Hjem
Master

Energi, master, 2 år

  • Lengde2 år
  • SpråkNorsk/Engelsk
  • StudiestartHaust/vår
  • Studiepoeng120

Presentasjon

Graden

Masterprogrammet i energi førar fram til graden Master i energi.

Mål og innhald

Mål:

Masterprogrammet i energi, gir studenten solid teoretisk basis for å forstå eit breitt spektrum av energirelaterte problemstillingar. Spesialisering både i emnar knytt til fornybar energi og energiteknologi er mogeleg. Programmet gir studentane evne til å sette energiforsyning, omforming og bruk inn i eit vidare miljø- og samfunnsmessig perspektiv.

Innhald:

Masterprogrammet inneheld nokre felles emne innan energi, utover det vel studenten i stor grad emne som er relevante for det temaet som skal studerast i masteroppgåva.

I prosjektarbeid og rettleiing av masteroppgåve, men også i emneundervisning, vert det lagt vekt på å utnytte forskingskompetanse og ekspertise frå universitetet sitt fagmiljø og eksterne fagmiljø innan energi.

Programmet skal gi kunnskapar og ferdigheter til å delta aktivt i arbeid innan næringsliv, forsking og forvaltning. Utdanninga har eit metodegrunnlag som gir studenten fleksibilitet og evne til å tilpasse seg ein omskifteleg arbeidsmarknad.

Les meir om dei to studieretningane for dei som byrjar hausten 2017:ekstern.filer.uib.no/matnat/gfi/Studieinformasjon/Tema_oversikt_2017.pdfekstern.filer.uib.no/matnat/gfi/Studieinformasjon/Tema_oversikt_2017.pdf

http://ekstern.filer.uib.no/matnat/gfi/Studieinformasjon/Tema_oversikt_2017.pdf

Les meir om dei studieretningane for dei som byrja hausten 2016: ekstern.filer.uib.no/matnat/gfi/Studieinformasjon/Tema_oversikt_2016.pdfekstern.filer.uib.no/matnat/gfi/Studieinformasjon/Tema_oversikt_2016.pdf

http://ekstern.filer.uib.no/matnat/gfi/Studieinformasjon/Tema_oversikt_2016.pdf

Studiestart - semester

Søknadsfrist er 15. april, og det er oppstart kvar haust. Ein skal søkje gjennom Søknadsweb, og ein loggar seg inn med norsk personnummer. For søkjarar som ikkje har motteke bachelorvitnemål kan det bli krevd ei stadfesting av oppnådd grad, i tillegg til karakterutskrift.

Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du på: http://www.uib.no/utdanning/48794/oppptak-til-masterprogram

Sivilingeniør i energi

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

 Kunnskaper:

Kandidaten

- har inngåande, vitskapeleg funderte kunnskaper om fordeler og ulemper med ulike energiressurser og energibruk

- har avansert kunnskap innan eitt eller fleire felt innen fornybar energi eller energiteknologi

- har ein solid basiskunnskap i grunnleggjande fag som matematikk og fysikk som legg eit grunnlag for kontinuerleg oppdatering og utviding av kompetansen innan energiområdet

- har kunnskap om etiske og samfunnsmessige tema knytt til energiomforming og bruk

Ferdigheiter

Kandidaten:

- kan bruke moderne metoder innan fagfeltet og har evne til å sette seg inn i nye metodar

- kan, innan sitt spesialfelt, foreta avanserte analyser av til dømes ressurser, nyttbar energi, verknadsgrader, systemverknad, livsløpsverknader og miljøkonsekvenser

- kan planleggje og gjennomføre eitt forskingsprosjekt saman med veileder, og med stor grad av sjølvstende

- har evne til å sette seg inn i tilgrensande fagområde og samarbeide med spesialistar innan deira fagområde

Generell kompetanse

Kandidaten:

- kan skrive og presentere avsluttande prosjektrapport i tråd med god naturvitskapeleg og teknologisk praksis

- kan setje fram og teste hypotesar og trekkje slutningar av eige arbeid med referansar til vitskapeleg litteratur

- kan kritisk vurdere nye idear innan energiområdet, og sjølv bidra til utvikling av nye løysingar

- kan analysere og reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til energiomforming og bruk.

- demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit.

- kan formidle problemstillingar og resultat både til spesialister og allmenheiten

Utveksling

Delstudium i utlandet

Dersom du ynskjer eit utanlandsopphald under masterstudiet, kan du ta kontakt med studierettleiar eller fagleg rettleiar.

Korleis søke

Opptakskrav

Relevant bachelorgrad i naturvitskap/realfag/ ingeniørfag eller tilsvarande utdanning.

Gjennomsnittskarakteren på relevant bachelorstudium eller tilsvarande, må være C eller betre.

Det er også eit krav at emnet MAT111 Grunnkurs i matematikk, eller tilsvarande, samt eit av emna PHYS113 Mekanikk 2 og termodynamikk eller KJEM210 Kjemisk termodynamikk eller tilsvarande inngår. For studentar i elkraftteknikk kan det gjørast unntak frå kravet om termodynamikk.

Avhengig av forkunnskaper vil studentane få opptak i ein eller fleire av de fem temagruppene. Endeleg val av masteroppgåva innanfor eit tema vert gjort i samråd med rettleiar i første semester basert på kva masteroppgåver ein er kvalifisert for.

Temagruppe 1) Geofysikk: Her krev ein bachelorgrad i meteorologi, oseanografi, fysikk eller relevante ingeniørfag (marin, maskin, energi). Innan denne temagruppen kan kandidaten gjennomføre masteroppgåver innanfor til dømes vindenergi, havenergi, vasskraft, globale energiutfordringar og miljøkonsekvensar av fornybar energi.

Temagruppe 2) Matematikk, fysikk og informatikk: Her krev ein bachelorgrad i matematikk, fysikk, geofysikk, beregningsvitskap eller informatikk. Innan denne temagruppen kan kandidaten gjennomføre masteroppgåver innanfor til dømes havenergi, geotermisk energi og lagring, energi-analyse og optimering, solceller, regnceller, batteriteknologi og sikkerhet i energiproduksjon.

Temagruppe 3) Kjemi og miljø: Her krev ein bachelorgrad i kjemi, miljø- og ressursfag, nanoteknologi eller relevante ingeniørfag (kjemi, biokjemi, energi). Innan denne temagruppen kan kandidaten gjennomføre masteroppgåver innanfor til dømes bioenergi, solceller, materialar for energibruk og batterier.

Temagruppe 4) Termiske maskiner og Sikkerhet i energiproduksjon: Her krev ein bachelorgrad i relevante ingeniørfag (maskin, marin, energi, kjemi prosessteknologi). Innan denne temagruppen kan kandidaten gjennomføre masteroppgåver knytt til termiske maskiner og sikkerhet i energiproduksjon.

Temagruppe 5) Elkraftteknikk: Her krev ein bachelorgrad i elkraftteknikk eller tilsvarande. Innan denne temagruppen kan kandidaten gjennomføre masteroppgåver knytt til el-kraft systemer.

Dersom det er fleire søkjarar til programmet enn det er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget, og tilgjengelege plassar i den enkelte temagruppen

Studiestart - semester

Søknadsfrist er 15. april, og det er oppstart kvar haust. Ein skal søkje gjennom Søknadsweb, og ein loggar seg inn med norsk personnummer. For søkjarar som ikkje har motteke bachelorvitnemål kan det bli krevd ei stadfesting av oppnådd grad, i tillegg til karakterutskrift.

Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du på: http://www.uib.no/utdanning/48794/oppptak-til-masterprogram

Oppbygging

Masterprogram i energi (krav 120 SP)
Masteremne (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENERGI200Energiressursar og -forbruk101–41
ENERGI210Energifysikk og -teknologi101–42
Valfritt emne (krav 40 SP)
Valemne og eventuelt spesialpensum skal veljast i samråd med rettleiar, for å gi eit godt grunnlag for å arbeide med masteroppgåva.
Masteroppgåve (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENERGI399Masteroppgåve i energi60-3
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Studieretningar

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Geofysisk institutt

Studierettleiaren ved Geofysisk institutt:

E-post adresse:

energimaster@gfi.uib.no