Hjem
Program for universitetspedagogikk

Programbeskrivelse

Hovedinnhold

Program for universitetspedagogikk tilbyr emner til støtte for ansatte som er i ferd med å gjennomføre sin obligatoriske pedagogiske grunnutdanning. Programmet består av fire hoveddeler: tre obligatoriske emner og flere alternativer for valgemner. De tre obligatoriske emnene er UPED600: Introduksjon til universitetsundervisning og emnedesign, UPED601: Dokumentere og evaluere undervisningens effekt, og UPED602: Pedagogisk prosjekt. Du kan lese en beskrivelse av hvert enkelt emne på siden Emnebeskrivelser.

I tillegg til disse tre emnene kan det velges opptil seks valgfrie emner om et bredt utvalg temaer, blant annet utdanningsteknologi, likhet og tilgjengelighet i undervisning og læring, veiledning, tilbakemeldinger og læringsstrategier (f.eks. teambasert læring, realkompetanse, interaktive forelesningsstrategier osv.).

Blant de valgfrie emnene må alle deltakere fullføre minst ett emne som dreier seg om veiledning, ett om utdanningsteknologi og ett om likhet og tilgjengelighet i undervisning og læring. De valgfrie emnene er som regel kortere enn kjerneemnene og gir deltakerne anledning til å utvikle breddekunnskaper om undervisning og er også en mulighet til å innhente nye ideer til egen undervisningspraksis.

Programmets progresjon:

Deltakere som begynner på programmet, starter med UPED600. Deretter er det mulig å fullføre emnene i en hvilken som helst rekkefølge en måtte ønske. Vi anbefaler imidlertid deltakerne å ta dem i denne rekkefølgen:

Semester 1: UPED600 pluss ett eller flere valgfrie emner
Semester 2: UPED601 pluss ett eller flere valgfrie emner
Semester 3: UPED602 pluss eventuelle gjenværende emner

Deltakerne anses som å ha fullført programmet når alle obligatoriske emnekrav er oppfylt (både fremmøte til undervisning og fullførte emnekrav eller prosjekter). Nedenfor ser du en illustrasjon som gir en oversikt over mulig progresjon i programmet.

Bilde av UPED-programmet
Foto/ill.:
UiB

Programmets læringsmål:

Etter å ha fullført programmet skal deltakerne kunne 

  • Utarbeide og implementere læringsaktiviteter og vurderingsuttrykk som er i samsvar med emnet og programmets læringsmål 
  • Kritisk analysere, utvikle og kontinuerlig forbedre emne- og programopplegg 
  • Reflektere kritisk over egen undervisningspraksis ut fra flere ståsteder – inkludert litteratur, kolleger, studenter og personlig erfaring – for å bli kompetente og kritiske i sin egen pedagogiske praksis og beslutningstaking 
  • Utvikle og bruke en rekke aktive læringsstrategier og skape et studentsentrert læringsmiljø 
  • Velge, utforme og bruke en rekke formative og summative vurderingsformer som gir læringsfremmende tilbakemeldinger og er utviklende, autentiske og i tråd med planlagt læringsutbytte 
  • Gi forskningsveiledning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, som er etisk forankret og respektfull, fokusert på tilbakemelding og utvikling og oppmerksom på den enkeltes egenart 
  • Velge og gjøre riktig og hensiktsmessig bruk av digitale verktøy for å øke studentenes engasjement, samhandling og læring 
  • Samle inn, analysere og formidle informasjon om egen undervisningspraksis og studentenes læring i en undervisningsmappe og overfor kolleger for å bidra til kvaliteten på undervisningen på instituttet, på universitet og innenfor det aktuelle fagfeltet 
  • Skape et tilgjengelig og inkluderende læringsmiljø ved å redusere hindringer for læring og ta tak i ulikheter i emner og undervisningsrom