Hjem
UiB Tjenesteutvikling
UiB Tjenesteutvikling

Om UiB Tjenesteutvikling

UiB Tjenesteutvikling skal i tråd med Universitetets strategi 2023 – 2030 bidra til fornyelse av de administrative tjenestene for å sikre god støtte til universitetets primæroppgaver. 

Hovedinnhold

UiB Tjenesteutvikling støtter opp om de nye ambisjonene i universitetes strategi for 2023-2030, og vil forsterke arbeidet med å realisere disse. 

Programmet har som visjon å legge til rette for en administrasjon som fremstår helhetlig, uavhengig av om tjenestene løses på instituttnivå, fakultetsnivå eller i sentraladministrasjonen.

For å oppnå en mer smidig og fleksibel organisasjon som evner å jobbe raskere og mer effektivt, skal UiB Tjenesteutvikling være en driver for en brukernær tilnærming. Administrasjonen skal ta utgangspunkt i den faglige virksomheten, og programmet skal sørge for at tjenesteutvikling tar utgangspunkt i ansattes og studenters konkrete brukerbehov.

Programmet skal også bidra til at administrasjonen er fremtidsrettet og innovativ, og har en utforskende tilnærming til oppgavene den skal løse. En viktig oppgave er å legge til rette for lederutvikling, og arenaer for erfaringsdeling på tvers av organisasjonen og mellom nivåer. I tillegg skal UiB Tjenesteutvikling sikre ansattes kompetanse- og karriereutvikling, med tilbud om kurs og fora for erfaringsutveksling og læring.

Programmet har også et overordnet ansvar for prosesser knyttet til utvikling av Nygårdsgaten 5 og erstatningslokaler i byggeperioden. UiB Tjenesteutvikling har fasilitert omfattende prosesser for konseptutvikling for kontorarealene i bygget, og sikret medvirkning fra de ansatte.