Hjem
Utdanning

Namn på grad

Bachelor i tannpleie

Omfang og studiepoeng

Bachelorprogrammet i tannpleie har et omfang på 180 studiepoeng og er normert til 3 år.

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningsspråk

Norsk

Studiestart - semester

Haust

Mål og innhald

Mål

Programmet har som mål å kvalifisere studentene for helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid som tannpleier.

Etter endt studium har kandidatene gode kunnskaper, kliniske ferdigheter og sykdomsforståelse i en sosial, psykologisk og pedagogisk kontekst.

Studiet gir kandidatene grunnlag for livslang læring, spesialisering, masterutdanning og forskerutdanning.

Programmet sikrer samfunnet kandidater som har de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som trengs for forsvarlig og selvstendig utøvelse av tannpleieryrket.

Bachelorgrad i tannpleie gir grunnlag for å søke Helsedirektoratet om autorisasjon som tannpleier.

Innhold

Programmet kombinerer helserelaterte basalfag, fag innenfor folkehelse (forebyggende tannhelse) og kliniske fag. Undervisningen er forskningsbasert, faglig oppdatert og tilpasset

samfunnets og befolkningens behov med hovedvekt på forebygging av orale sykdommer og tilstander.

Bachelorprogrammet i tannpleie kvalifiserer for et godt tverrfaglig samarbeid med annet helsepersonell med sikte på en helhetlig tilnærming til ulike pasientgrupper.

Læringsutbyte

Kunnskaper

 • Kandidaten har bred kunnskap om helserelaterte basalfag, fag innenfor folkehelse og odontologiske kliniske fag.
 • Kandidaten kan greie ut om hvordan samfunnsforhold kan virke inn på oral helse på individ- og gruppenivå

Ferdigheter

 • Kandidaten kan kommunisere godt med pasienter og pårørende
 • Kandidaten kan formidle informasjon om munnhelse til grupper via ulike kanaler.
 • Kandidaten kan samarbeide med annet helsepersonell.
 • Kandidaten kan arbeide selvstendig klinisk med vurdering av pasienter, profylakse, periodontal behandling, og visse former for vedlikeholdsbehandling. Kandidaten kan således undersøke tenner og munnhule, ta opptak av- og granske røntgenbilder, diagnostisere tannsykdom klinisk og røntgenologisk, behandle tannkjøttssykdommer, anvende lokalbedøvelse, undersøke bittforhold, legge midlertidige fyllinger, og utføre profesjonell tannrengjøring.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kjenner sin rolle innen helseteamet (offentlige og private tannklinikker, sykehjem, sykehus etc.) og kan henvise pasienter videre når det er behov for det.
 • Kandidaten har gode holdninger til etikk, respekt, profesjonalitet og samarbeid.
 • Kandidaten kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innen fagfeltet og er bevisst på behovet for livslang læring.
 • Kandidaten kan vurdere kritisk egen virksomhet/praksis

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Tilrådde forkunnskapar

Forkunnskapar i realfag er ein fordel, spesielt i matematikk

Innføringsemne

Examen Philosophicum, 10 studiepoeng

Obligatoriske emne

For bachelorgrad i tannpleie er alle emne obligatoriske.

Spesialisering

Studiet er et profesjonsstudium. Alle emner utover examen philosiphicum er derfor å regne som spesialisering.

Tilrådde valemne

Det er ingen valemne i studiet. Studentane skriv ei prosjektoppgåve om et sjølvvalgt tema.

Rekkefølgje for emne i studiet

Emna må gjennomførast i fastsett rekkjefølge. Det er ikkje mogleg å endre på utdanningsplanen eller rekkefølgja på eksamenane utan førehandsgodkjenning. Se fakultetet sine utfyllande reglar til § 2-2 (2), § 7-3 (2) og § 8-2 (3) i UiB sin studieforskrift.
Dersom ein student manglar bestått resultat i eit emne etter ordinær eksamen og tilhøyrande kontinuasjonseksamen, blir studenten flytta ned til kullet under. Dette gjeld også dersom studenten har gyldig fråvær på ein av eller begge eksamenar.

EXPHIL er obligatorisk, men er unnteke frå kravet om rekkefølgje.

Studentar som blir flytta til lågare kull grunna manglande studieprogresjon vert sterkt tilrådd å følgje undervisninga på nytt i følgje studieplanen til det nye kullet sitt, sjølv om desse emna er bestått tidlegare. Dette gjeld særskilt for emne som inneheld ferdigheitstrening, klinisk undervisning eller praktisk undervisning. Det er avgjerande at studenten held ved lag praktiske og kliniske ferdigheiter, med tanke på vidare studieprogresjon. Studenten bør kontakte emneansvarlig i dei enkelte emna for å avtale kva element som skal gjentas.

Oversikt over emne i Bachelorprogram i tannpleie

Delstudium i utlandet

Tilbud om 3 måneders delstudium i utlandet i 5. semester.

Aktuelle institusjoner med avtale:

Aarhus Universitet

Gøteborgs Universitet

Umeå Universitet

Arbeids- og undervisningsformer

Programmet er et profesjonsstudium som innebærer pasientbehandling. Det stilles derfor høye krav til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Studiet gjør bruk av et bredt spekter av undervisningsmetoder:

 • forelesninger
 • demonstrasjoner
 • laboratoriekurs
 • praktisk undervisning (formidling)
 • ferdighetskurs
 • praksisstudier
 • klinisk undervisning/pasientbehandling i universitetsklinikken og samarbeidende helseinstitusjoner
 • tverrprofesjonelt gruppearbeid i regi av Høgskolen Vestlandet
 • tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS)
 • individuell veiledning i arbeidet med bacheloroppgave

Vurderingsformer

For å sikre at studentene/kandidatene har nødvendige kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse gjennomføres et bredt spekter av vurderingsformer gjennom hele studieløpet:

 • Skriftlige underveisprøver
 • Vurdering av praktiske og teoretiske ferdigheter i ferdighetskurs
 • Vurdering av kunnskaper og kliniske ferdigheter i klinisk praksis.
 • Vurdering av presentasjon og rapport fra praksisstudiet
 • Skriftlig prøve som vurderingsform
 • Skriftlig skoleeksamen
 • Vurdering av bacheloroppgave

Alle eksamener skal besvares på norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

Emne som inngår blir karaktersett med enten A-F eller bestått/ikkje bestått

Vitnemål og vitnemålstillegg

Vitnemål blir utstedt etter at graden er fullført. Vitnemål gir rett til å søke Helsedirektoratet om autorisasjon som tannpleier.

Grunnlag for vidare studium

Bachelorgrad i tannpleie kan gi opptak til videre studium på masternivå, for eksempel Master i helsefag eller global helse.

Relevans for arbeidsliv

Utdanningen gir grunnlag for å arbeide som tannpleier i offentlig eller privat helsetjeneste.

Evaluering

Bachelorprogrammet i tannpleie blir evaluert i tråd med retningslinene for kvalitetssikring ved UiB.

Skikkavurdering og autorisasjon

Som utdanningsinstitusjon vurderer vi om kandidaten er skikka til å utøve yrket som helse- eller sosialpersonell. Vurderinga omfattar både faglege, pedagogiske og personlege føresetnader, og går føre seg under heile utdanninga - jf. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Etter fullført studium har kandidaten rett til å søke om autorisasjon som tannlege. Det er Helsedirektoratet som gir autorisasjon etter ei heilskapeleg vurdering.

Programansvarleg

Programutvalg for odontologiske fag har ansvar for fagleg innhald, oppbyggjing av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet.

Administrativt ansvarleg

Det medisinske fakultet

Kontaktinformasjon

Det medisinske fakultet

Postboks 7804

5020 Bergen

Studieseksjonen: info.med@uib.no