Hjem
Utdanning

Namn på grad

Master i religionsvitskap

Omfang og studiepoeng

Masterprogrammet i religionsvitskap har eit omfang på 120 studiepoeng og er normert til 2 år.

Fulltid/deltid

Fulltid 2 år/ deltid 4 år.

Undervisningsspråk

Dei fleste emna i programmet vert tilbydd på norsk, men enkelte emne vert tilbydd på engelsk.

Studiestart - semester

Haust

Mål og innhald

Religionsvitskap er det historiske og systematiske studiet av religion som eit kulturelt fenomen. Perspektivet er krysskulturelt, og ei samanliknande tilnærming er innebygd i studiet. Denne tilnærminga inneber at faget er meir enn det separate studium av dei enkelte religionane; det er eit breitt studium av religion som eit eigenarta menneskeleg fenomen. I dette studiet er det eit gjensidig samspel mellom generell religionshistorisk innsikt og fordjuping på avgrensa felt.

Dei religiøse verdsoppfatningane og verdinormene spelar ei nøkkelrolle for forståinga av menneskeleg kultur. Ei vidare målsetting for faget er såleis at det skal kunne fungere som ein innfallsport til idé- og åtferdstradisjonar i kulturtradisjonar i eit globalt perspektiv.

Masterprogrammet i religionsvitskap skal utdjupe studentane sine kunnskapar om teoretiske og metodiske spørsmål i faget og gi fordjuping i eit valfritt emne av historisk eller systematisk karakter.

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleikar/ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

- har brei og avansert kunnskap innanfor religionsvitskapen og spesialisert innsikt innanfor eit avgrensa felt av denne.

- har inngåande kunnskap om religionsvitskapleg teori og metode.

- kan anvende kunnskap på nye problemstillingar og område innafor religionsvitskapen.

- kan analysere faglege problemstillingar med utgangspunkt i den religionsvitskaplege fagtradisjonen innan historiske, teoretiske, metodiske og samfunnsfaglege studium.

Ferdigheiter

- kan analysere eksisterande teoriar, metodar og forståingsrammer innanfor religionsvitskapen og arbeide sjølvstendig med praktisk og teoretisk problemløysing.

- kan analysere og forholde seg til ulike historiske og samtidige kjelder, og strukturere, formulere og formidle faglege argumentasjonar og resonnement.

- kan bruke relevante vitskapelege og faglege metodar på ein sjølvstendig måte.

- kan gjennomføre eit sjølvstendig, avgrensa religionsvitskapeleg forskingsprosjekt i tråd med gjeldande forskingsetiske normer.

Generell kompetanse

- kan utarbeide sjølvstendige analysar og utvikle prosjekt i tråd med gjeldande forskingsetiske normer.

- kan anvende sine kunnskapar og ferdigheitar til å gjennomføre avanserte arbeidsoppgåver og prosjekter innafor nye områder.

- kan innhente og systematisere og analysere samtidige og historiske kjelder på ein kritisk måte.

- kan formidle omfattande sjølvstendig arbeid både til spesialistar og til den allmenne offentligheit.

- kan handsame og analysere store informasjonsmengder gjennom forskjellege vitskapelege metodar.

- kan gjennomføre analytiske og administrative oppgåver og ta ansvar for slike oppgåver i kunnskapsintensive miljø i private bedrifter, offentleg sektor og frivillige organisasjonar.

Opptakskrav

Opptakskrav

Masterprogrammet i religionsvitskap byggjer på ein bachelorgrad med minst 80 studiepoeng fagleg fordjuping i religionsvitskap, eller tilsvarande.

Bachelorgrad frå UiB som kvalifiserar:

 • Bachelorgrad i religionsvitskap.

Andre bacherlorgradar som kvalifiserer:

 • Andre bachelorgradar kan kvalifisere dersom du har minst 80 studiepoeng i religionsvitskap eller tilsvarende.

Du må også ha:

 • Snittkarakter på minimum C i emna du får opptak på grunnlag av.
 • Språkkrava i både norsk og engelsk for dette studieprogrammet dekker du med generell studiekompetanse, anten på grunnlag av norsk vidaregåande skule eller på annan måte.

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i engelsk ei ein føremon.

Obligatoriske emne

Mastergraden i religionsvitskap omfattar fire obligatoriske emne:.

AHKR300 Forskningsetikk, 0 stp. haust og vår

RELV301 Religionsvitskapleg teori, 15 stp, haust

RELV309 Research Methods, Ethics, and Project Design, 10 stp, vår

RELV350 Masteroppgåve, 60 sp.

I tillegg må studenten velje to av følgjande 15 stp valemne religionsvitskap:

RELV302 Spesialiseringsemne

RELV302SEM Spesialiseringsemne

RELV303FELT/MUNT/SEM Frie studiepoeng

RELV308 Sami Religion

RELV313 Religion and science

RELV321 Nyreligiøsitet

RELV322 Religionar i antikken

RELV323 Buddhisme og jainisme

RELV324 Hinduism

RELV328 Religion and Politics

RELV330 Religion and Media

RELV332 Verdensfilosofiar

RELV333 Religion and Art

RELV334 Religion and Music

RELV336 Reformations in Europe

RELV337 Religion and the City

RELV338 Religion and World Literature

RELV339 Islamic Religious Thought and Practice

RELV340 Christians under Islamic Rule

RELV341 Norrøne religionar

RELV342 Religion i kontekst: Sør-Asia og Øst-Europa

Tilbodet er avhengig av kva ressursar som er tilgjengelege.

Studenten kan i sitt 2. semester (vår), kombinere det obligatoriske emnet RELV309 med:

enten RELV363 Religionsvitskap- Frie studiepoeng (munnleg) (5 stp)

eller med RELV360 Jews and Antisemitism in Modern Europe, 1789-1945 (5stp).

Studenten kan ikkje kombinere RELV303 (SEM/FELT/MUNT) (15 stp) med RELV363 (5 stp) i mastergraden,

Rekkefølgje for emne i studiet

Tilrådd progresjon:

1. semester:

 • RELV301 Religionsvitskapleg teori.
 • Valemne i religionsvitskap (eitt av emna RELV302, RELV302SEM, RELV303 (FELT/MUNT/SEM) og RELV308-341).

2. semester:

 • RELV309 Research Methods, Ethics, and Project Design
 • Valemne i religionsvitskap (eitt av emna RELV302, RELV302SEM, og RELV308-RELV341)
 • RELV363 Religionsvitskap - Frie studiepoeng (munnleg)

Eller:

 • RELV309 Research Methods, Ethics, and Project Design
 • RELV303FELT/MUNT/SEM Religionsvitskap - Frie studiepoeng
 • Eit anna valemne religionsvitskap på 5 ECTS

Det er tilrådd at AHKR300 Forskingsetikk, tas enten i det fyrste eller det andre semesteret. Emnet må vere fullført seinast innan innlevering av masteroppgåva.

3. og 4. semester:

Delstudium i utlandet

Programmet kan inkludera eit delstudium i utlandet for dei som ynskjer det. Eit opphald ved eit utanlandsk universitet kan gje både breidde og djupne i læringsutbyttet til studiet, i tillegg til språkkunnskapar og verdifull internasjonal røynsle. UiB har utvekslingsavtalar med universitet i hele verda. Eksempel på avtaler som programmet vil trekke fram er:

Aarhus Universitet

Syddansk Universitet

University of Bremen

University of Groningen

School of Oriental and African Studies (SOAS).

Eit utanlandsopphald bør planleggjast i god tid på førehand, og studiekonsulent på programmet rettleiar gjerne i prosessen. Sjå www.uib.no/utveksling

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar og seminar med aktiv deltaking frå studentane. Nettkurs. For arbeidet med masteroppgåva blir det gitt rettleiing. Sjå dei einskilde emneplanane for undervisningsmetodar.

Vurderingsformer

Skriftlege og munnlege prøver, semesteroppgåve, heimeeksamen.

Masteroppgåve med munnleg eksamen. Sjå dei einskilde emneplanane for vurderingsform.

Karakterskala

Karakterskala A-F, der F er stryk.

Greidd/Ikkje greidd.

Sjå dei einskilde emneplanane for karakterskala.

Vitnemål og vitnemålstillegg

Vitnemål blir skrive ut etter at graden er fullført.

Grunnlag for vidare studium

Studiet kan gje grunnlag for vidare ph.d.-utdanning i religionsvitskap. Dette krev gjennomgåande gode karakterar på studiet.

Praktisk-pedagogisk utdanning

Dersom du fullfører masterprogrammet, kan du ta eittårig praktisk-pedagogisk utdanning.

Relevans for arbeidsliv

Ein mastergrad i religionsvitskap kvalifiserer til undervisning på vidaregåande skule, på høgare nivå og for variert arbeid både i offentleg og privat sektor. Utdanninga er også relevant for arbeid innanfor kulturliv, media og til stillingar der dokumentert evne til skriftleg og munnleg formidling og innsikt i religionsvitskapen sine forskingsmetodar er relevante.

Evaluering

Masterprogrammet blir kontinuerleg evaluert i tråd med retningslinene for kvalitetssikring ved UiB. Emne- og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no

Programansvarleg

Utval for undervisning og internasjonalisering ved AHKR har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet .

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet v/Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål: studierettleiar@ahkr.uib.no