Hjem
Universitetsdirektørens kontor
Charter & Code

Forskerperspektivet skal påvirke personalpolitikken

I februar svarte mange av UiBs vitenskapelig ansatte på en spørreundersøkelse om sine arbeidsforhold. I april og mai samles tre arbeidsgrupper for å gi innspill til konkrete tiltak som skal bedre vilkårene for forskere ved Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

UiB skal implementere prinsippene i "European Charter & Code for Researchers" som er EUs regelverk for forskeres arbeidsforhold. Bedre HR for forskere skal styrke forskningskvaliteten, fremme forskernes karriere og gjøre våre forskningsmiljøer mer konkurransedyktige.

Forskere deltar i arbeidsgrupper

Forskere skal inkluderes i tilslutningsprosessen for regelverket. Forskere fra alle fakulteter og karrierenivåer deltar derfor i arbeidsgrupper i prosjektet for å sammenligne universitetets faktiske praksis med prinsippene i det europeiske Charter and Code.

Arbeidsgruppene skal foreslå tiltak til en handlingsplan for «Bedre HR for forskere», som vil være en del av UiBs søknad om status som «HR Excellence In Research».

Spørreundersøkelsen blir grunnlaget

Spørreundersøkelsen som ble sendt ut til vitenskapelig ansatte i februar skulle kartlegge UiBs praksis rundt de prinsippene og temaene som utgjør Charter and Code.

734 ansatte svarte på undersøkelsen. Det ga en svarprosent på 34 prosent.

Her er noen eksempler på funn i undersøkelsen:

  • Det er få som har laget en karriereplan sammen med sin nærmeste leder. 63 % svarer at de ikke har diskutert karriereplan i medarbeidersamtalen.
  • Over halvparten av stipendiater har ikke hatt medarbeidersamtale de siste to årene.
  • Blant deltakere i bedømmelseskomite sier 58 % at de er helt enig eller litt enig i at det er vanskelig å vurdere kvalifikasjonene til en utenlandsk søker.
  • Kjønnsbalanse ved ansettelse: 75 % mener at kvinner og menn har lik mulighet til å bli ansatt i vitenskapelig stilling.  Av de 25 % som er uenige i påstanden, mener 86 % at det er lettere for menn.
  • Stipendiater (59 %), Postdoktorer (67 %) og forskere (63 %) skulle ønske de fikk anledning til å undervise mer.

 Les hele rapporten fra spørreundersøkelsen her