Hjem
Bachelor

Tysk, bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • PoenggrenseAlle / Alle
 • Studieplassar10
 • SpråkUndervisningsspråket på tyskemna er tysk og norsk. For alle andre fagemne, sjå den einskilde emneplanen.
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

med 100 millionar tyskspråklege europearar på morsmålet deira, og du kan lese store forfattarar som Franz Kafka, Johann Wolfgang Goethe og Herta Müller på originalspråket. Bli betre kjent med eit sentraleuropeisk område med ein rik kultur.

Dei tysktalande landa speler ei sentral rolle i det moderne Europa, og Tyskland er vår nest største handelspartnar. Ferdigheiter i tysk er derfor svært viktig for ein liten nasjon som Noreg. Studiet gir deg god kjennskap til tysk språk, tyskspråkleg litteratur og kultur. Gjennom øving i praktisk språkbruk og utvekslingsopphald ved eit tyskspråkleg universitet, blir du i stand til å kommunisere på tysk om faglege og daglege emne. Eit studium i tysk vil skaffe deg etterspurt undervisningskompetanse i skolen, og gi eit solid grunnlag for å arbeide i næringslivet eller med kulturformidling retta mot det tyskspråklege Europa.

Velg Språk!

Produsent:
Flimmer Film

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Studentar med gode tyskkunnskapar har fått jobb innanfor skoleverket, omsetting, journalistikk, media, kulturformidling, reiseliv, marknadsføring og eksportretta verksemd.

Vidare studium

Masterprogram
Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i tysk med spesialisering i litteratur, språk eller språklæring/språkundervisning (didaktikk).

Praktisk-pedagogisk utdanning
Dersom du kombinerer tysk med eit årsstudium i eit anna skolefag, kan du ta eittårig praktisk-pedagogisk utdanning.

Forsking

På tyskfaget blir det blant anna forska på omsetting og språklæringsstrategiar. Eit eksempel frå litteratursida er forsking på forfattarskapen til Herta Müller, som i 2009 blei tildelt Nobelprisen i litteratur.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten..

 • har gode kunnskapar i tysk grammatikk og lydlære, mellom anna kjennskap til viktige kontrastive aspekt tysk-norsk
 • har kunnskap om hovudtrekk i utviklinga av den tyskspråklege litteraturen etter ca. 1750
 • har grunnleggjande kunnskap om utvalte tema innan tyskspråkleg kultur i perioden frå opplysningstida fram til i dag

Ferdigheiter

Kandidaten..

 • har opparbeidd grunnleggjande dugleik i språkleg, kulturell og litterær analyse gjennom varierte skriftlege og munnlege øvingsoppgåver
 • har god evne til å uttrykkje seg på tysk både munnleg og skriftleg og
 • har god innsikt i språktilhøve og språkleg variasjon i dei tyskspråklege landa

Generell kompetanse

Kandidaten.

 • har utvikla ei reflektert og sjølvstendig haldning til lærestoffet gjennom analysar av ulike språklege, litterære og kulturelle uttrykk i historisk og samfunnsmessig samanheng
 • kan nytte sin fagkombinasjon i spesialisering og frie studiepoeng i vidare utdanning eller yrkesplanar

Oppbygging

Oppbygging

Studiet inneheld inntil 20 studiepoeng med innføringsemne (ex.phil. og ex.fac.) og TYS100 - Introduksjon til tyskstudiet. Vidare inneheld studiet eitt og eit halvt år (90 studiepoeng) med spesialisering i tysk. I det siste året (60 studiepoeng) tek du valfrie emne, og i eitt av desse semestra er det lagt til rette for at du skal reise på utveksling og studere ved eit tyskspråkleg universitet

Det vil vere mogeleg å velje ei anna rekkefølge på emna i programmet, for eksempel ved å ta spesialiseringa seinare i studiet. Kanskje har du også høgare utdanning frå før som du vil søke om å få innpassa i studiet ditt? Studierettleiaren for programmet ditt kan hjelpe deg med å sette opp ein plan. Du finn den detaljerte studieplanen for programmet nedst på sida.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av læringsutbyte.

Bachelorprogram i tysk (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101–61
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00TKEKSExamen facultatum, Tekst og kultur - eksamensmodellen101–61
EXFAC00TKSEMExamen facultatum, Tekst og kultur - seminarmodell101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS100Introduksjon til tyskstudiet101–61
Spesialisering i tysk (krav 90 SP)
Krav til program og spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS105Grunnemne i tysk språk I101–62
TYS106Tyskspråkleg kultur og historie101–62
TYS107Tysk språk og tekstkunnskap101–62
TYS115Grunnemne i tysk språk II101–63
TYS116Tyskspråkleg litteratur101–63
SEK100Samanliknande europeiske kulturstudium101–63
Val av bacheloroppgåve
Bacheloroppgåve i tysk språk (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS251Fordjuping i tysk språk med semesteroppgåve151–64
LITTIF200Litteraturteori51–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS206Fordjuping i tyskspråkleg litteratur101–64
TYS256Fordjuping i tyskspråkleg litteratur med semesteroppgåve101–64
Bacheloroppgåve i tysk litteratur (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS256Fordjuping i tyskspråkleg litteratur med semesteroppgåve101–64
LITTIF200Litteraturteori51–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS201Fordjuping i tysk språk 151–64
TYS251Fordjuping i tysk språk med semesteroppgåve151–64
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Eit utvekslingsopphald på eit semester ved eit tyskspråkleg universitet er ein integrert del av studiet. Vi har utvekslingsavtalar med mange universitet i det tyskspråklege området, for eksempel Berlin, München og Wien, der du kan ta frie studiepoeng i graden. I tillegg har instituttet ein avtale om studieopphald ved Det tysk-norske studiesenteret i Kiel. Som du kan sjå av lista over anbefalte utvekslingsavtaler, er det mange valmoglegheiter.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO) .

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i tysk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Tilrådde forkunnskapar

Studiet krev gode språklege kunnskapar i tysk frå vidaregåande skole.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Bachelorprogram i tysk
Foto:
Colourbox

Mer informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184890

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for fremmedspråk

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@hf.uib.no 55 58 93 70 (10.00-14.00)