Hjem
Studentsider
erasmus+

Université catholique de Lyon og Det juridiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandFrankrike
  • ByLyon
  • Studieplassar6
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på masterstudiet i rettsvitskap som på tidspunkt for utreise har fullført alle emna i studieprogrammet til og med 3. studieår.

Når i studiet kan eg reise

I Master i rettsvitskap-studiet kan du reise på utveksling på femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår. Du kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "kven kan søke" finn du informasjon om korvidt du må vere ferdig med fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket er fransk og engelsk. På bachelornivå vert storparten av emna underviste på fransk med berre nokre få engelskspråklege emne, medan på masternivå er alle emne på engelsk. Det betyr at ein ikkje må kunne fransk frå før for å studere ved dette universitetet. NB! Det er mogleg å fylle semesteret berre med emne som blir underviste på engelsk, men timeplankollisjonar gjer at valfridomen ikkje blir like stor som lista over engelske emne gjev inntrykk av.

Alle utvekslingsstudentar får tilbod om 30 timar frankkurs. Kurset er tilpassa nivå, og ein tek ein test når ein kjem til Lyon for å finne riktig nivå.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som blir godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. UCLy konsenterer undervisninga si om europeisk, internasjonal og komparativ rett, og særleg internasjonal kommersiell rett.

nettsida til universitetet finn du "Course Catalogue" der du kan sjå kva emne ein kan ta som Erasmusstudent. Ein kan velje fritt blant emna som blir tilbydde på masternivå på engelsk, i tillegg til emne på bachelornivå på både fransk og engelsk. For nokre masteremne er det krav om førehandskunnskap for at ein skal kunne ta det aktuelle emnet.

Universitetet nyttar ECTS-systemet , og ein ECTS-credit er det same som eitt studiepoeng.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmusstudentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Welcome to the Lyon Catholic University - UCLy

Produsent:
Lyon Catholic University

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Université Catholique de Lyon, som nyttar kortforma UCLy, er medlem i det regionale paraplysamarbeidet Université de Lyon. Det er eit privat universitet med om lag 12 500 studentar der 2 500 av studentane er internasjonale. Universitetet har fem fakultet fordelt på to ulike campusar. På Carnot Campus finn ein fakultet for teologi og religionsvitskap, fakultet for filosofi og humaniora og fakultet for språk og litteratur. På Saint Paul Campus finn ein fakultet for juss, økonomi og samfunnsvitskap og fakultet for naturvitskap.

Lyon ligg søraust i Frankrike, i regionen Rhône-Alpes, og er med om lag 1,2 millionar innbyggarar i storbyområdet den nest største byen i landet etter Paris. Lyon reknast for å vere Frankrike sin gastronomiske hovudstad. Frå Lyon tek det om lag to timar med tog å reise til Paris

Bustad

Det er to studentheimar på UCLy: Maison Saint Bernard og Maison Saint Laurent. I tillegg kan ein leiga i private studentheimar, på den private leigemarknaden eller bu hos ein vertsfamilie. Universitetet har ein online bustadplattform der ein kan finna informasjon om bustader eller rom som er til leige.

Semesterinndeling

Frå september til januar og frå februar til juni.

Studentrapportar

2022

Vår 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2022 – Integrert master i rettsvitskap

03.01.2022 - 31.05.2022

Undervisningsformer

Undervisningen bestod i hovedsak av fysisk undervisning i mindre klasser på rundt 15-30 studenter, avhengig av om man valgte fag kun bestående av erasmus-studenter eller fag bestående av både erasmus-studenter og andre studenter ved universitetet. Hva gjelder eksamener bestod omtrent halvparten av disse av essay-innleveringer. Det var også noen fag der 50 % av karakteren ble basert på en muntlig presentasjon og den resterende 50 % av en skriftlig eksamen. De skriftlige eksamenene er mindre omfattende enn det vi er vant til på UiB og varte i enten 1 eller 3 timer. Noen av disse var langsvarsoppgaver, mens andre bestod av multiple choice eller true or false-spørsmål. En årsak for dette kan være at flere av fagene bestod av færre studiepoeng (enten 2,3 eller 6 poeng).

For noen av fagene forventet professoren muntlig deltagelse, og deltagelsen under forelesningene utgjorde også en mindre del av den endelige karakteren. Jeg opplevde imidlertid svært sjeldent at studenter eksplisitt ble bedt om å svare på spørsmål under undervisningen. Deltagelsen beror i stod grad på om man selv ønsker å delta.

Det kan også være greit å merke seg at en del av fagene har et kortvarig, men intenst løp. Eksempelvis kan undervisningen i et fag kun strekke seg over en uke, men med undervisning på rundt 6 eller 7 timer hver dag fra mandag til fredag. Alle eksamenene eller innleveringsfristene var imidlertid i tiden rundt april eller mai.

Vurdering av emnetilbodet

Vi hadde et greit utvalg av ulike fag som kunne velges. Det var imidlertid vanskelig å finne fag der undervisningen ikke krasjet med hverandre i timeplanen. Dette ble vi ikke klar over før etter vi møtte opp på første skoledag og timeplanen for fagene ble publisert. På grunn av dette endte det med at det kun var 7 fag (tilsvarende 30 studiepoeng) som ikke krasjet med hverandre, og vi fikk ikke mulighet til å velge noen andre fag enn disse, ettersom vi ville ha mistet for mye av undervisningen. Likevel har universitet informert at det skal være i orden om man ikke får deltatt i deler av undervisningen på grunn av at fagene går samtidig. Det kan være greit å merke seg at timeplanen til universitet stadig endret seg etter den ble publisert første gang. Vi fikk en frist for å endre på fagene etter første skoledag, slik at man har mulighet til å tilpasse seg endringer i timeplanen.

Fagleg utbyte og språk

Personlig er jeg av den oppfatningen at jeg fikk et godt faglig utbytte av undervisningen. All undervisning er obligatorisk, og ettersom en del av fagene har et intenst løp med mange timer undervisning hver dag får man lært mye over kort tid. Hva gjelder språklig utbytte valgte jeg å ta fransk som et fag ved siden av de juridiske fagene, med både skriflig og muntlig eksamen. Dette hjalp noe, men fungerte mer som et hjelpeverktøy til å lære språket. All annen undervisning i de juridiske fagene gikk på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Byen er større enn man kanskje tror før man drar ned dit, og er delt inn i ulike distrikter delt opp i nummere. Universitetet er en del av 2 arrondissement, som er midt i sentrum av byen.

Bustad

Man har enten valget av å få hjelp av universitetet i Lyon til å få tildelt en studentbolig, eller å finne dette privat på egen hånd. Personlig valgte jeg å leie privat. Jeg vil imidlertid likevel anbefale å gå gjennom universitetet for å finne studentbolig. Disse boligene er langt rimeligere enn hva som er mulig å finne privat, og de er som regel også plassert nærme sentrum og universitetet. Man kan imidlertid merke seg at man da bor alene i en mindre studio-leilighet. Hvis man ønsker å bo med flere i kollektiv, er det mulig å melde seg inn i facebook-grupper ment for dette.

Sosialt miljø

Jeg syntes det sosiale miljøet på skolen var veldig bra. Vi var en mindre gruppe på omtrent 30 erasmus-studenter, noe som gjorde det lett å bli kjent med alle i gruppen, og det skjedde mye sosialt som det var mulig å delta på, gjerne flere ganger i uken. Det var lav terskel for å sende en melding i den felles gruppechatten, noe som jeg syntes var veldig hyggelig.

Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

03.01.2022 - 31.05.2022

Førebuingar/praktiske tips

Før du skal dra er det lurt å skaffe seg en oversikt over alle praktiske ting som skal ordnes i forkant av utreise, som for eksempel fagvalg, OLA agreement og forsikring for studenter i utlandet. Videre, Lyon er en populær studentby, så det kan være lurt å være tidlig ute når du skal se etter bolig. Når du først har fått tak i bolig er det en del formalia som kan være lurt å få i orden. Ofte kreves det at du har fransk innboforsikring, samt garanti for husleie. Dette er ting som må være i orden før du drar til Frankrike.

Videre vil jeg anbefale deg å sette deg godt inn i fagtilbudet, og ellers bare følge alle frister som blir angitt i mails fra Ucly. Det franske systemet fungerer ikke like optimalt som det norske, og du må være forberedt på at ting tar litt tid, og er noe kronglete. Det kan også være lurt å begynne å øve seg litt på fransken i forkant av oppholdet, da det er svært få i Lyon som snakker godt engelsk.

Undervisningsformer

Undervisningen var veldig varierende. I noen fag var det kun forelesninger, mens i andre fag var det lagt opp til en mer interaktiv undervisning. Personlig likte jeg den interaktive formen godt, da det bidro til at alle stilte forberedt til timen, og man fikk mer ut av det. Eksamensformen var heller ikke den samme i alle fagene. I noen fag hadde vi skriftlig eksamen for hånd, mens i andre fag var det innlevering. Jeg hadde også eksamener som bestod av skriftlig prøve og en fremføring. Uansett, undervisning og eksamen var overkommelig, og det krever samlet sett mindre arbeid enn ved Universitetet i Bergen.

Språkkunnskapene til forelserne vil også variere, og det vil få betydning for utbyttet. Noen er veldig flinke i engelsk, mens andre ikke har like gode ferdigheter. For det meste vil man klare å få med seg det som blir sagt, men det er greit å være klar over det.

Vurdering av emnetilbodet

På Ucly er det nok emner på engelsk til at du får fylt opp 30 studiepoeng, noe som er et stort pluss! Utvalget er i utgangspunktet veldig godt da du kan velge mellom fag på bachelor- og masternivå. Vær likevel obs på at mange av fagene vil krasje, særlig om du velger fag fra ulike linjer. For eksempel så har Ucly to L.L.M linjer, og her går mange av fagene samtidig. Dersom du vil være sikker på at ingen fag krasjer, er det lurt å velge fag innenfor den samme linjen. Jeg opplevde at jeg måtte endre mange av mine opprinnelige fag da jeg kom ned til Lyon, da jeg hadde fag fra flere ulike linjer. Merk deg også at det er en frist for når du kan endre fag, og etter denne fristen er skolen ganske rigid på å bytte.

Fagene er ofte små, og du må være forberedt på å ta veldig mange fag. Jeg hadde 6 juridiske fag, pluss fransk. Fransk er frivillig, men jeg vil anbefale å ta et språkkurs.

Fagleg utbyte og språk

Rent faglig sitter jeg igjen med et helt ok utbytte. Det er ofte små fag, og innholdet er derfor noe overfladisk. Likevel, det er stor variasjon i de ulike fagene, og utbyttet varierer deretter.

Jeg tok fag i tilknytning til linjen "international business law", og hadde fag som blant annet arbitration law, dispute resolution og ethics in international business law. Selv om fagene var overfladisk, syns jeg mange av fagene var interessante. Man fikk innblikk i hvordan juss påvirker internasjonale selskaper, og mange av fagene jeg tok gikk ut på hvordan man løser internasjonale konflikter. Arbitration law var nok det faget som krevde mest arbeid, men det var også det faget jeg fikk mest utbytte av. Internasjonal voldgift er veldig aktuelt, og det er absolutt et nyttig fag, til tross for en litt større arbeidsmengde.

Jeg kan også anbefale franskkurset på skolen. Dette går på kveldstid, men det er verdt å delta på, da man kan lære seg en god del fransk på kort tid.

Universitetsområdet og byen

Lyon er en helt fantastisk by! Det er en veldig spennende by, og Lyon kan by på fin arkitektur for den som er interessert i det. Byen deles inn av Saone og Rhone, noe som gjør byen veldig enkel å finne frem i. Langs elvene er det veldig hyggelig, og det er gode muligheter for løping, sosialisering og avslapping langs elven.
Som utvekslingsstudent får du oppleve fransk kultur på sitt beste i Lyon. Byen er stor, men den er likevel ikke så stor at du aldri føler at du blir godt kjent i byen. Kulturtilbudene er mange, og du vil aldri gå tom for ting å finne på. Det kan også nevnes at det er usedvanlig god mat i Lyon, så her er det bare å utnytte restauranttilbudet. Jeg har storkost meg i byen, og kan anbefale Lyon på det varmeste.
Du har mange muligheter for å komme deg rundt i byen. Blant annet er bysykkel et godt alternativ, samt at kollektivtilbudet fungerer bra. Byen er også godt egnet for å kunne gå fra sted til sted.
Byen har en god plassering, og det er veldig lett å komme seg til andre byer/land fra Lyon. Det er for eksempel kort vei til alpene fra Lyon, noe som er midt i blinken for den skiglade utvekslingsstudent. Det er heller ikke langt ned til kysten, og Frankrike har svært gode togmuligheter.

Bustad

Jeg anbefaler deg å være tidlig ute med å finne bolig. Man kan leie bolig på det private markedet, eller man kan bo i studentbolig. Uansett hvilken form for bolig man velger, så anbefaler jeg å bo nær sentrum. Leieprisene vil variere, og men det ligger på mellom 400-900 euro i måneden.

Selv fant jeg bolig via skolen, og jeg var tidlig ute. Jeg hadde en studio flat som lå veldig sentralt, og som kostet 400 euro i måneden. Jeg hadde kort vei til både skolen, parker og bykjernen. Det var veldig deilig å ha et eget sted, og jeg kan virkelig anbefale en slik bolig. Jeg hadde venner som leide bolig på det private markedet, og opplevde at de måtte betale mye mer enn hva jeg gjorde. Boligstandarden i Frankrike er lavere enn hva den er i Norge, så hva du kan forvente deg vil nok også variere.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet blant studentene i Lyon er veldig bra. På Ucly var vi en gruppe erasmusstudenter, og det var lett å bli kjent med de andre. Jeg fikk inntrykk av at alle som var på utveksling var ivrige etter å bli kjent med nye mennesker, så det var enkelt å skaffe seg venner i Lyon. Man har mange WhatsApp-grupper for internasjonale studenter. Her er det alltid noen som vil finne på ting, og det er egentlig bare opp til deg selv hvor sosial du ønsker å være. Jeg opplevde at det alltid var en mulighet for å være sosial om jeg ønsket det. Det er også en rekke studentorganisasjoner som arrangerer ulike events, som for eksempel quiz, fotballkamp, fester og samlinger i parken. Om du drar på utveksling til Lyon kan du glede deg til et skikkelig bra opphold, hvor mulighetene kun er begrenset av deg selv!

Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

03.01.2022 - 30.05.2022

Førebuingar/praktiske tips

Det er en god del dokumentasjon og papirer som må være på plass i løpet av visse tidsfrister før, under og etter semesteret. UCLY er relativt digitale og det aller meste kan heldigvis fikses digitalt før oppstart. Jeg anbefaler å følge med på e-post fra UCLY og UiB, og notere de ulike fristene. Det kan virke litt rotete og overveldende med alt som skal gjøres før, under og etter avreise. Jeg opplevde imidlertid utvekslingskontorene til både UCLY og UiB som veldig behjelpelige, og fikk raske og utfyllende svar på de spørsmålene jeg hadde.

Undervisningsformer

Undervisningsformen består hovedsakelig av både vanlige forelesninger og klasseundervisning. Eksamensformene varier, og det er opp til læreren i hvert enkelt fag å bestemme hva slags eksamen man skal ha i et fag. Under mitt semester ble det gitt skriftlig eksamen med kort/langssvar og med/uten tilgang til notater, multiple choice, lengre essayinnleveringer og muntlig eksamener. Også deltakelse i timen kunne være en liten del av den endelige karakteren, men ikke noe som ble vektlagt i stor grad.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på engelsk er ganske godt, med mange ulike fag å velge mellom. For å oppnå 30 stp. må man ta et sted rundt 7-8 fag, fordi fagene som oftest bare består av 2, 4 eller 6 stp. hver. Hvis man er interessert i å lære mer fransk, tilbyr UCLY også fransktimer for alle nivåer.

En viktig ting å merke seg, og som viste seg å bli et problem for flere i starten av semesteret, var at kalenderen for fagene ikke blir fullstendig fullt ut før ganske langt ut i semesteret. Dette gjør at man kanskje plutselig må bytte fag fordi de krasjer med hverandre. Her opplevde mange UCLY som veldig rotete fordi de mente at de hadde gitt beskjed om en fristdag for når man endelig kunne få byttet fag, mens de fleste studentene mente at det ikke var gitt beskjed om en slik fristdag. Jeg anbefaler derfor å prøve å få en så god oversikt som mulig på når siste mulighet for å få byttet fag er.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte har vært varierende. Noen av professorene har vært veldig engasjerende og interessante, samtidig som det har vært vanskelig å få noe særlig utbytte fra noen professorer pga. dårlige engelskkunnskaper og/eller pedagogikk. I tillegg oppleves nivået på det faglige nivået, og dermed utbyttet, som gjennomgående lavere enn på UiB. Dette er særlig fordi det stilles mye lavere krav til hva som forventes av utvekslingsstudenter enn de franske studentene og hva som kreves av UiB. Samtidig lærer man mye av å ha professorer (og medstudenter) med bakgrunn fra ulike land og kulturer.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger i et hyggelig område i Lyon. Ellers er det bare å glede seg til å oppleve resten av Lyon og alt det har å by på. Utrolig mye god mat og drikke til veldig gode priser (sammenlignet med Norge og feks. Paris), et veldig levende byliv med mye barer, utesteder og mange hyggelige folk. Byen oppleves som ganske stor, men samtidig veldig mye mindre enn feks. Paris, og derfor mye lettere å bli kjent med. I tillegg er det enkelt å komme seg rundt i byen, med et veldig bra tilbud på bysykkel og kollektivtrafikk, og veldig enkelt og billig å reise til andre byer med tog og buss.

Bustad

Et godt tips er å ta kontakt med UCLYs egne senter for accomodation tidlig. Disse er veldig behjelpelige med å finne et sted å bo, og jeg opplevde det som mye enklere (og også billigere) enn å finne et sted selv. Hvis man ønsker å leie en leilighet på egenhånd, eller å flytte inn i et kollektiv, finnes det mange grupper på Facebook og egne nettsider for dette.

Områdene som er mest sentrale og mest praktiske å bo ved er etter min mening (i prioritert rekkefølge): la Presqu'île (arrondissement 1 og 2) eller de områdene i arrondissement 7, 3, 5 og 6 som er relativt nærme la Presqu'île. Her er det generelt mye studenter og unge mennesker, barer, butikker og restauranter. Området rundt metrostoppet Guillotière er kjent for å være et sted med en del kriminalitet, så ville prøvd å unngå å bo akkurat der. Ellers oppleves byen som veldig trygg.

Sosialt miljø

Det er enkelt å finne seg et godt sosialt miljø, både i Erasmus-klassen på UCLY og ellers, da det er utrolig mange studenter og internasjonale studenter i byen. Det er også mange arrangementer i regi av Erasmus, UCLY og andre studentorganisasjoner, særlig i starten av semesteret.

2021

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

01.09.2021 - 22.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Det er mangel på leiligheter og studentboliger i byen, og det anbefales å være tidlig ute. Før sommerferien burde være tilstrekkelig etter min erfaring. Det var mye snakk om en del utleiere som lurte leietakere på diverse sider på facebook. Ingen jeg kjenner be utsatt for dette men vær obs på det. Man trenger ikke ha noe kunnskap i fransk for å gå på skolen, men det anbefales å kunne noe for å få mest mulig ut av oppholdet. Man får ikke inkludert et kurs i fransk som en del av de 30 studiepoengene man tar, men jeg anbefaler virkelig å melde seg opp til det (og dermed ta 34 studiepoeng).

Undervisningsformer

Det franske systemet er veldig spesielt, og svært ulikt Bergen. Vi må velge mange fag, og vi har mye undervisning. På den andre siden er det ingen lærebøker, og det eneste man skal lese er professorens ppt. Det er mye variabelt nivå på de ulike foreleserne, men totalt sett et godt inntrykk. Velger man LLM-fag så har man enten undervisning med de andre LLM-studentene, eller kun med de andre fra Erasmus. Etter min erfaring kom dette an på om det var mange Erasmusstudenter som hadde meld seg på i et fag eller ikke. Når det kommer til eksamen har de ofte flere vurderinger og ulike vurderingsformer i hvert fag. Har man flere enn en professor i et fag så skal man ha minst en prøve med hver av foreleserne. Eksamensformene var blant annet innlevering, presentasjon, gruppearbeid, prøve med åpen bok, prøve for hånd med lukket bok osv.

Vurdering av emnetilbodet

Det er svært mange fag å velge imellom, og man har gode muligheter til å kunne velge de fagene man vil. Jeg trengte ikke å måtte gjøre noen endringer på noen av mine fag som jeg hadde bestemt før jeg dro ned. Hovedsakelig er det business law eller trade law sine områder man kan velge mellom, og det er mye spennende innenfor dette. NB: enkelte fag har rykte på seg for å være ekstra krevende som f.eks accounting law. Vi var det første kullet på flere år hvor ingen strøk i dette faget.

Fagleg utbyte og språk

Alle mine fag var på engelsk, og jeg følte jeg fikk en god innføring i hvordan juridisk engelsk skal skrives. Til tross for at jeg var i Frankrike synes jeg at det engelske utbyttet jeg fikk var veldig bra. For å bli bedre i fransk må man legge ned litt innsats selv dersom man ikke har noen fag på fransk. Fagene er korte og man får dermed ikke samme utbytte som i Bergen, men på den andre siden gikk mange av mine fag litt over i hverandre og jeg fikk dermed sett en større sammenheng.

Universitetsområdet og byen

Lyon er en fantastisk by, og jeg anbefaler virkelig å dra på utveksling dit. Byen er stor, pen og har masse kultur. Lyon ligger også svært godt til for å dra på helgeturer til andre byer enten med tog eller ved å leie bil. Selve skolebygget var svært forvirrende den første uken, men man kom fort inn i hvor man fant de ulike klasserommene.

Bustad

Jeg bodde i en privat studentbolig, og hadde mitt eget studiorom. Jeg betalte mer enn mine andre venner der nede, men jeg var svært fornøyd med valget. Mine tips er å bo nær skolen, og helst nær presqu'il (delen mellom elvene) da det er her det meste skjer. Prisene lå på rundt 350-800 euro når det kom til ulike måter å bo.

Sosialt miljø

Det er et veldig godt sosialt miljø både på og utenfor skolen. Jeg dro på utveksling høsten 2021 som var under covidperioden, men vi var fremdeles 40 studenter på Erasmus pluss ca 50 elever som var på LLM. (Ikke inkludert de som faktisk tok franske fag og som var fra Frankrike). Det er ingen tilrettelagt fadderuke, og jeg anbefaler at man selv tar initiativ til å gjøre mye sosialt den første uken for å få en best mulig start på oppholdet. Jeg er ekstremt fornøyd med gjennom denne avtalen/skolen.

Informasjon