Hjem

Latin, master, 2 år

Ved å studere latin lærer du eit språk svært få er kjende med, og du får eit unikt perspektiv på dagens kulturelle liv. Kjennskap til latin er viktig ikkje berre for studiet av den romerske antikken, men også for ei djupare forståing av kulturen i mellomalderen og den tidlegmoderne tida
 • Lengde2 År
 • KarakterkravMinimum C
 • SpråkNorsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust og Vår

Hovedinnhold

Ved å studere latin lærer du eit språk svært få er kjende med, og du får eit unikt perspektiv på dagens kulturelle liv. Kjennskap til latin er viktig ikkje berre for studiet av den romerske antikken, men også for ei djupare forståing av kulturen i mellomalderen og den tidlegmoderne tida. Latin var Vest-Europas felles språk for kultur,  kyrkje, filosofi, jus og vitskap i fleire hundreår.  

På masterprogrammet i latin spør vi: 

 • Kva kan vi lære av antikken sin litteratur?  
 • Korleis framstilte romersk poesi farskap i antikken?  
 • Korleis kom alfabetet til Noreg?  
 • Kor mange bøker fanst det i Noreg før reformasjonstida?  
 • Korleis lærte folk latin i mellomalderen? 

Latin omfattar poesi og prosa i antikken, men òg svært mange tekster frå mellomalderen og nyare tid. Holberg skreiv til dømes boka Nils Klims underjordiske reise på latin før ho vart omsett til dansk. 

Latin er eitt av verdas mest langvarig brukte språk. Masterstudiet i latin gir praktisk øving i å tolke framande kulturuttrykk i deira eigen kontekst. Det øver opp evna til å skaffe seg oversyn over eit materiale, til å analysere det og å uttrykke seg nøyaktig. Ved å fordjupe deg i faget vil du bli kjend med ei verd som andre berre kan førestille seg.  

Latin er relevant for museum og andre antikvariske institusjonar, kyrkja, universitetet, bibliotek og skuleverk. Latinsk litteratur er òg relevant i ein veksande spel- og underhaldningsbransje. 

Meir informasjon under

Studer klassisk filologi

Jobb

Samfunnet og næringslivet har eit stort behov for folk som kan jobbe sjølvstendig og har eit kritisk perspektiv på til dømes samfunnsutviklinga.  

Ein mastergrad i latin vil kvalifisere for arbeid innafor skolesektoren og forskingsinstitusjonar på høgare nivå, og til dømes til forlag, aviser og kulturformidling. Han gir dessutan eit godt allment grunnlag for alle verksemder der ein verdset avansert språkleg kompetanse, kritisk-analytisk evne og innsikt i dei lange linjene i den europeiske kulturhistoria. 

Eksempel på relevante arbeidsplassar er det offentlege, som t.d. fylkeskommunen, vidaregåande skule og bibliotek. 

72 prosent av dei med utdanning frå Det humanistiske fakultet seier dei er i relevant jobb to år etter at dei avslutta studia. 

Du kan bli lærar om du tar eit år med PPU .  

Du kan ta doktorgrad ved å søke opptak til ph.d.-programmet.

Oppbygging

Masterprogrammet i gresk er eit toårig fulltidsstudium, som startar i august.    

Studieløpet kan sjå slik ut:  

Første semester: 

 • LAT301 - Latin tekstpensum 15 sp (obligatorisk) 
 • LAT303 - Valemne 15 sp: eller elementærkurs i gresk (GRE101), klassisk retorikk (RET102), antikkens litteratur (ANT202), eller emne fra arkeologi, kunsthistorie, historie, filosofi eller lingvistikk. Sjå liste over moglege valemne. 

Andre semester: 

 • LAT307 - Særpensum 15 sp (obligatorisk) 
 • LAT308 - Teori og metode med prosjektførebuing 15 sp (obligatorisk) 

Tredje og fjerde semester: 

 • LAT350- Masteroppgåve 60 sp (obligatorisk) 

Sjå oversikt over alle emne

Studiekvardag 

Som masterstudent i latin blir du del av eit godt læringsmiljø med støtte frå ei rekke studentar på Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier. Du får god tid til å gå i djupna på eit tema, enten metode eller tematikk.  

Masterprogrammet i latin har undervisning i form av forelesingar og seminargrupper, cirka 6 timar kvar veke. I tillegg  blir det mykje sjølvstudium og skriving av ei masteroppgåve på 60 studiepoeng. Litteraturen er på latin. 

Som masterstudent kan du knytte deg til ei forskargruppe, og du får eigen pult på lesesalen. 

Masteroppgåve 

Du har to semester til å skrive masteroppgåva, som er på 60 studiepoeng. Fagmiljøet jobbar tett med deg som student for å finne eit tema som passar og ein rettleiar som har kunnskap om det valte temaet.  

Du kan søkje instituttet ditt om økonomisk støtte til arbeidet med masteroppgåva, som utgifter i samband med datainnsamling, feltarbeid, reise, utgifter til kjeldekopiering, spørjeskjema, kjøp av IT-tenester, porto og liknande. 

Kva lærar eg?

Du som har tatt mastergrad i latin: 

 • har inngåande kunnskap innanfor latinsk språk og romersk litteratur, historie og kultur, og utdjupa kunnskapar innanfor eit avgrensa område.  
 • kan ta del i den offentlege debatten der denne rører ved fagområdet.  
 • kan bruke IKT-verktøy som er naudsynte for å gjennomføra eit sjølvstendig arbeid innanfor fagområdet  

Fullstendig liste med læringsutbyte. 

Utveksling 

Du kan reise på utveksling til Italia, Spania, Frankrike, Tyskland eller England. Det er lagt opp til at du kan reise ut i eitt semester. 

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Korleis søke

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle 

Søknadsfristen er 20. april.

Søk her.