Hjem

Utdanning

Bachelor

Tysk, bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • PoenggrenseAlle / Alle
 • Studieplassar10
 • SpråkTysk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng180

Ny student

Ny student

Velkommen til studiestart på Bachelorprogram i tysk, eit studium ved Det humanistiske fakultet. Her finn du den viktigaste informasjonen om studiestarten din.

Oppmøte
Første oppmøte er måndag 13. august kl. 09.00 på Bibliotek for humaniora. Den første veka får du informasjon om studiestarten, og du kan delta i studiestartgrupper. Du får også møte faddergruppa di.

- Program for studiestarten (inkludert fadderprogram)

- Sjekkliste for studiestarten

Ønsker du å snakke med oss?
Ta kontakt med Infosenteret ved HF

Velg Språk!

Produsent:
Flimmer Film

Introduksjon

Introduksjon

Tysk er eit språk som er enkelt for nordmenn å beherske bra (jf. tysk beherrschen). Dersom du kan tysk, kan du snakke med 100 millionar tyskspråklege europearar på morsmålet deira, og du kan lese store forfattarar som Franz Kafka, Johann Wolfgang Goethe og Herta Müller på originalspråket. Bli betre kjent med eit sentraleuropeisk område med ein rik kultur.

Dei tysktalande landa speler ei sentral rolle i det moderne Europa, og Tyskland er vår nest største handelspartnar. Ferdigheiter i tysk er derfor svært viktig for ein liten nasjon som Noreg. Studiet gir deg god kjennskap til tysk språk, tyskspråkleg litteratur og kultur. Gjennom øving i praktisk språkbruk og utvekslingsopphald ved eit tyskspråkleg universitet, blir du i stand til å kommunisere på tysk om faglege og daglege emne. Eit studium i tysk vil skaffe deg etterspurt undervisningskompetanse i skolen, og gi eit solid grunnlag for å arbeide i næringslivet eller med kulturformidling retta mot det tyskspråklege Europa.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Studentar med gode tyskkunnskapar har fått jobb innanfor skoleverket, omsetting, journalistikk, media, kulturformidling, reiseliv, marknadsføring og eksportretta verksemd.

Vidare studium

Masterprogram
Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i tysk med spesialisering i litteratur, språk eller språklæring/språkundervisning (didaktikk).

Praktisk-pedagogisk utdanning
Dersom du kombinerer tysk med eit årsstudium i eit anna skolefag, kan du ta eittårig praktisk-pedagogisk utdanning.

Forsking

På tyskfaget blir det blant anna forska på omsetting og språklæringsstrategiar. Eit eksempel frå litteratursida er forsking på forfattarskapen til Herta Müller, som i 2009 blei tildelt Nobelprisen i litteratur.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kunnskap:

Studenten

 • har gode kunnskapar i tysk grammatikk og lydlære, derunder kjennskap til viktige kontrastive aspekt tysk-norsk
 • har kunnskap om hovudtrekk i utviklinga av den tyskspråklege litteraturen etter ca. 1750
 • har grunnleggjande kunnskap om utvalte tema innan tyskspråkleg kultur i perioden frå opplysningstida fram til i dag

Dugleik:

Studenten

 • har opparbeidd grunnleggjande dugleik i språkleg, kulturell og litterær analyse gjennom varierte skriftlege og munnlege øvingsoppgåver
 • har god evne til å uttrykkje seg på tysk både munnleg og skriftleg og
 • har god innsikt i språktilhøve og språkleg variasjon i dei tyskspråklege landa

Grunnkompetanse:

Studenten

 • har utvikla ei reflektert og sjølvstendig haldning til lærestoffet gjennom analysar av ulike språklege, litterære og kulturelle uttrykk i historisk og samfunnsmessig samanheng
 • kan nytte sin fagkombinasjon i spesialisering og frie studiepoeng i vidare utdanning eller yrkesplanar

Oppbygging

Oppbygging

Studiet inneheld inntil 20 studiepoeng med innføringsemne (ex.phil. og ex.fac.) og TYS100 - Introduksjon til tyskstudiet. Vidare inneheld studiet eitt og eit halvt år (90 studiepoeng) med spesialisering i tysk. I det siste året (60 studiepoeng) tek du valfrie emne, og i eitt av desse semestra er det lagt til rette for at du skal reise på utveksling og studere ved eit tyskspråkleg universitet

Det vil vere mogeleg å velje ei anna rekkefølge på emna i programmet, for eksempel ved å ta spesialiseringa seinare i studiet. Kanskje har du også høgare utdanning frå før som du vil søke om å få innpassa i studiet ditt? Studierettleiaren for programmet ditt kan hjelpe deg med å sette opp ein plan. Du finn den detaljerte studieplanen for programmet nedst på sida.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av læringsutbyte.

Bachelorprogram i tysk (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00SKExamen facultatum, Språk og kommunikasjon101–61
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00TKEKSExamen facultatum, Tekst og kultur - eksamensmodellen101–61
EXFAC00TKSEMExamen facultatum, Tekst og kultur - seminarmodell101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS100Introduksjon til tyskstudiet101–61
Spesialisering i tysk (krav 90 SP)
Krav til program og spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS111Grunnemne i tysk språk I151–62
TYS112Tyskspråkleg kultur151–62
TYS113Grunnemne i tysk språk II 151–63
TYS114Tyskspråkleg litteratur151–63
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS201Fordjuping i tysk språk 151–6
TYS251Fordjuping i tysk språk med semesteroppgåve151–6
TRANSHFOmsetjing151–6
Vel minst eit av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS202Fordjuping i tyskspråkleg litteratur 151–6
TYS252Fordjuping i tyskspråkleg litteratur semesteroppgåve151–6
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Eit utvekslingsopphald på eit semester ved eit tyskspråkleg universitet er ein integrert del av studiet. Vi har utvekslingsavtalar med mange universitet i det tyskspråklege området, for eksempel Berlin, München og Wien, der du kan ta frie studiepoeng i graden. I tillegg har instituttet ein avtale om studieopphald ved Det tysk-norske studiesenteret i Kiel. Som du kan sjå av lista over anbefalte utvekslingsavtaler, er det mange valmoglegheiter.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO) .

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i tysk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Tilrådde forkunnskapar

Studiet krev gode språklege kunnskapar i tysk frå vidaregåande skole.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Tysk

Bachelorprogram i tysk
Foto:
Colourbox

Mer informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184890

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for fremmedspråk

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@hf.uib.no 55 58 93 70 (10.00-14.00)