Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Lektor framandspråk (engelsk - fransk - spansk - tysk), master, 5 år

Lektorutdanning i framandspråk (krav 300 SP)
Studieretningsval - Lektorutdanning i framandspråk (krav 300 SP)
Engelsk som fag 1 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 300 SP)
Første semester - Lektorutdanning i framandspråk (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KOPRA101Skulen og lærarrolla i praksis01
PEDA120Læraren og elevane101
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00SKSpråkkunnskap101
Engelsk som fag 1 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 85 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG110Lydar og strukturar151–62
ENG120LAspekt ved det engelske språksystemet51–63
ENG122Amerikansk litteratur og kultur 151–63
ENG125Britisk litteratur og kultur 151–62
ENG221LEngelsk lingvistikk: språkhistorie51–66
ENGDI101Fagdidaktikk i engelsk i lektorutdanninga51–63
ENGDI201Fagdidaktikk i engelsk for integrert lærarutdanning51–66
KOPRA102Læringsprosessar01–63
KOPRA103Planlegging og evaluering av undervising 01–65
PEDA121Læraren i klasserommet51–63
PEDA122Skulen i samfunnet51–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG223Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk101–66
ENG263Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk101–66
Fag 2 - Lektorutdanning i framandspråk
Fransk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN120Fransk grammatikk 1101–64
FRAN121Fransk grammatikk 2101–64
FRAN122Innføring i moderne franskspråkleg litteratur101–64
FRAN123Innføring i franske litterære klassikarar101–65
FRAN124Fransk kulturkunnskap og frankofoni101–65
FRANDI101Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN254Fordjuping i fransk litteratur med bacheloroppgåve101–66
FRAN255LFordjuping i fransk grammatikk og tekstlingvistikk med bacheloroppgåve for lektorutdanninga101–66
Historie som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIDID111Historiedidaktikk for vidaregåande skole51–65
HIS101Oversyn over eldre historie til 1750151–64
HIS102Oversyn over nyare historie frå 1750151–64
HIS120Fordjupingsoppgåve i historie51–65
HIS250LBacheloroppgåve i historie101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIM101Oversyn over Midtaustens historie151–65
HIS108Oversikt over kvinne- og kjønnshistorie151–65
HIS111Oversikt over USAs historie151–65
HIS113Fordjuping i eldre historie151–65
HIS114Fordjuping i eldre historie151–65
HIS115Fordjuping i nyare historie151–65
HIS116Fordjuping i nyare historie151–65
Nordisk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NODI101Nordisk fagdidaktikk51–65
NOLI102Nordisk: Litteratur etter 1900 151–64
NOLI103-LNordisk: Den eldre litteraturen for integrert lærarutdanning101–65
NOSP105Nordisk: Språkhistorie og talemål101–65
NOSPAN101Moderne norsk151–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOLI250-LNordisk: Litterær analyse og teori med bacheloroppgåve101–66
NOSP256-LNordisk: Språkleg fordjupingsemne med BA-oppgåve101–66
Religionsvitskap som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
RELDI111Fagdidaktikk for religionsvitskap 1 (for vidaregåande skule) lektorutdanning51–65
RELV101Kva er religionsvitskap?151–64
RELV102Kristendommen, jødedommen og islam151–65
RELV103LHinduismen og buddhismen - Lektorutdanninga51–65
RELV105Midtaustens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion151–64
RELVI250LBacheloroppgåve i systematisk religionsvitskap - Lektorutdanninga101–66
Sosiologi som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–64
SAKDI101Samfunnskunnskapsdidaktikk 151–65
SOS101Klassisk og moderne sosiologisk teori151–64
SOS103-LSamfunnsstrukturer i endring101–65
SOS202-LBacheloroppgåve i sosiologi101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS105-LArbeid under kapitalismen101–65
SOS113-LVelferd og ulikhet101–65
Spansk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPANDI101Fagdidaktikk i spansk i lektorutdanninga 151–65
SPLA107Spansk grammatikk I101–64
SPLA108Latinamerikansk litteratur og kultur I101–64
SPLA109Latinamerikansk historie101–64
SPLA117Spansk II101–65
SPLA119Kultur, historie og litteratur: Latin-Amerika i den globale verda101–65
SPLA257Fordjuping i spansk grammatikk med latinamerikanske variantar med bacheloroppgåve101–66
Tysk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS105Grunnemne i tysk språk I101–64
TYS106Tyskspråkleg kultur og historie101–64
TYS107Tysk språk og tekstkunnskap101–64
TYS115Grunnemne i tysk språk II101–65
TYS116Tyskspråkleg litteratur101–65
TYSDI101Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanninga 151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS251LFordjuping i tysk språk med semesteroppgåve for lektorstudentar101–66
TYS256Fordjuping i tyskspråkleg litteratur med semesteroppgåve101–66
Opptak til masterdel - Lektorutdanning i framandspråk
300-nivå i engelsk - Lektorutdanning i framandspråk (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG339LMasteremne i engelsk lingvistikk I57–107
ENG350Engelsk mastergradsoppgåve 609–109
ENGDI301Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning108–108
LAPRA101Første praksisperiode07–107
LAPRA102Andre praksisperiode08–108
PEDA123Lærarens profesjonsutvikling108–108
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG341Masteremne i engelsk lingvistikk II107–107
ENG343Masteremne i engelsk lingvistikk III107–107
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG331Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur I107–107
ENG332Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur II107–107
ENG333Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur III107–107
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG335Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur V108–108
ENG337Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur VII108–108
Rettleiingskontrakt - Lektorutdanning i framandspråk
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for lektorutdanning i framandspråk
300-nivå i fag 2 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 5 SP)
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRANDI111Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 357–107
HIDID112Historiedidaktikk for grunnskolen57–107
NODI111Fagdidaktikk i nordisk for integrert lektorutdanning57–107
RELDI112Fagdidaktikk i religionsvitskap 2 (for grunnskulen) lektorutdanning57–107
SAKDI111Samfunnskunnskapsdidaktikk 257–107
SPANDI111Fagdidaktikk i spansk for lektorutdanninga 357–107
TYSDI111Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanningen 357–107
Fransk som fag 1 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 300 SP)
Første semester - Lektorutdanning i framandspråk (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KOPRA101Skulen og lærarrolla i praksis01
PEDA120Læraren og elevane101
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00SKSpråkkunnskap101
Fransk som fag 1 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 85 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN120Fransk grammatikk 1101–62
FRAN121Fransk grammatikk 2101–62
FRAN122Innføring i moderne franskspråkleg litteratur101–62
FRAN123Innføring i franske litterære klassikarar101–63
FRAN124Fransk kulturkunnskap og frankofoni101–63
FRANDI101Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 151–63
FRANDI201Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 251–66
KOPRA102Læringsprosessar01–63
KOPRA103Planlegging og evaluering av undervising 01–65
PEDA121Læraren i klasserommet51–63
PEDA122Skulen i samfunnet51–65
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN204Fordjuping i fransk litteratur101–66
FRAN205Fordypning i fransk grammatikk og tekstlingvistikk151–66
FRAN254Fordjuping i fransk litteratur med bacheloroppgåve101–66
FRAN255Fordjuping i fransk grammatikk og tekstlingvistikk med bacheloroppgåve151–66
LITTIF200Litteraturteori51–66
Fag 2 - Lektorutdanning i framandspråk
Engelsk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG110Lydar og strukturar151–64
ENG120LAspekt ved det engelske språksystemet51–65
ENG122Amerikansk litteratur og kultur 151–65
ENG125Britisk litteratur og kultur 151–64
ENGDI101Fagdidaktikk i engelsk i lektorutdanninga51–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG261Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: språkhistorie101–66
ENG263Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk101–66
Historie som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIDID111Historiedidaktikk for vidaregåande skole51–65
HIS101Oversyn over eldre historie til 1750151–64
HIS102Oversyn over nyare historie frå 1750151–64
HIS120Fordjupingsoppgåve i historie51–65
HIS250LBacheloroppgåve i historie101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIM101Oversyn over Midtaustens historie151–65
HIS108Oversikt over kvinne- og kjønnshistorie151–65
HIS111Oversikt over USAs historie151–65
HIS113Fordjuping i eldre historie151–65
HIS114Fordjuping i eldre historie151–65
HIS115Fordjuping i nyare historie151–65
HIS116Fordjuping i nyare historie151–65
Nordisk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NODI101Nordisk fagdidaktikk51–65
NOLI102Nordisk: Litteratur etter 1900 151–64
NOLI103-LNordisk: Den eldre litteraturen for integrert lærarutdanning101–65
NOSP105Nordisk: Språkhistorie og talemål101–65
NOSPAN101Moderne norsk151–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOLI250-LNordisk: Litterær analyse og teori med bacheloroppgåve101–66
NOSP256-LNordisk: Språkleg fordjupingsemne med BA-oppgåve101–66
Religionsvitskap som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
RELDI111Fagdidaktikk for religionsvitskap 1 (for vidaregåande skule) lektorutdanning51–65
RELV101Kva er religionsvitskap?151–64
RELV102Kristendommen, jødedommen og islam151–65
RELV103LHinduismen og buddhismen - Lektorutdanninga51–65
RELV105Midtaustens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion151–64
RELVI250LBacheloroppgåve i systematisk religionsvitskap - Lektorutdanninga101–66
Sosiologi som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–64
SAKDI101Samfunnskunnskapsdidaktikk 151–65
SOS101Klassisk og moderne sosiologisk teori151–64
SOS103-LSamfunnsstrukturer i endring101–65
SOS202-LBacheloroppgåve i sosiologi101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS105-LArbeid under kapitalismen101–65
SOS113-LVelferd og ulikhet101–65
Spansk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPANDI101Fagdidaktikk i spansk i lektorutdanninga 151–65
SPLA107Spansk grammatikk I101–64
SPLA108Latinamerikansk litteratur og kultur I101–64
SPLA109Latinamerikansk historie101–64
SPLA117Spansk II101–65
SPLA119Kultur, historie og litteratur: Latin-Amerika i den globale verda101–65
SPLA257Fordjuping i spansk grammatikk med latinamerikanske variantar med bacheloroppgåve101–66
Tysk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS105Grunnemne i tysk språk I101–64
TYS106Tyskspråkleg kultur og historie101–64
TYS107Tysk språk og tekstkunnskap101–64
TYS115Grunnemne i tysk språk II101–65
TYS116Tyskspråkleg litteratur101–65
TYSDI101Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanninga 151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS251LFordjuping i tysk språk med semesteroppgåve for lektorstudentar101–66
TYS256Fordjuping i tyskspråkleg litteratur med semesteroppgåve101–66
Opptak til masterdel - Lektorutdanning i framandspråk
300-nivå i fransk - Lektorutdanning i framandspråk (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN307LSpråkleg særemne107–107
FRAN312Fransk litteraturvitskap157–107
FRAN350Fransk mastergradsoppgåve609–109
FRANDI301Fagdidaktikk i fransk for integrert lektorutdanning 3107–107
LAPRA101Første praksisperiode07–107
LAPRA102Andre praksisperiode08–108
PEDA123Lærarens profesjonsutvikling108–108
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN308LLitterært særemne108–108
FRAN313LFransk grammatikk108–108
Rettleiingskontrakt - Lektorutdanning i framandspråk
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for lektorutdanning i framandspråk
300-nivå i fag 2 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 5 SP)
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENGDI111Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning57–107
HIDID112Historiedidaktikk for grunnskolen57–107
NODI111Fagdidaktikk i nordisk for integrert lektorutdanning57–107
RELDI112Fagdidaktikk i religionsvitskap 2 (for grunnskulen) lektorutdanning57–107
SAKDI111Samfunnskunnskapsdidaktikk 257–107
SPANDI111Fagdidaktikk i spansk for lektorutdanninga 357–107
TYSDI111Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanningen 357–107
Tysk som fag 1 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 300 SP)
Første semester - Lektorutdanning i framandspråk (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KOPRA101Skulen og lærarrolla i praksis01
PEDA120Læraren og elevane101
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00SKSpråkkunnskap101
Tysk som fag 1 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 85 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KOPRA102Læringsprosessar01–63
KOPRA103Planlegging og evaluering av undervising 01–65
PEDA121Læraren i klasserommet51–63
PEDA122Skulen i samfunnet51–65
TYS105Grunnemne i tysk språk I101–62
TYS106Tyskspråkleg kultur og historie101–62
TYS107Tysk språk og tekstkunnskap101–62
TYS115Grunnemne i tysk språk II101–63
TYS116Tyskspråkleg litteratur101–63
TYSDI101Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanninga 151–63
TYSDI201Fagdidaktikk i tysk for lektorutdanninga 251–66
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
LITTIF200Litteraturteori51–66
TYS201Fordjuping i tysk språk 151–66
TYS206Fordjuping i tyskspråkleg litteratur101–66
TYS251Fordjuping i tysk språk med semesteroppgåve151–66
TYS256Fordjuping i tyskspråkleg litteratur med semesteroppgåve101–66
Fag 2 - Lektorutdanning i framandspråk
Engelsk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG110Lydar og strukturar151–64
ENG120LAspekt ved det engelske språksystemet51–65
ENG122Amerikansk litteratur og kultur 151–65
ENG125Britisk litteratur og kultur 151–64
ENGDI101Fagdidaktikk i engelsk i lektorutdanninga51–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG261Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: språkhistorie101–66
ENG263Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk101–66
Fransk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN120Fransk grammatikk 1101–64
FRAN121Fransk grammatikk 2101–64
FRAN122Innføring i moderne franskspråkleg litteratur101–64
FRAN123Innføring i franske litterære klassikarar101–65
FRAN124Fransk kulturkunnskap og frankofoni101–65
FRANDI101Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN254Fordjuping i fransk litteratur med bacheloroppgåve101–66
FRAN255LFordjuping i fransk grammatikk og tekstlingvistikk med bacheloroppgåve for lektorutdanninga101–66
Historie som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIDID111Historiedidaktikk for vidaregåande skole51–65
HIS101Oversyn over eldre historie til 1750151–64
HIS102Oversyn over nyare historie frå 1750151–64
HIS120Fordjupingsoppgåve i historie51–65
HIS250LBacheloroppgåve i historie101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIM101Oversyn over Midtaustens historie151–65
HIS108Oversikt over kvinne- og kjønnshistorie151–65
HIS111Oversikt over USAs historie151–65
HIS113Fordjuping i eldre historie151–65
HIS114Fordjuping i eldre historie151–65
HIS115Fordjuping i nyare historie151–65
HIS116Fordjuping i nyare historie151–65
Nordisk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NODI101Nordisk fagdidaktikk51–65
NOLI102Nordisk: Litteratur etter 1900 151–64
NOLI103-LNordisk: Den eldre litteraturen for integrert lærarutdanning101–65
NOSP105Nordisk: Språkhistorie og talemål101–65
NOSPAN101Moderne norsk151–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOLI250-LNordisk: Litterær analyse og teori med bacheloroppgåve101–66
NOSP256-LNordisk: Språkleg fordjupingsemne med BA-oppgåve101–66
Religionsvitskap som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
RELDI111Fagdidaktikk for religionsvitskap 1 (for vidaregåande skule) lektorutdanning51–65
RELV101Kva er religionsvitskap?151–64
RELV102Kristendommen, jødedommen og islam151–65
RELV103LHinduismen og buddhismen - Lektorutdanninga51–65
RELV105Midtaustens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion151–64
RELVI250LBacheloroppgåve i systematisk religionsvitskap - Lektorutdanninga101–66
Sosiologi som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–64
SAKDI101Samfunnskunnskapsdidaktikk 151–65
SOS101Klassisk og moderne sosiologisk teori151–64
SOS103-LSamfunnsstrukturer i endring101–65
SOS202-LBacheloroppgåve i sosiologi101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS105-LArbeid under kapitalismen101–65
SOS113-LVelferd og ulikhet101–65
Spansk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPANDI101Fagdidaktikk i spansk i lektorutdanninga 151–65
SPLA107Spansk grammatikk I101–64
SPLA108Latinamerikansk litteratur og kultur I101–64
SPLA109Latinamerikansk historie101–64
SPLA117Spansk II101–65
SPLA119Kultur, historie og litteratur: Latin-Amerika i den globale verda101–65
SPLA257Fordjuping i spansk grammatikk med latinamerikanske variantar med bacheloroppgåve101–66
Opptak til masterdel - Lektorutdanning i framandspråk
300-nivå i tysk - Lektorutdanning i framandspråk (krav 120 SP)
Vel eitt av emna
Felles seminaremne i tyskspråkleg litteratur
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
LAPRA101Første praksisperiode07–107
LAPRA102Andre praksisperiode08–108
PEDA123Lærarens profesjonsutvikling108–108
TYS307LTysk språk og litteraturvitskap for lektorstudentar107–107
TYS350Tysk mastergradsoppgåve 609–109
TYSDI301Fagdidaktikk i tysk for integrert lektorutdanning 3108–108
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
TSAK319Masteremne i tysk språkvitskap157–107
TYS309Masteremne i tyskspråkleg litteratur157–107
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS308LLitteratur, interpretasjon og omsetjing for lektorstudentar108–108
TYS311LModerne tysk språk og litteratur for lektorstudentar108–108
Rettleiingskontrakt - Lektorutdanning i framandspråk
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for lektorutdanning i framandspråk
300-nivå i fag 2 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 5 SP)
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENGDI111Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning57–107
FRANDI111Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 357–107
HIDID112Historiedidaktikk for grunnskolen57–107
NODI111Fagdidaktikk i nordisk for integrert lektorutdanning57–107
RELDI112Fagdidaktikk i religionsvitskap 2 (for grunnskulen) lektorutdanning57–107
SAKDI111Samfunnskunnskapsdidaktikk 257–107
SPANDI111Fagdidaktikk i spansk for lektorutdanninga 357–107
Spansk som fag 1 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 300 SP)
Første semester - Lektorutdanning i framandspråk (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KOPRA101Skulen og lærarrolla i praksis01
PEDA120Læraren og elevane101
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00SKSpråkkunnskap101
Spansk som fag 1 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 85 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KOPRA102Læringsprosessar01–63
KOPRA103Planlegging og evaluering av undervising 01–65
PEDA121Læraren i klasserommet51–63
PEDA122Skulen i samfunnet51–65
SPANDI101Fagdidaktikk i spansk i lektorutdanninga 151–63
SPANDI201Fagdidaktikk i spansk for lektorutdanninga 251–66
SPLA106Spansk kulturkunnskap51–66
SPLA107Spansk grammatikk I101–62
SPLA108Latinamerikansk litteratur og kultur I101–62
SPLA109Latinamerikansk historie101–62
SPLA117Spansk II101–63
SPLA118Kultur, historie og litteratur: menneske og miljø i Latin-Amerika101–63
SPLA207Fordjuping i spansk grammatikk med latinamerikanske variantar101–66
Fag 2 - Lektorutdanning i framandspråk
Engelsk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG110Lydar og strukturar151–64
ENG120LAspekt ved det engelske språksystemet51–65
ENG122Amerikansk litteratur og kultur 151–65
ENG125Britisk litteratur og kultur 151–64
ENGDI101Fagdidaktikk i engelsk i lektorutdanninga51–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG261Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: språkhistorie101–66
ENG263Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk101–66
Fransk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN120Fransk grammatikk 1101–64
FRAN121Fransk grammatikk 2101–64
FRAN122Innføring i moderne franskspråkleg litteratur101–64
FRAN123Innføring i franske litterære klassikarar101–65
FRAN124Fransk kulturkunnskap og frankofoni101–65
FRANDI101Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN254Fordjuping i fransk litteratur med bacheloroppgåve101–66
FRAN255LFordjuping i fransk grammatikk og tekstlingvistikk med bacheloroppgåve for lektorutdanninga101–66
Historie som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIDID111Historiedidaktikk for vidaregåande skole51–65
HIS101Oversyn over eldre historie til 1750151–64
HIS102Oversyn over nyare historie frå 1750151–64
HIS120Fordjupingsoppgåve i historie51–65
HIS250LBacheloroppgåve i historie101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIM101Oversyn over Midtaustens historie151–65
HIS108Oversikt over kvinne- og kjønnshistorie151–65
HIS111Oversikt over USAs historie151–65
HIS113Fordjuping i eldre historie151–65
HIS114Fordjuping i eldre historie151–65
HIS115Fordjuping i nyare historie151–65
HIS116Fordjuping i nyare historie151–65
Nordisk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NODI101Nordisk fagdidaktikk51–65
NOLI102Nordisk: Litteratur etter 1900 151–64
NOLI103-LNordisk: Den eldre litteraturen for integrert lærarutdanning101–65
NOSP105Nordisk: Språkhistorie og talemål101–65
NOSPAN101Moderne norsk151–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOLI250-LNordisk: Litterær analyse og teori med bacheloroppgåve101–66
NOSP256-LNordisk: Språkleg fordjupingsemne med BA-oppgåve101–66
Religionsvitskap som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
RELDI111Fagdidaktikk for religionsvitskap 1 (for vidaregåande skule) lektorutdanning51–65
RELV101Kva er religionsvitskap?151–64
RELV102Kristendommen, jødedommen og islam151–65
RELV103LHinduismen og buddhismen - Lektorutdanninga51–65
RELV105Midtaustens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion151–64
RELVI250LBacheloroppgåve i systematisk religionsvitskap - Lektorutdanninga101–66
Sosiologi som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–64
SAKDI101Samfunnskunnskapsdidaktikk 151–65
SOS101Klassisk og moderne sosiologisk teori151–64
SOS103-LSamfunnsstrukturer i endring101–65
SOS202-LBacheloroppgåve i sosiologi101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS105-LArbeid under kapitalismen101–65
SOS113-LVelferd og ulikhet101–65
Tysk som fag 2 (krav 65 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS105Grunnemne i tysk språk I101–64
TYS106Tyskspråkleg kultur og historie101–64
TYS107Tysk språk og tekstkunnskap101–64
TYS115Grunnemne i tysk språk II101–65
TYS116Tyskspråkleg litteratur101–65
TYSDI101Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanninga 151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS251LFordjuping i tysk språk med semesteroppgåve for lektorstudentar101–66
TYS256Fordjuping i tyskspråkleg litteratur med semesteroppgåve101–66
Opptak til masterdel - Lektorutdanning i framandspråk
300-nivå i spansk - Lektorutdanning i framandspråk (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
LAPRA101Første praksisperiode07–107
LAPRA102Andre praksisperiode08–108
PEDA123Lærarens profesjonsutvikling108–108
SPANDI301Fagdidaktikk i spansk for lektorutdanninga 3108–108
SPLA311Trendar i moderne spansk lingvistikk: teori og metode107–107
SPLA312Latinamerikansk litteratur: tilnærmingar og metodar107–107
SPLA313LMetode i latinamerikansk historie57–107
SPLA314Prosjektdesign og forskingsformidling for latinamerikastudium108–108
SPLA350Mastergradsoppåve i spansk og latinamerikastudium609–109
Rettleiingskontrakt - Lektorutdanning i framandspråk
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for lektorutdanning i framandspråk
300-nivå i fag 2 - Lektorutdanning i framandspråk (krav 5 SP)
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENGDI111Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning57–107
FRANDI111Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 357–107
HIDID112Historiedidaktikk for grunnskolen57–107
NODI111Fagdidaktikk i nordisk for integrert lektorutdanning57–107
RELDI112Fagdidaktikk i religionsvitskap 2 (for grunnskulen) lektorutdanning57–107
SAKDI111Samfunnskunnskapsdidaktikk 257–107
TYSDI111Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanningen 357–107
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester