Hjem
Master

Energi, master, 2 år

  • Lengde2 år
  • Studieplassar20
  • SpråkNorsk/Engelsk
  • StudiestartHaust/vår
  • Studiepoeng120

Presentasjon

Graden

Masterprogrammet i energi førar fram til graden Master i energi.

Mål og innhald

Mål:

Masterprogrammet i energi, gir studenten solid teoretisk basis for å forstå eit breitt spektrum av energirelaterte problemstillingar. Spesialisering både i emne knytt til fornybar energi og energiteknologi er mogeleg.

Programmet gir studentane evne til å sette energiforsyning, omforming og bruk inn i eit vidare miljø- og samfunnsmessig perspektiv.

Innhald:

Masterprogrammet inneheld nokre felles emne innan energi, utover det vel studenten i stor grad emne som er relevante for det temaet som skal studerast i masteroppgåva.

I prosjektarbeid og rettleiing av masteroppgåve, men også i emneundervisning, vert det lagt vekt på å utnytte forskingskompetanse og ekspertise frå universitetet sitt fagmiljø og eksterne fagmiljø innan energi.

Programmet skal gi kunnskapar og ferdigheter til å delta aktivt i arbeid innan næringsliv, forsking og forvaltning. Utdanninga har eit metodegrunnlag som gir studenten fleksibilitet og evne til å tilpasse seg ein omskifteleg arbeidsmarknad.

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak), vår (suppleringsopptak).

Ta mastergrad i fornybar energi

Produsent:
UiB
1/2

Sivilingeniør i energi

2/2

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

 Kunnskaper:

Kandidaten

- har inngåande, vitskapeleg funderte kunnskaper om fordeler og ulemper med ulike energiressurser og energibruk

- har avansert kunnskap innan eitt eller fleire felt innen fornybar energi eller energiteknologi

- har ein solid basiskunnskap i grunnleggjande fag som matematikk og fysikk som legg eit grunnlag for kontinuerleg oppdatering og utviding av kompetansen innan energiområdet

- har kunnskap om etiske og samfunnsmessige tema knytt til energiomforming og bruk

Ferdigheiter

Kandidaten:

- kan bruke moderne metoder innan fagfeltet og har evne til å sette seg inn i nye metodar

- kan, innan sitt spesialfelt, foreta avanserte analyser av til dømes ressurser, nyttbar energi, verknadsgrader, systemverknad, livsløpsverknader og miljøkonsekvenser

- kan planleggje og gjennomføre eitt forskingsprosjekt saman med rettleiar, og med stor grad av sjølvstende

- har evne til å sette seg inn i tilgrensande fagområde og samarbeide med spesialistar innan deira fagområde

Generell kompetanse

Kandidaten:

- kan skrive og presentere avsluttande prosjektrapport i tråd med god naturvitskapeleg og teknologisk praksis

- kan setje fram og teste hypotesar og trekkje slutningar av eige arbeid med referansar til vitskapeleg litteratur

- kan kritisk vurdere nye idear innan energiområdet, og sjølv bidra til utvikling av nye løysingar

- kan analysere og reflektere over aktuelle etiske problemstillingar knytt til energiomforming og bruk.

- demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit.

- kan formidle problemstillingar og resultat både til spesialister og allmenheiten

Utveksling

Delstudium i utlandet

Dersom du ynskjer eit utanlandsopphald under masterstudiet, kan du ta kontakt med studierettleiar eller fagleg rettleiar.

Korleis søke

Opptakskrav

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle

Søknadsfristen er 15. april.

Søk her

Oppbygging

Masterprogram i energi (krav 120 SP)
Masteremne (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENERGI200Energiressursar og -forbruk101–41
ENERGI210Energifysikk og -teknologi101–42
Valfritt emne (krav 40 SP)
Valemne og eventuelt spesialpensum skal veljast i samråd med rettleiar, for å gi eit godt grunnlag for å arbeide med masteroppgåva.
Masteroppgåve (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENERGI399Masteroppgåve i energi60-3
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Geofysisk institutt

Studierettleiaren ved Geofysisk institutt:

E-post adresse:

energimaster@gfi.uib.no