Hjem
Etter- og videreutdanning
Nettkurs

CCUS-kurs: CO2 fangst, bruk og lagring

Jobbar du innan olje/gassindustrien og vil lære meir om CO2 fangst, -bruk og -lagring? Nettbasert kurs som startar veka etter påske. Kurset er heilt fullt og vi tar ikkje imot fleire søknader.

Hovedinnhold

Verda står ovanfor tøffe klimautfordringar og energisituasjonen i verda er i rask endring. Skal vi nå FN-målet om påliteleg og berekraftig energi til alle er energiomstilling og reduksjon av CO2 -utslepp avgjerande. Korleis kan vi redusere CO2 -utslepp raskt nok? Kan teknologi for CO2-handtering bli ein del av løysinga på utsleppsutfordringa?

Innan CO2 fangst, -bruk og -lagring (CCUS) er hovudmålet å utvikle og forbetre teknologiar som bidreg  til utsleppskutt. Det internasjonale energibyrået IEA anslår at 75% av energiforbruket i 2035 vil vera basert på fossilt brensel. Bruk av CO2 for utvinning av fossile brensel og samtidig lagring vil vera mogleg i stor skala, dersom også økonomisk berekraft kan tiltrekka store industrielle aktørar.

CO2 fangst og lagring er høgst relevant ikkje berre for olje- og gassindustrien, men også for andre norske industriaktørar som sementproduksjon, smelteverk og avfallshandtering. Klima- og energiomstilling er et uttalt satsingsområde for norsk industri, og CCUS er nødvendig for å nå klimamåla.

Prioriterte grupper og opptakskrav

Kurset er finansiert av Kompetanse Norge gjennom Bransjeprogrammet for olje-, gass- og leverandørindustrien. Vi vil difor prioritere søkjarar som er tilsette innan olje-/gass- eller leverandørindustrien. Vi tek opp søkjarar som er anten i jobb eller er permittert/arbeidsledig med bakgrunn frå desse bransjene. Du kryssar av for kva bransje du tilhøyrer når du registrerer søknaden din.

Vi har totalt 40 studieplassar på kurset. Dersom vi har ledige plassar etter at søkjarar frå denne prioriterte gruppa har fått tilbod om plass, vil vi eventuelt kunne ta opp andre søkjarar. 

Kurset er på teknisk masternivå, og vi krev difor at du har teknisk ingeniørutdanning eller anna teknisk utdanning på minimum bachelornivå. Du må legge ved vitnemål/karakterutskrift eller evt. anna dokumentasjon som syner at du har tilstrekkeleg fagleg bakgrunn. Dette lastar du opp saman med registrering av søknad. Vi kan også i visse høve hente resultata dine frå tidlegare utdanning direkte frå høgskulen/universitetet, sjå meir om dette inne i søknadsportalen. Ta kontakt med videre@uib.no dersom du har spørsmål om søknad og krav til dokumentasjon. 

Søknadsfristen gjekk ut 22. mars og kurset er heilt fullt. Vi tar ikkje mot fleire søknader. 


Kursinnhald

Kurset vil gje eksempel på aktivitetar retta mot feltpilotar, der teknologiar som til dømes injeksjon av CO2 -skum i oljefelt og nye karbonnøytrale teknologiar for gassproduksjon har vist at industrien kan delta i CCUS også på eit kommersielt grunnlag. Ein anna interessant moglegheit som vil bli drøfta er produksjon av hydrogen (H2) frå naturgass, der handtering og lagring av biproduktet CO2, samt mellomlagring av hydrogen, inngår som ein del av verdikjeda.

Forskingsmiljøet som tilbyr dette etter- og vidareutdanningskurset har i ei årrekkje forska på og undervist innan CCUS. Forskinga har fokus på alle nivå frå mikromodellar i laboratorium til feltpilotar. Erfarne og dedikerte førelesarar vil leie kursdeltakarane gjennom hele CCUS verdikjeda, med vektlegging på følgande hovudtema:

  • Energi- og klimaperspektiv
  • Teknologi for CO2 fangst og -frakt
  • Lågutsleppsløysingar ved bruk av CO2 i petroleumsproduksjon
  • CO2 lagring i Nordsjøen
  • Hydrogen og CO2 -handtering

Korleis er kurset lagt opp? 

Kurset er 100% nettbasert og går over 10 veker. All undervisning foregår på engelsk via UiB si digitale læringsplattform Mitt UiB.

Kurset startar 6. april og er delt inn i totalt 10 kortare bolkar. Vi legg ut ein ny bolk kvar veke gjennom dei 10 vekene kurset varer. Du går gjennom kursinnhaldet i kvar bolk i løpet av veka, på det tidspunktet som passar best for deg.

Kvar bolk består av ei samling kortare video/podcastar (7-10 minutt) innan bestemte tema. Etter kvar video/podcast skal du gjennom en quiz med spørsmål omkring innhaldet. Når du har bestått denne quizen kan du gå vidare til neste del innan same bolk. Det er også mogleg å repetere dei ulike delane. Etter kvar fullførte bolk skal du skrive eit refleksjonsnotat, eller løyse oppgåver omkring det faglege innhaldet i bolken. Undervisarar tilhøyrande kvar bolk vil være tilgjengeleg gjennom chat i opne digitale rom for spørsmål og diskusjontil faste tider, som blir kunngjort på kurssida på læringsplattforma Mitt UiB. Vi legg også til rette for diskusjonar og samarbeid mellom kursdeltakarane. 

Du må rekne med å bruke omlag 8 timar per veke i dei 10 vekene kurset varer. 

Avsluttande vurdering

Når du har gjennomført og bestått alle oppgåvene undervegs i kurset vil du få kurset godkjent som "Bestått". Det er ingen ordinær, avsluttande eksamen i tillegg til dette. Bestått kurs gir 3 studiepoeng.