Hjem
Utdanning

Namn på grad

Bachelor i tannpleie

Omfang og studiepoeng

Bachelorprogrammet i tannpleie har et omfang på 180 studiepoeng og er normert til 3 år.

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningsspråk

Norsk

Studiestart - semester

Høst

Mål og innhald

Mål

Programmet har som mål å kvalifisere studentene for helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid som tannpleier.

Etter endt studium har kandidatene gode kunnskaper, kliniske ferdigheter og sykdomsforståelse i en sosial, psykologisk og pedagogisk kontekst.

Studiet gir kandidatene grunnlag for livslang læring, spesialisering, masterutdanning og forskerutdanning.

Programmet sikrer samfunnet kandidater som har de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som trengs for forsvarlig og selvstendig utøvelse av tannpleieryrket.

Bachelorgrad i tannpleie gir grunnlag for å søke Helsedirektoratet om autorisasjon som tannpleier.

Innhold

Programmet kombinerer helserelaterte basalfag, fag innenfor folkehelse (forebyggende tannhelse) og kliniske fag. Undervisningen er forskningsbasert, faglig oppdatert og tilpasset

samfunnets og befolkningens behov med hovedvekt på forebygging av orale sykdommer og tilstander.

Bachelorprogrammet i tannpleie kvalifiserer for et godt tverrfaglig samarbeid med annet helsepersonell med sikte på en helhetlig tilnærming til ulike pasientgrupper.

Læringsutbyte

Kunnskaper

 • Kandidaten har bred kunnskap om helserelaterte basalfag, fag innenfor folkehelse og odontologiske kliniske fag.
 • Kandidaten kan greie ut om hvordan samfunnsforhold kan virke inn på oral helse på individ- og gruppenivå

Ferdigheter

 • Kandidaten kan kommunisere godt med pasienter og pårørende
 • Kandidaten kan formidle informasjon om munnhelse til grupper via ulike kanaler.
 • Kandidaten kan samarbeide med annet helsepersonell.
 • Kandidaten kan arbeide selvstendig klinisk med vurdering av pasienter, profylakse, periodontal behandling, og visse former for vedlikeholdsbehandling. Kandidaten kan således undersøke tenner og munnhule, ta opptak av- og granske røntgenbilder, diagnostisere tannsykdom klinisk og røntgenologisk, behandle tannkjøttssykdommer, anvende lokalbedøvelse, undersøke bittforhold, legge midlertidige fyllinger, og utføre profesjonell tannrengjøring.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kjenner sin rolle innen helseteamet (offentlige og private tannklinikker, sykehjem, sykehus etc.) og kan henvise pasienter videre når det er behov for det.
 • Kandidaten har gode holdninger til etikk, respekt, profesjonalitet og samarbeid.
 • Kandidaten kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innen fagfeltet og er bevisst på behovet for livslang læring.
 • Kandidaten kan vurdere kritisk egen virksomhet/praksis

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Tilrådde forkunnskapar

Forkunnskaper i realfag er en fordel, spesielt i matematikk

Innføringsemne

Examen Philosophicum, 10 studiepoeng

Obligatoriske emne

For bachelorgrad i tannpleie er alle emner obligatoriske. Utdanningsplanen eller rekkefølgen på eksamenene kan ikke endres.

De fleste emnene i studiet har obligatorisk undervisning. Som obligatorisk undervisning regnes: praktisk undervisning, seminarer inkludert forelesningsseminarer(FS), kurs, praksisstudier og klinisk undervisning.

Det er krav om minimum 90 % deltakelse i all obligatorisk undervisning. Studenten er ansvarlig for å melde fra om fravær, og ubegrunnet fravær tillates ikke. Ved fravær inntil 10 % kan faglærer kreve at studenten avlegger en praktisk og teoretisk test som viser at han/hun likevel har tilegnet seg nødvendig kunnskap. Ved mindre enn 90 % deltakelse, vil emnet/semesteret ikke bli godkjent, uavhengig av årsak til fraværet.

Obligatorisk undervisning og krav til deltakelse kan være ytterligere spesifisert i emnebeskrivelsene.

I tillegg til krav om deltakelse, må de faglige kravene være oppfylt, både når det gjelder kvalitet på arbeidet og tilstrekkelig mengdetrening.

Vi viser til Det medisinske fakultetets utfyllende reglement til Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen §4.6 og bestemmelsene om krav til studieprogresjon:

Studenter som flyttes til lavere kull følger studieplanen til sitt nye kull og gjentar undervisning inkludert prøver. Emneansvarlig kan etter en vurdering frita studenten fra hele eller deler av undervisningen. Som hovedregel gis det ikke fritak fra klinikkundervisning eller klinisk relaterte kurs.

Spesialisering

Studiet er et profesjonsstudium. Alle emner utover examen philosiphicum er derfor å regne som spesialisering.

Tilrådde valemne

Det er ingen valgemner i studiet. Studentene skriver en bacheloroppgave om et selvvalgt tema.

Rekkefølgje for emne i studiet

Emnene må avlegges i fastsatt rekkefølge

Delstudium i utlandet

Tilbud om 3 måneders delstudium i utlandet i 5. semester.

Aktuelle institusjoner med avtale:

University of Minnesota

Aarhus Universitet

Gøteborgs Universitet

Arbeids- og undervisningsformer

Programmet er et profesjonsstudium som innebærer pasientbehandling. Det stilles derfor høye krav til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Studiet gjør bruk av et bredt spekter av undervisningsmetoder:

 • forelesninger
 • demonstrasjoner
 • laboratoriekurs
 • praktisk undervisning (formidling)
 • ferdighetskurs
 • praksisstudier
 • klinisk undervisning/pasientbehandling i universitetsklinikken og samarbeidende helseinstitusjoner
 • tverrprofesjonelt gruppearbeid i regi av Høgskolen Vestlandet
 • tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS)
 • individuell veiledning i arbeidet med bacheloroppgave

Vurderingsformer

For å sikre at studentene/kandidatene har nødvendige kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse gjennomføres et bredt spekter av vurderingsformer gjennom hele studieløpet:

 • Skriftlige underveisprøver
 • Vurdering av praktiske og teoretiske ferdigheter i ferdighetskurs
 • Vurdering av kunnskaper og kliniske ferdigheter i klinisk praksis.
 • Vurdering av presentasjon og rapport fra praksisstudiet
 • Skriftlig prøve som vurderingsform
 • Skriftlig skoleeksamen
 • Vurdering av bacheloroppgave

Alle eksamener skal besvares på norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

A-F

Vitnemål og vitnemålstillegg

Vitnemål blir utstedt etter at graden er fullført. Vitnemål gir rett til å søke Helsedirektoratet om autorisasjon som tannpleier.

Grunnlag for vidare studium

Bachelorgrad i tannpleie kan gi opptak til videre studium på masternivå, for eksempel Master i helsefag eller global helse.

Relevans for arbeidsliv

Utdanningen gir grunnlag for å arbeide som tannpleier i offentlig eller privat helsetjeneste.

Evaluering

Skriftlig evaluering via Mitt UiB.

Skikkavurdering og autorisasjon

Som utdanningsinstitusjon vurderer vi om kandidaten er skikket til å utøve yrket som helse- eller sosialpersonell. Vurderingen omfatter både faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger, og foregår under hele utdanningen - jf. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Etter fullført studium har kandidaten rett til å søke om autorisasjon som tannpleier. Det er Helsedirektoratet som gir autorisasjon etter en helhetsvurdering.

Programansvarleg

Programutvalg for odontologiske fag har ansvar for faglig innhold, oppbygning av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet.

Administrativt ansvarleg

Det medisinske fakultet

Kontaktinformasjon

Det medisinske fakultet

Postboks 7804

5020 Bergen

Studieseksjonen: info.med@uib.no