Hjem
UiB Tjenesteutvikling

Arbeidsplasskonsept for NG5

Utviklingen av arbeidsplasskonsepter for nye Nygårdsgaten 5 startet i desember 2018, og har involvert ansatte, ledere, tillitsvalgte og verneombud i sentraladministrasjonen.

Hovedinnhold

Kartlegging

Arbeidet med arbeidsplasskonsepter startet høsten 2018 med en kartlegging blant de ansatte i sentraladministrasjonen, som ble gjennomført i et samarbeid mellom Mellomrom Arkitekturpsykologi AS og Prosjekt Tjenesteutvikling. Kartleggingen bestod av spørreundersøkelse til alle ansatte, dybdeintervjuer og verksteder, der det ble arbeidet avdelings- og seksjonsvis. Målsettingen med kartleggingen var å sikre brukermedvirkning, å gi arkitektene et best mulig utgangspunkt for utforming av arbeidsplasskonsept og tilrettelegge for nye arbeidsformer. Resultatene av kartleggingen ble presentert for de ansatte i et allmøte i Universitetsaulaen.

Verksteder og medvirkning i avdelingene

I det videre arbeidet med utforming av arbeidsplasskonsepter fortsatte de ansattes medvirkning gjennom deltakelse i flere verksteder og gjennom arbeid i avdelingene. Det ble også gitt innspill gjennom arbeid i brukerutvalg og brukergrupper.

I verksted 2 ble det arbeidet med arbeidsplasskonsepter tilpasset avdelingene. De ansatte fikk innsikt i ulike løsningsalternativer og gi sine tilbakemeldinger på disse.

I verksted 3 ble avdelingenes arbeidsplasskonsept presentert, og de ansatte fikk innsikt i egne og andres løsninger. Det ble også arbeidet med oppgaver knyttet til bruk av ulike rom og soner i det nye bygget.

Resultatet og veien videre mot innflytting i 2022

Resultatet av arbeidet ble et helhetlig konsept med tilpassede og fleksible løsninger for avdelingene. Det er gode muligheter for samhandling, med mange multirom, prosjektrom og møterom i bygget.

Brukerutvalget vil fortsatt sikre medvirkning i byggeprosjektet. Frem mot innflytting i 2022 vil det arbeides videre med utvikling av tjenester og arbeidsformer. Det betyr at det trolig vil bli justeringer på løsningene som foreligger, men hovedkonseptene er på plass.