Hjem
Karriereveier for samfunnsvitere

Arealplanlegger i Bodø kommune

Kristoffer Larsen Seivåg fullførte sin masteroppgave om isbrebevegelser i Trolldalen i 2013. Nå jobber han med oppfølging av kommunale planer for arealbruk og er glad for den tverrfaglige kompetansen han har med seg i mastergraden sin.

Hovedinnhold

Tiden som geografistudent i Bergen ga meg mange minner og venner for livet. De beste minnene jeg sitter igjen med er knyttet til bruken av feltkurs og feltarbeid i de ulike emnene.

Hvorfor valgte du å studere geografi?
Jeg har alltid vært interessert i hvordan verden henger sammen både ut i fra et samfunnsperspektiv og et naturvitenskapelig perspektiv. Geografi virket som et perfekt studium hvor man kunne lære om mange ulike vitenskapelig tema og sette dem sammen i sammenheng og i en helhet. Tverrfagligheten var veldig appellerende.

 

Hva er de beste minnene fra studietida på geografi?
Tiden som geografistudent i Bergen ga meg mange minner og venner for livet. De beste minnene jeg sitter igjen med er knyttet til bruken av feltkurs og feltarbeid i de ulike emnene. Det å få muligheten til å praktisere og lære teorien i lærebøkene ved å gå ut i felten ga en variert og spennende studiehverdag. Dette har skapt gode minner fra blant annet Hardanger, Stord og Island. På turene har det gode sosiale miljøet på geografi blitt dyrket og skapt felles minner for livet. I tillegg hadde jeg et uforglemmelig utvekslingsopphold med geografistudier i Reading i England siste semesteret av bachelorgraden.

 

Hva studerte du i masteroppgaven din?
I min masteroppgave i naturgeografi undersøkte jeg isbrebevegelser i Trolldalen fra den nærliggende Høgtuvbreen i Rana kommune.

 

Hva arbeider du med i dag?
Jeg jobber som arealplanlegger i Bodø kommune. Jobben går ut på å være rådgiver og forvalte all arealbruk innenfor kommunegrensene på ulike detaljnivå. I dette arbeidet inngår å være saksbehandler av kommunens og private tiltakshaveres reguleringsplaner. En del av jobben går ut på oppfølging av kommuneplanens arealdel som er førende for all arealbruk innenfor kommunegrensene. I tillegg er man involvert i mange prosjekter enten som deltaker eller prosjektleder.

For øyeblikket er jeg i en prosjektstilling hvor jeg jobber med det forberedende planarbeidet for et 5700 dekar stort område som skal utvikles til fremtidens bydel for Bodø i et 50-100 års perspektiv. Bakgrunnen for dette er at Norges kampflybase skal flyttes til Ørlandet. Dette fører til norgeshistoriens største byutviklingsprosjekt som blant annet innebærer flytting av en sivil lufthavn og planlegging av en bydel med 40 000 innbyggere og 20 000 arbeidsplasser som skal kobles med eksisterende byområde.

 

Hvordan er geografiutdanningen din relevant for deg i arbeidslivet?
Det fine med geografiutdanningen og jobben jeg har i dag er at jeg drar nytte av hele utdannelsen. I min jobb har jeg ansvar for å belyse alle relevante tema og forutsetninger i arealplanleggingen av områder. Dette kan være urbane tema innenfor samfunnsgeografi, men også tema knyttet til naturgeografi om hvordan landskapet er bygd opp.

 

Har du råd til de som studerer eller vurderer å studere geografi i dag?
For studenter som vurderer geografi kan det nevnes at dette studiet er svært tverrfaglig. Geografi gir studenter en mulighet til å bli kjent med flere fagområder som man senere kan spesialisere seg i. Dermed kan geografi også være relevant for de som er usikre på hva de skal studere, men likevel er interessert i samfunnsutvikling eller naturvitenskap. Når man er inne i studiet gis det mange muligheter til å velge ulike emner, og det anbefales å velge emner både innenfor samfunnsgeografi og naturgeografi. Det var ikke masteroppgaven alene som ga meg den jobben jeg har i dag, men i stor grad den tverrfaglige bredden geografistudiet gir.

 

Bergen, 13. desember 2016

Publisert av: Evelyn Myrå Holmøy