Hjem
Studentsider

Tilrettelegging ved eksamen

Som student kan du søke om tilrettelegging ved vurderingen dersom du på grunn av sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse har vanskelig for å gjennomføre en vurdering på vanlig måte.

Hovedinnhold

Tilretteleggingen skal oppveie ulemper som sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse medfører, slik at kandidatene i størst mulig grad prøves likt. 

Du kan også søke om tilrettelegging ved eksamen dersom du har fått en akutt skade eller sykdom.

Hva kan du søke om ved skriftlig skoleeksamen

Det er Studieavdelingen ved UiB som behandler søknader om tilrettelegging ved skriftlig skoleeksamen.

Du kan søke om følgende former for tilrettelegging ved skriftlig skoleeksamen:

 • Forlenget tid i form av utvidet tid til eksamen. Det gis ½ time utvidet tid ved eksamener opp til 4 timer og 1 time utvidet tid ved eksamener som varer lenger enn 4 timer. 
 • Forlenget tid i form av hviletid, for å hvile eller bevege deg under eksamen og/eller ammetid
 • Stasjonær PC
 • Stasjonær PC med Lingdys.(lese- og skrivestøtteprogram for personer med lese- og skrivevansker).
 • Spesial stol/kontorstol
 • Hev/senk pult
 • Tilgang til hvilebenk
 • Enerom eller rom med få andre.
 • Andre tiltak eller hjelpemiddel, som f.eks; tegnspråktolk (tolk skaffer du selv), benytte eget utstyr som tastatur/mus/øreklokker (MÅ være kablet og ikke trådløst).
 • Endret vurderingsform.  Under særlige omstendigheter kan du søke om endret vurderingsform. Med endret vurderingsform menes for eksempel å få endret et skriftlig arbeid til en muntlig prøve. Behovet for endret vurderingsform må være grundig dokumentert og det er fagmiljøene som vil avgjøre om det er mulig å innvilge alternativ eksamensform.
 • Permanent tilrettelegging. For studenter med kroniske tilstander kan det innvilges permanent tilrettelegging. Dette gjelder kun for skriftlige skoleeksamener. Du vil få informasjon i svarbrevet dersom dette gjelder for deg. Da trenger du ikke å søke om tilrettelegging eller sende inn ny dokumentasjon så lenge du studerer ved UiB eller for en gitt periode, angitt i ditt svarbrev.

   

For skriftlig skoleeksamen: Det er ditt ansvar å sjekke i Studentweb at tilrettelegging for hvert enkelt emne er registrert riktig to uker før hver skoleeksamen. Dersom det er feil eller mangler, kontakt tilrettelegging@uib.no

Eksamensreglementet (§ 6.13) gir deg utfyllende informasjon om disse formene for tilrettelegging.

Unntak
Det vil ikke bli innvilget tilrettelegging ved bruk av stasjonær PC i emner der det er digital eksamen. OBS! Unntak for dette er studenter som søker om tilrettelegging med bruk av stasjonær PC på grunnlag av lese- og skrivevansker (dysleksi).

Merk at det er enkelte eksamensoppgaver som ikke egner seg for stasjonær PC eller for innlesing på diktafon. Du må selv ta kontakt med instituttet/emneansvarlig og finne ut hva som er nyttig for deg og hva som er mulig å gjennomføre for den enkelte eksamen. Studieadministrativ avdeling kan ikke innvilge en tilrettelegging som ikke er faglig forsvarlig.

Digital eksamen for studenter med lese- og skrivevansker
På grunn av behov for retteprogram anbefales studenter med lese- og skrivevansker å søke om stasjonær PC med skrivestøtte i Word eller Textpilot også ved digital eksamen. Dette vil nemlig ikke være tilgjengelig på din egen laptop under eksamen på grunn av innlogging i eksamenssystemnet Inspera Assessement via Safe Exam Browser (SEB). SEB "låser" laptopen for andre programmer enn Inspera Assessement. Hvis du allerede har fått innvilget stasjonær PC, men heller ønsker å avlegge eksamen i Inspera med egen laptop er det viktig at du gir beskjed til tilrettelegging@uib.no senest to uker før eksamen.

Hva kan du søke om ved andre vurderingsformer

Det er fakultetet eller instituttet som administrerer emnet, som behandler søknader om tilrettelegging ved andre vurderingsformer enn skoleeksamen.

Ved andre former for eksamen (muntlig eksamen, hjemmeksamen, oppgaveinnlevering m.m.) kan du søke om følgende former for tilrettelegging:

 • Utvidet tid
 • Ammetid
 • Skrivehjelp
 • Endret vurderingform
 • Andre tiltak eller hjelpemiddel

For andre vurderingsformer: Ta kontakt med ditt fakultet dersom du har spørsmål vedrørende tilrettelegging for andre eksamensformer enn skoleeksamen. Kontaktinformasjon finner du under Kontakt.

Hvilken dokumentasjon skal du legge ved

Hvilken dokumentasjon skal legges ved?
Dokumentasjonen skal være fra lege, psykolog eller annen sakkyndig, og må inneholde informasjon om de faktiske og konkrete ulempene din tilstand, eller medisinering, medfører i den/de gitte eksamenssituasjonen/eksamenssituasjonene. Dette er nødvendig for å avgjøre hvilke tilrettelegging du trenger ved eksamen.

Dokumentasjonen laster du opp samtidig med din søknad, eller i etterkant via linken "Skjema for ettersending av dokumentasjon", som du får i "Forvaltningsmeldingen" til din student-epost. Dokumentasjon må ettersendes senest 2 uker før første eksamensdato. 

Hvis ønskelig kan legen fylle ut dette skjemaet i stedet for ordinær legeerklæring. 

Søknad og dokumentasjon behandles konfidensielt. 

Lese- og skrivevansker
Studenter som mangler dokumentasjon, eller som ikke er utredet for lese- og skrivevansker tidligere og som ønsker utredning nå, kan henvende seg til Studieavdelingen på e-post tilrettelegging@uib.no for å bli henvist til utredning. 

Dersom din utredning av lese- og skrivevansker er tilbake fra grunnskolen kan du søke om tilrettelegging på grunnlag av rapport fra denne utredningen, men UiB vil i utgangspunktet henvise deg til ny utredning. Dette vil være et ledd i søknadsbehandlingen og ny utredning vil være tilpasset dine studier på universitets- og høyskolenivå. 

Pollenallergi i vårsemesteret
Allergi gir vanligvis ikke grunnlag for å si at studenten har en urimelig ulempe i eksamenssituasjonen.

Ved alvorlige plager kan det likevel innvilges forlenget tid i form av hviletid. Det må da fremgå tydelig i legeerklæringen:

 • hvilke plager det gjelder,
 • hva slags pollen studenten er allergisk mot,
 • konkret hvilke uker/måneder dette gjelder,
 • at studenten har alvorlige plager

Når skal du søke

Jo tidligere du søker om tilrettelegging, jo bedre hjelp kan vi gi. Søk derfor helst før:

Høstsemesteret: 1. september
Vårsemester: 1. februar

Vi oppfordrer deg til å søke så tidlig som mulig, men du må være vurderingsmeldt i de aktuelle emnene for å kunne søke. Dokumentasjon kan ettersendes, men helst ikke senere enn 2 uker før første eksamen.

Akutte lidelser
For akutte lidelser som er oppstått etter fristen har gått ut, eller hvis andre særlige grunner tilsier det, kan UiB vurdere søknader etter fristen. Du må da dokumentere at behovet for tilrettelegging har oppstått etter at søknadsfristen gikk ut.

Når får du svar på søknaden

Når søknadsfristen har gått ut blir søknadene behandlet fortløpende etter hvilken dato første skoleeksamen finner sted. Det vil si at de som har sin første eksamen tidlig i semesteret får svar først. Vi etterstreber å gi alle et svar senest 2 uker før første eksamensdato. Så lenge du har fått kvittering på epost om at søknaden er mottatt kan du være trygg på at den blir behandlet. Kvitteringen blir sendt til din student e-post og har tittel "Forvaltningsmelding".

Digital postkasse
Vi anbefaler alle våre studenter å bruke digital postkasse. Da får du vårt svarbrev så snart det er ferdigstilt hos oss. Hvis svarbrevet må sendes i vanlig postgang er det viktig at navnet ditt står på postkassen. Vi sender ikke svarbrev via epost.

Kontakt

Skriftlig skoleeksamen
Har du spørsmål om tilrettelegging ved skriftlig skoleeksamen kan du sende e-post til: tilrettelegging@uib.no eller kontakte Edvard Kvalvik ved Studieavdelingen.

Andre vurderingsformer
Spørsmål om tilrettelegging ved andre eksamensformer (muntlig eksamen, hjemmeeksamen osv.) kan rettes til fakultetet eller instituttet som administrerer emnet: