte

- Kan nytte kombinasjonen av fag i spesialiseringa og frie studiepoeng i vidare utdanning eller yrkesplanar

- Har kunnskap om arabisk kultur og samfunn og kan bruke den i arbeidslivet

Arabisk er eit tidkrevjande språk å lære i samanlikning med nære europeiske språk, ikkje minst grunna skriftssystemet. Det er derfor viktig å ha eit realistisk bilete av oppnåeleg språknivå.

Oppbygging

Oppbygging

Studiet inneheld 20 studiepoeng med ex.phil. og ex.fac og ARA100 - Innførings­kurs i arabisk språk og kultur. Vidare inneheld studiet 90 studiepoeng med spesialisering i arabisk. Dei siste 60 studiepoenga i grada er valfrie, og du kan velje alle eller delar av desse frå andre fag , men vi anbefaler at du tar emne innanfor midtaustenkunnskap, lingvistikk eller delstudium i utlandet som frie studiepoeng.

Det vil vere mogeleg å velje ei anna rekkefølge på emna i programmet for eksempel ved å ta spesialiseringa seinare i studiet, eller ved å bruke eit semester til studieopphald i utlandet. Kanskje har du også høgare utdanning frå før som du vil søke om å få innpassa i studiet ditt? Studierettleiaren for programmet ditt kan hjelpe deg med å sette opp ein plan. Du finn den detaljerte studieplanen for programmet nedst på sida.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av læringsutbyte.

Bachelorprogram i arabisk (krav 180 SP)
Første semester (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ARA100Innføringskurs i arabisk språk og kultur101–61
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00SKExamen facultatum, Språk og kommunikasjon101–61
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00TKEKSExamen facultatum, Tekst og kultur - eksamensmodellen101–61
EXFAC00TKSEMExamen facultatum, Tekst og kultur - seminarmodell101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Spesialisering i arabisk (krav 90 SP)
Krav til program og spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ARA111Grunnkurs i moderne standardarabisk I151–62
ARA112Grunnkurs i moderne standardarabisk II151–62
ARA113Grunnkurs i moderne standardarabisk III151–63
ARA115Innføring i arabisk språkvitskap og dialektologi151–63
ARA211Tekststudiar i klassisk og moderne standardarabisk151–64
HIM250Bacheloroppgåve i Midtaustens historie151–64
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Du kan studere språket i eitt eller fleire semester ved eit arabisk universitet i Midtausten. Du kan òg studere arabisk og ta relaterte midtaustenemne i Europa, for eksempel ved School of Oriental and African Studies (SOAS) i London.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Nettsøknad og meir informasjon finn du på Samordna opptak sine nettsider

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i arabisk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Marked i Asia med tepper

Mer informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184923

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for fremmedspråk

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@hf.uib.no 55 58 93 70 (10.00-14.00)