Hjem
Studentsider
bilateral

The Norwegian Study Centre og Institutt for fremmedspråk (BILATERAL)

  • LandStorbritannia og Nord-Irland
  • ByYork
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for alle studentar på bachelor- og masterprogrammet i engelsk, og andre studentar som ønsker å ta emne innanfor engelsk språk, litteratur eller kultur. Det er eit krav at du må ha tatt minst 60 studiepoeng før avreise. Du må òg ha gyldig studierett på eit bachelor- eller masterprogram ved UiB i heile den perioden du er på utveksling.

Følgjande opptakskrav gjeld i tillegg på denne avtalen:
anten

- 50 studiepoeng (eller meir) i engelsk frå eit universitet eller høgskule med gjennomsnittskarakteren C

eller
- Mellom 30 og 50 studiepoeng i engelsk frå eit universitet eller høgskule med gjennomsnittskarakteren B eller betre.

Studentar på bachelor- og masterprogrammet i engelsk vert prioritert i fall det er fleire søkjarar enn plassar. Når innstillinga frå UiB er klar, søkjer du direkte til Det norske studiesenteret i York.

Pilotprosjekt, våren 2019:
Våren 2019 er det mogleg for studentar ved både HF og SV å søkje på denne avtalen. Opptakskravet for våren 2019 er følgjande:
- Minst 90 studiepoeng med ein kva som helst fagsamansetting frå HF og / eller SV.
- Minst B i gjennomsnitt for alle sine fag, eventuelt minst B i svært relevante enkeltfag (individuell vurdering ved opptak)
- Gode nok engelskkunnskapar til å kunne gjennomføre eit studium på engelsk (individuell vurdering ved opptak)

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar i engelsk: Det passar best å reise på utveksling i løpet av dei tre siste semestera på bahcelorprogrammet.

Masterstudentar i engelsk: Det passar best å reise ut i andre semester av masterprogrammet.

Studentar på andre studieprogram: Undersøk med studieprogrammet du går på i kva semester du kan ta frie studiepoeng.

Språk

Undervisningsspråket ved studeisenteret er engelsk.

Kva emne kan eg ta

Bachelorstudentar:

Det norske studiesenteret i York tilbyr tre modular kvart semester som alle tilsvarar 10 norske studiepoeng. Emna du tar i York kan, etter godkjenning, inngå som 200-nivået i ein bachelorgrad i engelsk. Du kan studere emne innanfor engelsk språk og lingvistikk, engelsk litteratur og kulturstudiar. Det er også mogleg å skrive bacheloroppgåva i York. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Det er mogleg å studere i York i eit heilt år, og då tar du 30 studiepoeng i spesialiseringa di og 30 frie studiepoeng.

Masterstudentar:

Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande, eller som erstatning for emne i kursdelen av masterprogrammet ved UiB. Det norske studiesenteret i York tilbyr to pakkar for studentar som skal studere på masternivå.

1. YorkCourse, emne ved Det norske studiesenteret

Emna på masternivå vil vere dei same modulane som på 200-nivå, men med ekstra litteratur og arbeidskrav for å svare til det høgare akademiske nivået på master. Dette alternativet har ikkje skulepengar.

2. Emne ved University of York

Studiesenteret i York administrerer to masterprogram, eit som blir undervist av Department of Language and Linguistic Science og eit som blir undervist av Department of English and Related Literature. Begge programma er på 30 studiepoeng, og kan dermed integrerast i mastergraden din ved UiB. Du blir student ved Universitetet i York på dette programmet, og må betale skulepengar.

Studieavgift

Studentar som skal studere ved Det norske studiesenteret i York og delta på YorkCourse (både bachelor og master) betaler ikkje studieavgift.

Studentar som vil søke på masterprogramma ved Universitetet i York må betale skulepengar (cirka 4900 pund i 2018). Det er mogleg å søke om støtte frå Statens Lånekasse til skulepengar.

Alle skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er på utveksling.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

York ligg i Nord-England, og har i underkant av 200 000 innbyggarar. Byen blei grunnlagd av romarane om lag i år 70 etter vår tidsrekning. Omlag 800 år seinare fekk byen namnet Jorvik av vikingane, som i tida framover sette eit nordisk preg på byen. Forutan å vere ein by med historisk sus, er York òg ein levande by i samtida, rik på både studentkultur og gamle kulturinstitusjonar som operahus og konserthallar.

University of York er eit offentleg universitet som blei grunnlagt i 1963. Det har om lag 15 000 studentar og ligg ein 20 minutts busstur søraust for York sentrum. Universitetet i York blir rangert som eit av topp ti universiteta i Storbritannia, og dette tilbodet gjer det mogleg å studere ved to av dei beste fagmiljøa i Storbritannia innanfor britisk språk/lingvistikk/litteratur og kultur.

Bustad

Universitetet har fleire studentbustader på campus, men kan ikkje garantere plass til alle som søker. Somme av bustadene har matservering til faste tider. Bustadkontoret ved universitetet hjelper med informasjon viss ein heller ønsker å bu privat.

Semesterinndeling

Det akademiske året er delt inn i trimester, med forelesingsperiodar og eksamensavvikling i tidsromma september - desember, januar - mars og april - juni.

Studentrapportar

2022

Bachelor i engelsk - Vår 2022

Bachelor i engelsk - Vår 2022

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Dersom du skal bo på campus er du selv ansvarlig for innkjøp av kjøkkenutstyr
Last ned appen Firstbus for å kjøpe bussbilletter (man kan også bruke kort ombord). Bussen er gratis på campusområdet!
Dersom du skal skrive REM anbefales det å ha en ide om hva man ønsker å skrive om for å unngå stress og kaos før innlevering.
University of York setter opp busser fra Manchester flyplass direkte til campus rundt semesterstart
Man må ha britisk simkort for å kunne bestille matlevering fra ASDA, Morrisons, osv - men det er ikke vanskelig å få tak i et simkort når man er her.
Man kan få 6 mnd gratis med Amazon Prime som student, og man finner mange relevante bøker på nettsiden

Undervisningsformer

Jeg tok to fag, litteratur og kultur/politikk. I literaturfaget hadde fikk vi først bakgrunnsinformasjon om tidsperioden tilhørende literaturen vi hadde lest. Deretter diskuterte vi literaturen sammen. I kultur/politikk er det to timer med forelesning og to timer med seminar. Til seminaret fikk vi velge lesestoff fra en liste, og vi gikk sammen i grupper på seminaret for å fortelle og diskutere innholdet til hverandre.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig interessant! Jeg dro hit fordi jeg ville skrive om et spesifikt emne i min bacheloroppgave, og jeg har fått fantastisk oppfølging av professoren i litteraturfaget. Kultur/politikk var også interessant, men det ble til slutt litt for mye av det samme med tanke på seminarmodellen. Jeg har lært mye i begge fag, og jeg er takknemlig for å kunne levere essay istedenfor skole eksamen.

Fagleg utbyte og språk

Det er spesifikke moduler som gjør at man får et dypere inntrykk av det faget man velger. I litteraturfaget har vi lest flere bøker, og det har vært mange spennende diskusjoner og teorier. Alle som studerer ved NSC er norske, men vi snakker engelsk i timene. I kultur/politikk faget har jeg lært mye om hvordan Storbritannia og verden fungerer når det kommer til miljø, økonomi og styringsmakt.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er stort, og alle studentboligene ligger også på campus. Det er dessverre ikke så mye å gjøre i området rundt campus, men det er et stort naturområde, og man kan gå mange turer.
Selve byen er veldig liten, men sjarmerende. De fleste butikker stenger 17-18 hver dag, men matbutikker holde åpent lengre. Det er mulig å komme seg mange steder med tog fra togstasjonen, og man kan kjøpe togpass hos LNER, noe som gir billigere billetter.

Bustad

Jeg fikk tildelt bolig av universitetet, og bor sammen med 7 andre i en bolig på Langwith College. Det er veldig dyrt å bo på campus, og støy kan også forekomme. De fleste som bor på campus er førsteårsstudenter, dvs 18-19 åringer. Rommene er store, men det er tepper på gulvene, noe som kan være et problem dersom man har støvallergi. Kjøkkenet er ganske lite dersom flere skal lage mat sammen. Man må også selv kjøpe inn panner, bestikk, fat, kopper og diverse. Man får tildelt en liten hylle i et kjøleskap og en liten hylle i en frys. Man får også to små skap til å oppbevare matvarer. Man må også være forbedredt på et rotete kjøkken - de fleste du bor sammen med har flyttet hjemmefra for første gang, og liker ikke å rydde opp etter seg. Jeg får også ett måltid i uken som serveres i Piazza bygget. Noen andre studenter har gjerne frokost og middag inkludert man-fre.

Sosialt miljø

Vi er 14-15 stk som studerer ved NSC, og vi har alle blitt gode venner. Det sosiale miljøet jeg har er derfor med de andre norske, men det er mulig å bli kjent med andre studenter og. Vi har reist sammen, bl.a. til Edinburgh (toget går direkte fra York) og vi er på kino, bar-crawl, og turer sammen.

2021

HAUST 21 - MA -LÆFR (engelsk)

HAUST 21 - MA -LÆFR (engelsk)

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Det er ikkje så mykje ein må førebu seg på før ein reiser til York (for eit semester) anna enn dokument for innreise til Storbritannia. Dette kan vere kva som er formålet med reisa, i form av opptaksbrev frå York, eventuelt bevis på bustad. For under seks månadar er det ikkje krav om visum og eg skaffa meg korkje bankkonto eller mobilnummer. Det kan vere greit i nokre samanhengar kanskje, men eg fekk aldri behov for dette.

Elles er det nok lurt å setje i gong med lesing og fagleg førebuing litt i forkant fordi det verkar som tre modular ved NSC er krev ein del innsats. Eg tok berre éin modul fordi eg eigentleg berre skreiv masteroppgåve dette semesteret, men ville nytte litt av det siste studieåret til å oppleve meir før fullført studium. Eg tok dermed éin modul i tillegg fulltidsstudium. Dette var eit slags krav for å kunne vere student ved UoY/NSC, og det var i grunn ein god idé mtp kontakt med fagpersonar og medstudentar, sjølv om eg strengt tatt ikkje 'trengte' fleire studiepoeng.

Undervisningsformer

Vi var berre fem studentar ved NSC denne hausten, kanskje grunna covid? Det var ein svært fordelaktig student-professor-ratio med tanke på rettleiing. Timane eg hadde var berre i lingvistikk og gjekk føre seg i seminarformat. Ein time i veka var det ei slags førelesning eller teoretisk seminar. Ein dobbelttime i veka var det praktisk seminar kor vi brukte litt av fagstoffet og gjorde oppgåver (sosiolingvistikk). Før kvart seminar la professoren ut nokre førebuingsoppgåver og -videoar. Elles var det å skrive semesteroppgåva langsmed, og denne får ein god hjelp med gjennom innlevering av utkast og rettleiingssamtalar. Gode biscuits i lingvistikktimane.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbodet er ganske fastsett gjennom denne utvekslingsavtalen, og ein finn dei lett på nettsida til NSC. Det er tre modular (innan lingvistikk, litteratur og kultur) på hausten og tre nye på våren. Alt etter om ein er BA eller MA er oppgåvekrava litt annleis, og som BA kan ein i tillegg droppe éin av tre modular og skrive REM (liknande bacheloroppgåve?) som er ei lengre semesteroppgåve.

Eg likte godt lingvistikk som var den eine modulen eg tok. Professoren var òg min rettleiar for masteroppgåva mi i lingvistikk som eg arbeida med langsmed. Dette passa bra og eg fekk òg nytte av modulen. Det var interaktivt, interessant, relevant og sosialt.

Fagleg utbyte og språk

Interessa mi ligg innan lingvistikk, slik at det var ein kjempebra kombo å skrive masteroppgåve innan det, ha ein modul i sosiolingvistikk, og å vere ute blant folk og høyre alle former for engelsk språk.

Universitetsområdet og byen

York er ein fantastisk fin og historisk by. Ein blir ein del av byen og det å traske rundt i byen er fint i seg sjøl. Kanskje er York litt liten for nokre, men det er eigentleg berre ein fordel om ein berre har 1-2 semester på seg. Kafear og pubar er faktisk overalt. Om ein er ute etter storby-vibes er York òg midt i blinken, bokstaveleg talt. Ein kan ta tog til alle dei store byane herfrå, og det veldig raskt: London, Edinburgh, Newcastle, Manchester/Liverpool, og nabobyen Leeds. Kysten er òg lett tilgjengeleg med tog, og det anbefalast.

Universitetsområdet ligg ein 15-20 minutt spasertur frå sentrum og det går tidvis upålitelege bussar til og frå for £1 ein veg. Mange vil anbefale å skaffe seg ein sykkel i tillegg, sidan det stort sett er flatt.

Bustad

NSC tildelar vanlegvis universitetsbustad, men har slik eg forstår det tilgang på nokre private bustadar og. UoY er delt inn i ulike colleges kor ein finn kantiner, barar, resepsjonar, sosiale områder og anna. I kvart college kan ein bu i delte leilegheiter. Då har ein sitt eige rom (ein kan òg velje eit eige lite bad, sokalla 'ensuite'). Dette er ein god sjanse til å bli kjend med britiske og internasjonale studentar. Eg syns det var heilt greit å bu der eg budde, men det var òg ei leilegheit for masterstudentar. Det vil seie at eg budde med studentar som var ein del eldre enn 18 år. Det var svært roleg og stort sett ryddig, men det er bra med liv og sosialt ved colleges som primært har førsteårsstudentar.

Sosialt miljø

Meld deg inn i societies. Her møter du mykje folk og det er stort sett minst ein eller to relevante aktivitetar i veka + ein social. Socials er kor ein møtast for å feste, eventuelt gå ut. Det er kjekt å utvide nettverket, sjølv om det var utruleg hyggeleg å vere med dei norske studentane ved NSC. Vi vart ein liten gjeng og reiste ein del i lag, spesielt første vekene før resten av UoY begynte sitt studieår. Vi introduserte kvarandre til nye vener frå ulike societies. Etter eit semester hadde vi eigentleg danna eit ganske stort nettverk til saman. Alt i alt er det lett å møte folk ved UoY/NSC og ein får praktisert engelsk utan å anstrenge seg veldig for å finne folk.

2019

Haust 2019 - BA i norsk som andrespråk

Haust 2019 - BA i norsk som andrespråk

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det var for mye å sette seg inn i, dette tok fokus bort fra arbeidet som skulle gjøres i august (hjemme) før oppholdet startet.
Det meste av informasjonen kunne blitt gitt/sendt på e-post ved ankomst - faktisk oppstart av oppholdet.
Vi burde få konkrete mål / lesemengde / oppgaver i alle fag på hva som skal gjøres i august, ikke begyn å les, her er pensumlista med et hav av kilder utover det som er oblig. (Som navn på journaler! Skulle vi liksom lese flere nr. og årganger av 6-7 journaler. Det var et bunnløst dyp og vanskelig å forholde seg til.

Det første man bør få bekjed om er at det blir sendt dobbel informasjon på epost, vi fikk eposter lik de som ble sendt ut til britiske York studenter i løpet av sommeren før utvekslingen, dette var forvirrende.

Jeg kunne lett ha brukt hele semesteret på å lese meg gjennom all informasjonen som ble gitt ut sammen med nettsidene vi ble referet til å bruke som ressurser tilknytta universitetet og biblioteket.

Det er ikke forenelig med et kompakt undervisningssemester, med MYE å lese og MYE å skrive.

Undervisningsformer

Amerikansk litteratur på 1800-tallet, gjorde stor og god bruk av bilder/malerier i hver forelesing!
Det var vanskelig å komme med egne meninger i kulturemnet, en mening var enten rett eller gal.

Vurdering av emnetilbodet

Bra! Elska kulturemnet (storbritannia er rasismens vugge) så opplysende. Lingvistikk var bra. Amerikansk var interessant.

Fagleg utbyte og språk

Veldig bra med essay (seminaroppgaver), og ingen skoleeksamener.

Hver gang jeg skulle melde meg på skriveveiledning på universitetsbiblioteket, stoppa jeg, fordi det ut ifra informasjonen på nettsida virka som om jeg ikke kunne benytte med av den.

Kunne fått mer hjelp til å melde seg på skrivetrening, ikke bare informajon.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområde bra! Utelivet virka bra, men der var det en stor(!) ulempe å ikke bo sammen med engelske studenter som en kunne dra ut sammen med.

Bustad

Bra, men hadde nok ønsket å bo på campus om jeg hadde visst at det kun skulle være nordmenn i forelesningene i alle fag.
Overrasket over at de som bodde der måtte kjøpe kjøkkenutsyr, bestikk og dyne. Det kunne det vært informert bedre om!

Sosialt miljø

Ok, i klassen.
Dårlig på universitetet. Veldig vanskelig å bli kjent med folk. Kunne trengt en kontaktperson/guide med sosial kompetanse og forståelse til å anbefale hensiktsmessige studentgrupper å bli med i.

Jeg ble satt i James College og ville spille badminton, de hadde trening mens vi hadde obligatorisk undervisning.
Det burde vært enkelt å bytte for utvekslingsstudenter. Det virka ikke som det var mulig. Det bør endres for utvekslingsstudentene (til forskjell fra de britiske og internasjonale).
Mot slutten av semesteret (term one) fikk de (JC badminton) satt opp en ny økt, men de ansvarlig studentene var ekskluderende og ikke interessert i å la meg få spille med noen.

At det sosiale møte med ikke-norske studenter har hatt 0 fokus synes jeg er hårreisende når vi kun er nordmenn i forelesningene. Det føltes som om jeg like så godt kunne blitt værende i Norge. Jeg ble ikke klar over dette før første forelesning i York.

2019 VÅR MAHF-ENG

2019 VÅR MAHF-ENG

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg skulle ønske jeg leste mer før semesteret da det var veldig travelt. NSC krevde veldig lite forberedelser og jeg følte nesten jeg hadde gått glipp av noen beskjeder da det var veldig lite å fikse og gjøre før turen. Vi fikk en god liste av NSC som var lett å følge og jeg følte meg forbredt når jeg utførte det som stod på listen.

Undervisningsformer

Variert og spennende. Krevde mye lesing og snakking i timene som jeg syns er positivt

Vurdering av emnetilbodet

Jeg ville opprinnelig ikke ha lingvistikk, men jeg endte opp med å like det veldig godt. Jeg likte veldig godt undervisningstukturen og emnene interesserte meg

Fagleg utbyte og språk

Veldig bra. Jeg synes nivået på studiet var veldig høyt og jobbet veldig mye. Derfor føler jeg at jeg har blitt flinkere som student og faglig.

Universitetsområdet og byen

Veldig bra! Bra biblotek og perfekt størrelse på byen, så det var lett å bli kjent.

Bustad

Var veldig heldig og blei referrert til privat bolig av NSC. Det var veldig vellykka

Sosialt miljø

Fikk en god blanding av norske, internasjonale og britiske venner. "Socities" var veldig stort i York og de britiske vennene jeg fikk var gjennom handballgruppen

HØST 2018/VÅR 2019 BAHF-ENG

HØST 2018/VÅR 2019 BAHF-ENG

15.08.2018 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg dro til The Norwegian Study Centre (NSC) og jeg opplevde at ed gjorde prosessen veldig enkel. Det vanskelige er å finne ut av hvordan utvekslingsoppholdet passer inn i studieplanen din ift. fag, men når det er gjort går det nesten av seg selv. Første semester ble vi anbefalt å lese så mye som mulig på forhånd, særlig i litteraturfaget, og det vil jeg anbefale alle. Begynn så snart du får leselisten, for i løpet av semesteret er det ganske mye som skjer. Å ha lest mesteparten av litteraturen, spesielt de lengre romanene er derfor veldig greit.

Undervisningsformer

Det er både forelesnigner, seminarer og tutorials, som er mindre grupper på 4-5 studenter. Alle disse fungerer godt da det er dyktige lærere, og man får jobbet med stoffet på forskjellige måter. En ting å kanskje være oppmerksom på er at på NSC har man ikke forelesning med resten av universitetet, men er bare studentene på NSC. Det betyr at om man ønsker å bli kjent med britiske studenter må man gjøre det gjennom andre aktiviteter (som det er mange av).

Vurdering av emnetilbodet

Det er ikke så mange fag å velge mellom, ettersom det bare er de tre fagene innenfor litteratur, kultur og lingvistikk. Man kan evt. også dropppe et fag og istede skrive en REM (bacheloroppgave). Jeg syns fagene var gode, spesielt mtp. hvordan en del av de passet inn i graden min i engelsk, men vet det var en del som synes Culture fagene var litt overveldene, spesielt på vårsemesteret. Jeg hadde ikke dette faget, ettersom jeg skrev REM, men mange følte de var ute på litt dypt vann. Til tross for dette mente mange av dem at dette var det faget de fikk utviklet seg mest.

Fagleg utbyte og språk

Jeg er veldig fornøyd med fagene, og spesielt også hvor tilgjengelige lærerne er. Det er veldig åpent, og du kan ta kontakt med dem om hva enn det skulle være og få god hjelp. Personlig synes jeg det var litt dumt å være på NSC mtp. språk. Jeg har gått i en internasjonal klasse før, så å snakke engelsk i skolen er noe jeg er vant til, men etersom alle i klassen er norske, blir det jo hovedsaklig norsk man snakker i klassen. Det er jo også en trygghet i at man aldri er helt alene i England, men noenganger ble det litt lite engelsk for meg. Jeg dro jo først og fremst for å få brukt språket litt. Heldigvis er det masse muligheter på universitetet hvor man kan bli med i alle tenkelige societies. Dette anbefaler jeg virkelig. De har societies for en hver interesse, og man får da møte mennesker fra over hele verden, og det er en lett måte å bli kjent med folk på.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er fantastisk fint og skikkelig koselig. Og byen er også kjempefin med masse å gjøre. Jeg anbefaler å priotitere å dra inn til byen litt ofte, om det så bare er for å vandre litt, for dagene går fort og det er lett å bli oppslukt i universitetet og alt du må gjøre og stadig utsette det. Tiden går fort, så få sett så mye av byen som mulig, for det er et fantastisk koselig sted som jeg virkelig kommer til å savne.

Bustad

Selv valgte jeg å bo på campus i studentbolig, men NSC tilbyr også å ordne privat bolig for deg. Dette er noe billigere, men for meg var det absolutt verdt å betale litt ekstra for å bo på campus. Leiglighetene er veldig fine, og du får en annen opplevelse som man ikke kan få i Norge. Også i forbindelse med boligen er det mange aktiviteter som arrangeres og de fleste er veldig vennlige. Ift. lyd synes ikke jeg det var så gale. Litt er det innimellom, men det skal i utgangspunktet være stille 23-08 og man kan ringe security hvis det er noen som ikke overholder dette. Noen ganger var det litt bråk, men spesielt i eksamenstiden ga de seg stort sett kl23.

Sosialt miljø

Det er mange muligheter for å finne på ting. Særlig vil jeg anbefale å prøve å møte noen utenfor NSC og klassen. Vi hadde et veldgi godt klassemiljø og jeg har fått venner for livet, men det er godt å ha en litt større sirkel enn klassen, også da mtp. språk. Som nevnt tidligere er societies gull verdt, og de har virkelig noe for enhver. Jeg ble med på håndball og det var et utrolig kjekt og åpent miljø for alle, uavhengig av hvor mye du har spilt. Hvis du drar på vårsemesteret vil jeg særlig anbefale å bli med på en sport da du da kan være med på Roses, en årlig sportskonkurranse mellom University of York og University of Lancaster. Dette var noe av det kjekkeste jeg var med på, og er noe som kan anbefales. I tillegg til sport har de også societies som Scandinavian society, Literature society og mer spesifikke societies som Taylor Swift og Harry Potter society, så du finner garantert noe. I tillegg er det mange facebook grupper der mange legger ut åpne invitasjoner til diverse aktiviteter, om det nå er å møtes på en bar eller mer strukturerte aktiviteter som en tur. Det er også en side for internasjonale studenter, som kan være grei å følge med på. Det eneste jeg vil si som et lite obs er siden VIVA York. De legger ut turer, men for både meg og en annen gruppe fra klassen ble begge turene avlyst og det var veldig vanskelig å komme i kontakt med dem, så hvis du vil prøve dette, bruk PayPal. Det var slik vi fikk igjen pengene. Ellers er York veldig trygt og man tregner ikke bekymre seg for sikkerheten. Det er et virkelig koselig sted som jeg kommer til å savne.

2018

BA i engelsk - haust 2018

BA i engelsk - haust 2018

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Husk å sende inn søknadene til rett tid, og ikke bli overveldet av alt papirarbeidet. Du får hjelp til å fylle det ut hvis du trenger.
Sett opp studentmailen din ved Universitetet i York så snart det lar seg gjøre og følg med på denne. Det står og en del praktiske tips på hjemmesidene til universitetet i York spesielt rettet mot internasjonale studenter, som er verdt å lese.
Husk og å sende inn forhåndsgodkjenning før du drar, du får ingen penger fra Lånekassen før dette er gjort. Når det nærmer seg avreisedato, så husk å kjøpe togbilletter til York fra den byen du flyr til, de billigste billettene går alltid først.

Undervisningsformer

Undervisningen er delt opp i forelesninger, seminarer og tutorials. Forelesningene er som i Norge, hvor du sitter og hører på læreren. I seminarene er det diskusjoner og gruppearbeid, og bortsett fra i litteratur varer disse i en time. Litteraturen varer i to timer. I litteratur-seminarene blir du bedt om å skrive ned tre tema eller tanker om noen av de tekstene du skal ha lest, og så diskuteres dette i seminaret. Dette har for min del vært en fabelaktig måte å jobbe på, og jeg har fått mye ut av disse timene. I litteraturen er det også tutorials, da er det grupper på tre-fire personer som møtes sammen med læreren, og snakker om forberedte tekster.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er veldig aktuelt for engelskstudiet, og jeg har fått både lingvistikken (Shell) og litteraturen forhåndsgodkjent som 200-fag på engelskfaget i Norge, mens kulturen går som frie studiepoeng. Jeg var i York på høsten og hadde Shell, Race relations in Britain og 20th century British and Irish literature, men dette er varierer fra semester til semester. Jeg vil anbefale at du får unna så mye av pensum du kan før semesteret begynner, da det er forventet at du skal gjøre mer research på egen hånd når du skriver oppgaver og essays.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte har vært stort. Alle lærerene er utrolig dyktige og kunnskapsrike, og de klarer å formidle dette til elevene på en god måte. Du får tett oppfølging gjennom hele semesteret, og er det noe du lurer på, så oppfordrer de deg til å ta kontakt. Jeg har fått kjempegod trening i å skrive essays og finne referanser og andre kilder, noe som for min del har vært veldig nyttig.

Universitetsområdet og byen

Universitet er kjempeflott. Alt er lokalisert på enten campus east eller campus west, med mange ulike kafeer og restauranter å velge mellom hvis du blir sulten eller vil ha noe varmt å drikke. Biblioteket er noe for seg selv. Det er kjempestort, med mye faglitteratur, og de har leseplasser både med stillesoner, og steder du kan sitte og prate. I Fairhurst-bygningen tilknyttet biblioteket har de eget kjøkken med kokende vann og mikro, og det er lov å både spise og drikke. De har skap du kan låne, og biblioteket er åpent hele døgnet. Det blir fort fullt i semestertiden, og det lønner seg å komme tidlig for å finne en god plass.

York er en nydelig by, med masse liv. Den er ikke veldig stor, så det tar ikke lange tiden før du blir kjent i gatene. De har mye kulturarrangementer, med flere teaterscener og kinoer, som absolutt anbefales. De har alt du kunne ønske av butikker, restauranter og puber, så du får ikke tid til å kjede deg. York har veldig gode togforbindelser, noe som gjør det lett å oppleve mer av England.

Bustad

Nsc ordnet med bolig for meg, og jeg leide et rom hos en veldig koselig eldre dame. Jeg hadde et stort rom og eget bad. Jeg betalte 110 pund i uken pluss depositum, og prisene for å bo privat ligger rundt dette, mens prisene for å bo "on campus" ligger litt høyere. Som regel får du flytte inn et par dager før semesteret starter, spesielt hvis du skal bo på campus. Skal du bo privat så er det mulig å høre om du kan komme litt før hvis du ønsker det. Anbefaler å ikke reise hjem med en gang undervisningen er ferdig, så du får tid til å jobbe med essayene som skal leveres før du kommer hjem.

Sosialt miljø

Vi var 21 norske elever som gikk sammen, så det var alltid noen å prate med. Universitetet i York har og ufattelig mange societies, som er en flott mulighet til å treffe andre engelske studenter, og gjerne prøve ut nye ting.

2017

HØST 2017 BAHF-ENG

HØST 2017 BAHF-ENG

15.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Start med pensum i litteratur tidleg! Helst i ferien om det er mogleg. Det er mykje å lese til kvar veke og jo lenger ut i semesteret du kjem, jo meir har du å gjere i andre fag òg.

Undervisningsformer

Undervisningsformane består av forelesningar og seminar, liknande slik dei gjer det på UiB. Men ettersom klassane er mindre er det lett for at forelesningane får seminarpreg over seg. Det er generelt mykje meir interaktiv undervisning, og ein vert kjend med forelesarane på ein heilt anna måte enn her i Noreg. Ein treng heller ikkje grue seg til eksamen då alle vurderingsformene hos NSC er semesteroppgåver med tett oppfølging frå forelesarane. Då får du god til til å fordjupe deg i tema som interesserer deg.

Vurdering av emnetilbodet

Emna hos NSC var varierte og interessante. Når eg skulle skrive semesteroppgåve fekk eg velje nokså fritt innanfor relevante tema, og fekk derfor skrive om noko eg syntes var interessant. Då var ikkje grensa på 5000 ord så skummel lengre.

Fagleg utbyte og språk

Ettersom ein skal skrive fleire semesteroppgåver har NSC stort fokus på korleis ein skriv eit godt essay, noko som har vore veldig lærerikt. Etter eit år i York har eg utvida språkforrådet mitt både skriftleg og muntleg, og sjølv om eg ikkje har mestra den britiske aksenten er eg mykje meir komfortabel med å snakke engelsk no enn eg var for eit år siden.

Universitetsområdet og byen

York er ein av dei flottaste byane eg veit om. Gatene er fulle av sjarmerande bygg og mykje historie! Det ligg òg veldig sentralt i forhold til tog til andre byar. Det går direktetog til byar som London, Manchester, Liverpool og Edinburgh, berre for å nemne nokre få. Byen har eit kosleg marked som er åpent store delar av året, i tillegg til eit stort julemarked heile desember! York har eit livleg uteliv for dei som likar sånt, i tillegg til hundrevis av sjarmerande pubbar. Universitetsområdet er nokså stort og har alt ein treng frå matbutikk og bokhandel til studentpub og restaurantar. Biblioteket er døgnåpent og har plenty med grupperom som ein kan booke for å sikre seg ledig plass. Det er generelt veldig fullt og ein bør være tidleg ute, spesielt i eksamenstida. Etter fleire skippertak på biblioteket om nettene kan eg bekrefte at det aldri er tomt!

Bustad

Eg budde i eit hus saman med 5 andre norske studentar. Huset hadde gåavstand til både sentrum og universitetet, noko som veidde opp for den engelske standarden.

Sosialt miljø

Då vi var mange nordmenn som budde saman vart det eit veldig norsk sosialt miljø. Betryggande på ei side, men litt dumt på anna med tanke på det språklige. Eg fekk ikkje brukt like mykje engelsk i kvardagen som eg hadde håpa, men det er sjølvsagt min egen feil òg. Ein må rett og slett gå inn for å bli kjend med andre studentar. Då kan eg anbefale ISA - ein organisasjon for internasjonale studentar som arrangerte vekentlege kaffiettermiddagar. Andre utvekslingsstudentar er generelt lettare å bli kjend med då dei er i same situasjon.

Informasjon