Hjem
Master

Latin, master, 2 år

 • Lengde2 år
 • Studieplassar2
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust/Vår
 • Studiepoeng120

Presentasjon

Graden

Dette masterprogrammet fører fram til graden master i latin. Studiet er toårig (120 studiepoeng). Mastergraden byggjer på bachelorgrad eller tilsvarande med godkjend spesialisering i latin.

Mål og innhald

Masterstudium i latin representerer ei fagleg fordjuping bygd på latin frå bachelorstudiet.

Masterstudiet i latin skal gje høve til spesialisering tufta på eit breitt oversyn over dei viktigaste fagdisiplinane, og har som føresetnad at dugleiken i latinsk språk stendig vert utvida ut frå kjennskap til romersk kultur og seinare vesteuropeisk kultur. Jamsides filologisk, språkvitskapleg og litteraturvitskapleg spesialisering, vert spesialiseringar innanfor ulike historiske disiplinar (t.d. politisk historie, filosofihistorie, idéhistorie) godkjende i den mun oppgåva legg skriftlege kjelder på latin til grunn.

Fagleg profil

Masterprogrammet i latin studerer tekstar frå alle periodar - antikken, mellomalderen og tidleg moderne tid (nylatin). Faggruppa underviser og rettleier i klassisk latin og nylatin, mens fakultetet sitt Senter for mellomalderstudiar (CMS) tek seg av mellomalderlatinen.

Metode

Filologiske studiar av tekstar på originalspråket er sjølve grunnlaget. Det kan gjelde litterære eller faglitterære tekstar, innskrifter, historiske dokument osv. Men ettersom dei problema som masteroppgåva er konsentrert om kan vere av språkvitskapleg, litteraturvitskapleg, historisk, religionshistorisk, resepsjonshistorisk (osv.) karakter, blir også andre metodar relevante.

Masteroppgåve

Masteroppgåva skal vere eit sjølvstendig arbeid som viser forståing, refleksjon og modning. Oppgåva skal vise at du kan arbeide med og tolke eit tekstleg kjeldemateriale, at du er fortruleg med vitskapleg metode, og at du meistrar litteratursøking og bruk av forskingslitteratur og tekstbasar. Temaet kan gjelde litterære tekstar, innskrifter, historiske dokument osv. frå den antikke mellomalderen eller tidleg moderne tid. Problemstillinga kan vere av språkvitskapleg eller litteraturvitskapleg art (eller nærme seg religionshistorie, resepsjonshistorie osv.), men det er studiet av tekstar som skal vere grunnlaget.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Ein mastergrad i latin vil kvalifisere for arbeid innafor skolesektoren og forskingsinstitusjonar på høgare nivå, og til dømes til forlag, aviser og kulturformidling. Han gir dessutan eit godt allment grunnlag for alle verksemder der ein verdset avansert språkleg kompetanse, kritisk-analytisk evne og innsikt i dei lange linjene i den europeiske kulturhistoria.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kunnskapar

Kandidaten..

 • har inngående kunnskap innanfor latinsk språk og romersk litteratur, historie og kultur, og utdjupa kunnskapar innanfor eit avgrensa område.
 • har grunnleggjande kunnskap om vitskapleg teori, metode og etikk, og om de sentrale problemstillingane innanfor fagområdet.

Dugleikar

Kandidaten..

 • kan arbeide sjølvstendig og langsiktig med problemløysing på grunnlag av faglege kunnskapar.
 • kan setja seg inn i og vurdere kritisk teoriar, metodar og tolkingar innanfor fagområdet.
 • kan bruke aktuelle metodar til sjølvstendig forsking i tråd med gjeldande forskingsetiske normer.
 • kan skaffe seg og nytte kunnskap på nye område innanfor faget .
 • kan nytte akademisk kunnskap og relevante forskingsresultat på ein kritisk måte.

Generell kompetanse

Kandidaten..

 • har kompetanse til sjølvstendig å kunne halde fram med eiga kompetanseutvikling og spesialisering.
 • kan kommunisere med spesialistar og allmenta om faglege problemstillingar innanfor fagfeltet.
 • kan ta del i den offentlege debatten der denne rører ved fagområdet.
 • kan bruke IKT-verktøy som er naudsynte for å gjennomføra eit sjølvstendig arbeid innanfor fagområdet

Oppbygging

Oppbygging av studiet

Eit masterprogram i latin kan sjå slik ut:

1. semester:

LAT301 - Latin tekstpensum 15 sp

LAT303 - Valemne 15 sp

2. semester:

LAT307 - Særpensum 15 sp

LAT308 - Teori og metode med prosjektførebuing 15 sp

3. og 4. semester:

LAT350- Masteroppgåve 60 sp

sp= studiepoeng

Masterprogram i latin (krav 120 SP)
Masterprogram i latin - kursdel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
LAT301Latin tekstpensum I 151–41
LAT307Latin: Særpensum (masternivå)151–42
LAT308Latin: Teori og metode med prosjektførebuing151–42
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
LAT303Latin valemne (masternivå)151–41
GRE101Gresk elementærkurs151–41
RET102Klassisk retorikk151–41
ANT202Antikkens litteratur151–41
ARK103Kulturar ved Middelhavet, i Nord-Europa og Norden i tidsrommet ca. 1000 f.Kr.-570 e.Kr.151–41
KUN121Kunst og arkitektur i antikk og mellomalder (ca. 600 f.Kr.-1400)151–41
FIL120Filosofihistoria frå antikken til opplysningstida101–41
FIL122Eit filosofisk originalverk frå antikken til opplysningstida51–41
HIS101Oversyn over eldre historie til 1750151–41
LINGMETVitskapsteori og metode for språklege mastergrader151–41
Masterprogram i latin - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for masterstudentar i latin
Masterprogram i latin - oppgåvedel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
LAT350Latin mastergradsoppgåve 601–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Delstudium i utlandet

Det er mogleg å ta delar av studiet ved institusjonar i utlandet.

Nærare informasjon hos studierettleiar.

Korleis søke

Opptakskrav

Studiet byggjer på bachelorgrad eller tilsvarande utdanning teken i Noreg eller utlandet. Bachelorstudiet må omfatte ei spesialisering i latin på minst 90 sp. Viss kandidaten har studert ved ein lærestad som har krav om minimum 80 sp i spesialisering/fordjuping, kan dette bli akseptert som opptaksgrunnlag.

Karakteren C eller betre i gjennomsnitt på dei emna som inngår i spesialiseringa.

Studentar som ønskjer å søkje opptak til masterprogram i latin på anna grunnlag enn det som er oppgitt å vere godkjent spesialisering i latin, må søkje om godkjenning på førehand, seinast innan 15. mars (for opptak til hausten), eller 1. oktober (for eventuelt suppleringsopptak til våren). Slike søknader må innehalde karakterutskrift/vitnemål, pensumliste og beskriving av dei emna søkjaren meiner skal erstatte ei ordinær spesialisering. Ei eventuell godkjenning må leggjast ved søknaden til masterprogrammet.

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det humanistiske fakultet. Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du her:

http://www.uib.no/hf/utdanning/opptak/opptak-til-masterstudium-ved-det-humanistiske-fakultet

detalj fra klassisk maleri

Mer informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål: Studierettleiar@lle.uib.no

Tlf 55 58 24 00