Hjem
Utdanning
Studieretning

Geofysikk

 • Lengde3 år
 • OrdinærAlle
 • PrimærAlle
 • Plassar18
 • Studiepoeng180

Hovedinnhold

Introduksjon

Mål og innhald

Mål

Bachelorprogrammet i Geovitskap retning geofysikk har som mål og utvikle ei brei forståing om grunnleggjande og anvendte geofysiske problemstillingar, teoriar og metodar, I programmet vil studentane utvikle gode ferdigheiter i geovitskap. Avhengig av den individuelle kursprofilen til studenten, kan denne fokuserast i retning geologi, eller innan anvedt eller teoretisk geofysikk. Etter endt program til studentane ha dei kunnskapar og ferdigheiter som er naudsynte for å kunne løyse geofysiske problem med empiriske og numeriske metodar, og for å kunne undervise geovitskap på vidaregåande skulenivå. Programmet gjev og grunnlaget som er naudsynt for å kunne studere geovitskap på masternivå.

Innhald

Bachelorprogrammet i geofysikk gir ei omfattande oversikt av Jorda si fysiske samansetning, og Jorda sine viktigaste prosessar på global, regional og lokal skala. Denne oversikta omfattar kunnskap om ulike typar geofysisk datainnsamling og prosesseringsmetodar, med hovudvekt på seismiske undersøkingar og jordskjelvseismologi. Prosesseringa omfattar dataanalyse og numeriske studiar ved bruk av avanserte matematiske og fysiske teknikkar samt programmeringsteknikkar, som til dømes seismisk modellering, seismisk avbilding og seismisk tomografi. Studieprogrammet omfattar både fundamentale og anvendte aspekt. Dei fundamentale aspekta omfattar platetektonikk, mantelkonveksjon og kjernedynamikk, inkludert Jorda sitt magnetfelt. Dei anvedte aspekta er knytta til naturressursar (inkluert olje/gassleiting og geotermisk energi), miljø, klima og geofarar so jordskjelv, vulkanutbrot og skred.

Kva kan du bli

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten

 • har gode kunnskapar om globale prosessar som platetektonikk, mantelkonveksjon og kjernedynamikk, og kan knytte denne kunnskapen til anvedte probelm innan geofarar, energi og klima.
 • har gode kunnskapar om datainnsamling og prosesseringsmetodar i geofysikk, og kan kombinere desse med numeriske metodar for betre å kunne forstå Jordsystemet og Jorda sine prosessar.
 • har omfattande teoretisk kunnskap om seismisk bølgjeforplantingg, kjeldemekanismar til jordskjelv, potensialfelt og varmetransport i Jorda
 • kan stille saman og forstå informasjon om moderne forsking og utvikling innan geofysikk.
 • forstår viktigheita av seismiske avbildings- og tomografimetodar i geofysikk og kan knytte desse til grunnleggjande og anvedt e prosessar innan geovitskap
 • har kunnskap om historia til geofysikken og korleis geofysikk kan nyttast til å adressere fundamentale problem i samfunnet, slik som geofarar, miljøaspekt, klimatiske endringar og dreiing frå fossil til grøn energi

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan anvende geofysisk kunnskap og relevante resultat frå forsking og utvikling innan geovitskap til å løysa praktiske og teoretiske problem
 • kan utføre grunnleggjande dataprosessering og numerisk programmering av geofysiske likningar, og nytte desse i global og anvendt geofysikk
 • kan finne, vurdere og referere til informasjon om relevante tema innan geofysikk, og presentere dette både munnleg og skriftleg
 • kan nytte bibliotek og vitskaplege databasar for å hente inn relevant informasjon om geofysikk

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i anvendt geofysiske problemstillingar og korleis desse vert nytta til å undersøkje mellom anna naturressursar, geofarar, energi og klima
 • har innsikt i fundamentale geofysiske problemstillingar, som til dømes platetektonikk og mantel- og kjernedynamikk
 • kan planleggje og fullføre relevante oppgåver og mindre prosjekt innan geofysikk, ved å nytte eksisterande programvare eller kandidaten sine eigne program skrivne for ei spesiell oppgåve
 • kan arbeide individuelt eller som del av ei gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan presentere fundamentale geofysiske problemstillingar og adressere desse både munnleg og skriftleg, og kan diskutere slike problem på eit høgt fagleg nivå
 • har grunnleggjande forståing for hovudprinsippa bak geofysisk forsking og innovasjon

Oppbygging

Bachelorprogram i geovitenskap (krav 180 SP)
Studieretning
Studieretning i geofysikk (krav 180 SP)
Innføringsemne (krav 10 SP)
Seminarmodellen på ex.phil er primært eitt tilbod til 1.semesterstudentane
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–64
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–64
Innføringsemne (krav 10 SP)
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–61
Spesialisering i geofysikk (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOV101Innføring i geologi101–61
GEOV111Geofysiske metodar101–62
GEOV112Den faste jordas fysikk101–63
GEOV113Refleksjonsseismisk datainnsamling og prosessering101–63
GEOV265Global og anvendt geofysikk101–64
INF100Innføring i programmering101–61
MAT121Lineær algebra101–62
PHYS111Mekanikk 1101–62
Vel minst to emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOV102Ekskursjoner og øvelser i geologi101–64
GEOV104Innføring i strukturgeologi og tektonikk101–64
MAT131Differensiallikningar101–64
Vel to av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOV254Geodynamikk og bassengmodellering101–65
GEOV276Introduksjon til teoretisk seismologi101–65
GEOV277Signalanalyse og inversjon i geovitskap101–65
MAT212Funksjonar av fleire variable101–65
PHYS112Elektromagnetisme I101–65
PHYS113Mekanikk 2 og termodynamikk101–65
Valfrie emne (krav 40 SP)
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEM130Organisk kjemi101–61
KJEM140Molekylær fysikalsk kjemi101–61
KJEM299Bachelorprosjekt i kjemi 101–61
MAT112Grunnkurs i matematikk II101–64
MOL201Molekylær cellebiologi101–61
PHYS118Moderne fysikk I101–61
Utveksling (krav 30 SP)
Valfritt
Utenlandsopphold, vår
Utenlandsopphold, høst
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Meir informasjon